KTL_Hậu GiangCâu 1. Khảo sát doanh số bán của một loại hàng Y (triệu đồng/tháng) và chi phí quảng cáo X ( triệu đồng/tháng) ở một khu vực, người ta thu được bảng số liệu sau :

Y

52

53

55

56

56

58

60

64

68

70

X

3

3

4

5

5

6

7

7

6

8

      Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

1.            Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được.

2.            Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tính hệ số co giãn của Y theo X tại   và nêu ý nghĩa.

4.     Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy tổng thể , với độ tin cậy 95%.

5.     Dự báo giá trị trung bình của doanh số bán khi chi phí quảng cáo là 9 triệu đồng/tháng, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

6.     Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết chi phí quảng cáo ảnh hưởng đến doanh số bán hay không?

 

Câu 2. Sau đây là hàm hồi quy của doanh số bán (Y : triệu đồng) theo giá bán (X : triệu đồng) và chi phí chào hàng  (Z : triệu đồng) với cỡ mẫu là 20 như sau :

         

1.     Hãy nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy.

2.     Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy, với mức ý nghĩa 1%.

3.     Chi phí chào hàng có ảnh hưởng đến doanh số bán không? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu