Dòng Diện Xoay Chiều - Bài Tập Dạng 2 - Hướng Dẫn Giải 1* Hướng dẫn giải và đáp số:

1. Ta có: R = = 18 W; Zd = = 30 W; ZL = = 24 W.

2. Ta có: R + r = = 40 W ð r = 10 W; = tanj = 1 ð ZL = R + r = 40 W ð L = = 0,127 H;

Zd = = 41,2 W; Z = = 40W.

3. Ta có: I = = 4,55 A; P = I2R = = 1000 W; Q = Pt = 60000 J = 60 kJ.

4. Ta có: I == 0,2 A; R = = 100 W; ZL == 200 W; L == 0,53 H;  ZC = = 125 W;

C = = 21,2.10-6 F; Z = = 125 W; U = IZ = 25 V.

5. Ta có: j = ju - ji = - ; P = UIcosj = 50W; R = = 25W.

6. Ta có: = + ð U= U+ U+ 2UAMUMBcos(,).

Vì UAM = UMB và (,) = ð U= Uð UAM = UAB = 220 V.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu