Thuyết Tương Đối Hẹp - Trắc NghiệmC. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP

1. Một vật có khối lượng nghỉ 60 kg chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì khối lượng tương đối tính của nó là

    A. 75 kg                        B. 80 kg                          C. 60 kg                            D. 100 kg.

2. Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục tọa độ của hệ quy chiếu quán tính K thì có chiều dài riêng là . Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Khi thước chuyển động dọc theo trục tọa độ này với tốc độ v thì chiều dài của thước đo được trong hệ K là

    A. .               B. .                 C. .                    D. .

 

3. Một đồng hồ chuyển động thẳng đều với tốc độ v = 0,8c (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Sau 12 phút (tính theo đồng hồ đó), đồng hồ này chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên là

      A. 7,2 phút.                 B. 4,8 phút.                     C. 8 phút.                          D. 20 phút.

4. Một cái thước Có chiều dài 20 cm chuyển động dọc theo một trục tọa độ trùng với phương đặt thước với tốc độ v = 0,6c trong hệ  qui chiếu  quán  tính (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Độ co chiều dài của thước là

      A. 4 cm.                B. 5 cm.                       C. 6 cm.                      D. 8 cm.

5. Một hình vuông cạnh 10 cm trong hệ qui chiếu O gắn liền với nó. Trong hệ qui chiếu O' chuyển động với tốc độ 0,8c song song với một cạnh của hình vuông thì hình dạng và diện tích của hình sẽ là

      A. hình vông, 100 cm2.                 B. hình chữ nhật, 60 cm2.

      C. hình thoi, 60 cm2.                     D. hình thoi, 80 cm2.

6. Một hạt có động năng bằng năng lượng nghĩ của nó. Tốc độ của hạt đó là

      A. 2.108 m/s.         B. 2,5.108 m/s.             C. 2,6.108 m/s.            D. 2,8.108 m/s.

7. Năm 25 tuổi, một người phi công vũ trụ xuất phát từ Trái Đất để đi thám hiểm ngôi sao A cách Trái Đất 10 năm ánh sáng, con tàu vũ trụ đi với tốc độ v = 0,8c. Khi đến sao A, anh ta bao nhiêu tuổi?

      A. 32 tuổi.             B. 37,5 tuổi.                C. 32,5 tuổi.                D. 42,5 tuổi.

8. Chiều dài của con tàu vũ trụ đo được đúng bằng một nửa độ dài tĩnh của nó. Tốc độ của tàu vũ trụ đó đối với hệ qui chiếu của người quan sát là

      A. 0,132c.             B. 0,356c.                    C. 0,642c.                   D. 0,866c.

9. Một electron chuyển động với tốc độ v = 0,5c thì năng lượng của nó sẽ tăng thêm bao nhiêu % so với năng lượng nghĩ.

      A. 10%.                 B. 15,5%.                    C. 25%.                       D. 32,5%.

10. Một electron chuyển động với tốc độ c. Khối lượng tương đối tính của electron bằng bao nhiêu? Cho khối lượng tĩnh của electron là 9,1.10-31 kg.

 

      A. 9,1.10-31 kg.      B. 18,2.10-31 kg.          C. 27,3.10-31 kg.          D. 36,4.10-31 kg.

Đáp án: 1 A. 2 B. 3 C. 4 A. 5 B. 6 C. 7 C. 8 D. 9 B. 10 C.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu