Bài 11 - trong 14 câu violympicBài 11: Số nghiệm không nguyên của phương trình:
√(7-x) + √(x + 1) = x^2 -6x +13 là...

Giải:

Đặt A=+

=>A2=7-x+x+1+2

=>A2=8+2

=>A2=8+2

=>A2=8+2

=>A28+2=8+8=16

=>A4 và A=4 khi x-3=0 =>x=3   (1)

Lại có:

B=x2 -6x +13= x2 -6x +9+4=(x-3)+44

=>B4 và B=4 khi x=3

Ta thấy:

4B=A4

=>A=B=4 khi x=3

 
1 comment:

  1. Thầy quên kết luận.
    Vậy phương trình chỉ có 1 nguyên, nên số nghiệm không nguyên=0

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu