tính pH của dung dịchBAI 1: tính pH của dung dịch axit HCN có pKa=9,21 ở các nồng độ sau:
a,10^-3M
b,10^-5M
Bai2: tính pH của các dung dịch muối amoni clorua có pKb =4,75 ở các nồng độ sau
a, 10^-1M
b, 10^-2M
Bài 3: cho dung dịch A là 100ml dung dịch CH3COOH 0,1M có dung dịch B là 100ml dung dịch NaOH 0,1M. biết dung dịch CH3COOH có pKa =4,75 khi chộn 10ml (dung dịch A) vào 10ml (dung dịch B) thì thu được dung dịch có pH=?
Bài 4 : cho dung dịch A là 100ml dung dịch CH3COOH 0,1M có dung dịch B là 100ml dung dịch NaOH 0,1N . biết dung dịch CH3COOH có pKA=4,75 . cần phải dùng bao nhiêu ml dung dịch A , B để khi chộn chúng lại có thể thu được dung dịch đệm có pH=5
Bài 5: tính pH dung dịch thu được khi pha chộn 100ml NaOH 0,1N và 50ml NH4OH 0,1N (Kb=1,75*10^-5)
Bài 6: tính nồng độ [H+] khi pha chộn dung dịch CH3COOH 0,1M và dung dịch CH3COONa 0,2M thì dung dịch thu được có pH là?
Bài 7: cho dung dịch A là 100ml dd CH3COOH 0,1M và ddB là 100ml dd NaOH 0,1N biết dung dịch CH3COOH có pKa=4,75 . khi chộn 50ml ddA vào 50ml ddB thì thu được dung dịch có pH là?
Bài 8 : cho dd A là 100ml CH3COOH 0,1N và dung dịch B là 100ml dd NaOH 0,1N .biết dung dịch CH3COONa có pKa=4,75. cần phải dùng bao nhiêu ml ddA và B đểpH=4,75
Bài 9: pha 100ml dd CH3COOH 0,1Mvà 50ml dd CH3COONA 0,2 M thì dd thu được có pH=?
Giải:
HCNàH++CN-.
Ca……[H+]=?
Ta có: [H+]=[CN-], [HCN]=Ca-[H+]. Thay lên trên ta được:
=>[H+]2=Ka.Ca-Ka.[H+]
=>[H+]2+Ka[H+]-KaCa=0   (*)
pKa=9,21=>Ka=10-9,216,166.10-10.
a.   Ca=10-3.
Thay vào (*) ta được:
=>[H+]2+6,166.10-10 [H+]-6,166.10-1010-3=0  
=>[H+]=7849.10-10.
=>pH=-lg(7849.10-10)=6,105.
b. Ca=10-5.
Thay vào (*) ta được:
=>[H+]2+6,166.10-10 [H+]-6,166.10-1010-5=0
=>[H+]=7821.10-11.
=>pH=-lg(7821.10-11)=7,1067
Bài 2:
NH4Cl àNH4++Cl-.
Cm………Cm
NH4++H2OàNH3+H3O+. (H3O+=H+)
Cm…………………[H+]=?
Tương tự như trên ta có:
=>[H+]2+Ka[H+]-KaCm=0   (*)

pKb=4,75=>pKa=14-4,75=9,25=>Ka=10-9,25.
a.Cm=10-1. Thay vào (*) ta được:
=>[H+]2+10-9,25 [H+]-10-9,2510-1=0
=>[H+]=749866.10-11.
=>pH=-lg(749866.10-11)=5,125.
b.Cm=10-2. Thay vào (*) ta được:
=>[H+]2+10-9,25 [H+]-10-9,2510-2=0
[H+]=237109.10-11.
=>pH=-lg(237109.10-11)=5,625.

Thầy phải đi làm rồi, tối Thầy sẽ giải tiếp.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu