ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Tất Cả Các Môn Khối 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           MÔN : TOÁN_  KHỐI 11

   TRƯỜNG THPT CỦ CHI                                         Thời gian: 90 phút.

             


Bài 1 (2đ). Giải các phương trình sau

a)                                                     

b)

c)

Bài 2 (1đ). Tìm hệ số của trong khai triển .

Bài 3 (1,5đ)

a) Tìm số hạng đầu và công sai d của cấp số cộng   biết

b) Cho dãy số với . Đặt . Tìm n sao cho .


Bài 4 (2đ). Một hộp đựng 5 quả cầu đỏ, 7 quả cầu xanh và 8 quả cầu vàng.


a) Có bao nhiêu cách lấy 4 quả cầu cùng màu.


b) Chọn ngẫu nhiên 5 quả cầu từ hộp. Tính xác suất để 5 quả cầu được chọn có đủ 3 màu và trong đó có 2 quả cầu đỏ.


Bài 5 (0,5đ). Trong mặt phẳng (Oxy) cho . Tìm tọa độ điểm B là ảnh của A qua phép quay tâm O, góc quay .


Bài 6 (3 đ). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, SD, BC.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng , .

b) Tìm giao điểm của NP.

c) Gọi E là trung điểm của MP. Chứng minh .

d) Tìm giao tuyến của .


HẾT.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN : TOÁN_  KHỐI 11

   TRƯỜNG THPT CỦ CHI                                             Thời gian: 90 phút.

                                                                               

Bài 1a)

              0.25+0.25

                      0.25

b)

              0.25

                          0.25

                              0.25

c)     0.25

            0.25

Bài 2.             0.25

                        0.25

           k=7                                             0.25

          Hệ số: .                         0.25

Bài 3.

a)   0.25

.                    0.25+0.25

b) là CSC    0.25

      0.25

ĐS:       0.25

Bài 4. a)     0.25+0.25+0.25+0.25

b)                              0.25

    0.25+0.25

.                            0.25

Bài 5.           0.25+0.25

Bài 6. a) 0.25+0.25

qua S và d//AB//CD   0.25

         0.25 

                    

    0.25

  0.25

b)             0.25

      0.25

c)      

      0.25

 

      0.25

d)Vẽ đt d qua I và //SC cắt SA tại H     

        0.25

    0.25
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I NĂM  HỌC 2019 -2020

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 11 

 TRƯỜNG THPT CỦ CHI                                             Thời gian: 45 phút 

 1. Phát biểu và công thức định luật Cu-lông? (1,5 đ)

 2. Phát biểu và viết công thức định luật Ôm cho toàn mạch (mạch kín) ? (1,5đ)

 3. Phát biểu và viết biểu thức định luật Farađây thứ nhất ?(1 đ)

 4. Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra một điện trường có cường độ 

E = 3. 104 V/m tại điểm M cách điện tích một khoảng 30 cm. Tính độ lớn điện tích Q ? (1 đ)

 1.  Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại C. AC = 4 cm, BC = 3 cm và nằm trong một điện trường đều. Vectơ cường độ điện trường song song với AC, hướng từ A🡪 C và có độ lớn E = 5000V/m. Tính công của điện trường khi một electron di chuyển từ A đến B ?(1 đ)

 2. Một mạch điện cóE=6V và điện trở trong r= 1Ω, mạch ngoài điện trở R=3Ω. Tính:Cường độ dòng điện trong mạch chính.(1 đ)

 3. Cho dòng điện chạy qua bình điện phân có anôt làm bằng kim loại của chất dùng làm dung dịch bình điện phân, kim loại làm anôt có hoá trị n = 2. Khi dòng điện chạy qua bình điện phân có cường độ I = 0,2 A trong thời gian 16 phút 5 giây thì có khối lượng m = 0,064 g chất thoát ra ở điện cực. Hỏi kim loại dùng làm anôt của bình điện phân là kim loại gì?(1 đ)

 4. Cho mạch điện như (hình – 2)- Nguồn điện có suất điện động và điện trở trong là: E = 12 V, r = 2 Ω.  Các điện trở R1 = R4 = 2 Ω, R2 = 4 Ω,- R3 là một biến trở - Điện trở của ampe- kế và của các dây nối không đáng kể.

a/ Điều chỉnh để R3 = 3 Ω. Tìm số chỉ của ampe  kế và hiệu suất của nguồn. (1 đ)

b/ Điều chỉnh giá trị của R3 để công suất tiêu thụ trên R3 đạt cực đại. Tính R3. (1 đ)

                                                        HẾTSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I NĂM  HỌC 2019 -2020

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 11 

 TRƯỜNG THPT CỦ CHI                                             Thời gian: 45 phút 

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM


Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
1

0,5


Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

Công thức:


10,5


Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.  m = kq


0,5X2


E = k=> Q= 3. 10-7 C.


0,5X2


A=qEd=- 3,2. 10-17 J.

0,5x2


I==1,5A


0,5X2


Ta có m = ⇨ A = = 64 ⇨ kim loại đó là đồng.

0,5X2


a/ 

+ R1234 = R12.R3R12+ R3 + R4 = 4 Ω. (đáp số);       + I = ER1234+ r

+ IA = I = 2 A;                                   + H = UE = E- rIE = 0,667 = 66,7 %  (đáp số)
b/   Đặt R3 = x

         R1234 = 6x6+x + 2 = 8x+126+x;      I = ER1234+ r+ I = 6(6+x)5x+12
  U3 = U123 = R123. I = 36x5x+12; P3 = U32R3
+ P3 = 1296x5x+122 hoặc biểu thức tương đương

( P312965x+12x2  hoặc P3129625x+ 144x+ 120 )BĐT Cauchy : 5x+12x  ≥ 415(hoặc 25x+ 144x ≥ 120)

 P3 max khi  tổng (5x+12x )min↔5x= 12x(hoặc 25x= 144x )  x=2,4

1


SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRÝỜNG THPT CỦ CHI

ÐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

                      NÃM HỌC 2019 – 2020

   MÔN: HÓA HỌC – KHỐI: 11

Thời gian: 45 phút

    ---------------------------

-------------------------------------------

Câu 1 (2 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

CO2 Na2CO3 NaHCO3

     KNO3 O2 

P2O5 H3PO4 Ca3(PO4)2 Ca(H2PO4)2

Câu 2 (2 điểm): Từ không khí, nước, khí CO2 và điều kiện phản ứng xem như đầy đủ. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế: HNO3 trong công nghiệp, phân urê, phân NH4NO3

Câu 3 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch sau: NaNO3, Na3PO4, NH4NO3, Na2SiO3.

Câu 4 (1 điểm): Viết các phương trình phản ứng sau:

 1. Chứng minh C có tính khử.

 2. Chứng minh H2SiO3 có tính axit yếu hơn H2CO3.

 3. Chứng minh NH3 có tính bazơ yếu hơn NaOH.

 4. SiO2 + HF

Câu 5 (2 điểm): Hòa tan hoàn toàn 3,12 (g) hỗn hợp kim loại X (Al, Mg) bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 0,896 lít khí N2O (đktc) là sản phẩm khử duy nhất.

 1. Tính số mol mỗi kim loại.

 2. Cô cạn dung dịch Y thu được muối khan. Rồi nung đến khối lượng không đổi. Thu được hỗn hợp khí Z. Tính tỷ khối hỗn hợp khí Z so với H2.

Câu 6 (1 điểm): Hòa tan 25,2 (g) hỗn hợp muối A (NaHCO3 và MgCO3) bằng lượng dư dung dịch HCl thu được khí CO2. Rồi dẫn toàn bộ lượng khí CO2 thu được lội thật chậm qua 100 ml dung dịch B (NaOH 2M và Ba(OH)2 1,5M). Tính khối lượng kết tủa thu được.

Biết M: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; Ba =137.

---HẾT---
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CỦ CHI

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI: 11

Thời gian: 45 phút

    ---------------------------

-------------------------------------------

CÂU

NỘI DUNG

Ghi chú

1

(2 điểm)

0,25đx8pt

=2đ

2

(2 điểm)

 1. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng  

0,25đx8pt

=2đ

3

(2 điểm)Na2SiO3

Na3PO4

NH4NO3

NaNO3

Dd HCl

H2SiO3 keo trắng
Dd Ba(OH)2


Ba3(PO4)2 trắng

Sủi bọt khí NH3 mùi khai


Cu, H+
Sủi bọt khí NOkhông màu hóa nâu

0,25x4ht

=1đ

0,25x4pt

=1đ

4

(1 điểm)

0,25x4pt

=1đ

5

(2 điểm)

a)  

b)

 

a)

2qt: 0,25đ

1qt:0,25đ

Hệ 2pt:

0,25đx2pt


Kq:x,y

0,25đ


b)

2pt:

0,25đx2

Kq: 0,25đ

6

(1 điểm)

 

 

 

: 0,25đ


:

0,25đ

Kq: 0,5đ


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN SINH- KHỐI 11

TRƯỜNG THPT CỦ CHI Thời gian: 45 phút 


Câu 1: Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh?(2 điểm)

Câu 2:Cường độ ánh sáng và quang phổ ánh sáng ành hưởng như thế nào đến quang hợp?(2 điểm)

Câu 3: So sánh hai con đường phân giải hiếu khí và hô hấp sáng ở thực vật ( về các mặt: đối tượng thực vật, diều kiện, nơi diễn ra và lợi ích)?(2 điểm)

Câu 4:Trong điều kiện nào thì diễn ra quá trình phân giải kị khí ở thực vật? Cho ví dụ?(1 điểm)

Câu 5: Trình bày khái niệm, viết phương trình tổng quát và nêu vai trò cùa quá trình quang hợp?(2 điểm)

Câu 6: Trong đất kị khí có một quá trình chuyển hóa nitơ không tốt cho cây, đó là quá trình gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình này?(1 điểm)

---------- Hết ---------


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN SINH- KHỐI 11

TRƯỜNG THPT CỦ CHI Thời gian: 45 phút 

Câu

Nội dung

Điểm

1
23

4


56

- Hệ sắc tố quang hợp gồm diệp lục và carotenoit :

      + Diệp lục là nhóm sắc tố chính gồm : diệp lục a và diệp lục b

+ Carotenoit là nhóm sắc tố phụ gồm caroten và xantophil

.- Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thu được cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng quang hợp theo sơ đồ sau :

    Carotenoit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

- Sau đó, quang năng được chuyển hóa thành hóa năng trong ATP và NADPH.

 Cường độ ánh sáng

- Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp được gọi là điểm bù ánh sáng.

- Tăng cường độ ánh sáng cao hơn điểm bù ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng hầu như tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng cho đến khi đạt tới điểm bảo hòa ành sáng..

Quang phổ ánh sáng:

- QH chỉ xảy ra tại miền ánh sáng  xanh tím và miền ánh sáng đỏ.

+ Tia xanh tím kích thích sự tổng hợp các aa, prôtêin

+Tia đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohidrat.Phân giải hiếu khí

Hô hấp sáng

Đối tượng thực vật

Có ở cả 3 nhóm cấy C3, C4, CAM

Chỉ có ở cây C3

Điều kiện

Có hoặc không có ánh sáng

Có ánh sáng

Nơi diễn ra

Ti thể

- Lục lạp, peroxizom, ti thể.

Lợi ích

Tạo nhiều năng lượng ATP

Không tạo năng lượng ATP


- Không có O2

- Cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước.


Khái niệm:

- Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng oxy từ khí cacbonic vàH2O.

 Phương trình tổng quát :

  6 CO2 + 12 H2O      ánh sáng mặt trời C6H12O6 + 6O2 + 6 H2

Diệp lục


Vai trò của quang hợp.

- Cung cấp thức ăn, Năng lượng để duy trì sự so61ngg của sinh giới

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và thuốc chữa bệnh cho con người

- Điều hòa không khí.


- Phản nitrat hóa

-   NO3-      vk phản nitrat hóa        N2
0,25

0,25

0,5


0,5

0,505


0,5
0,5

0,25

0,25

0,50,50,50,50,5

0,5


0,750,5
0,25

0,25

0,25


0,5

0,5


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              MÔN: LỊCH SỬ, KHỐI: 11                                                              

TRƯỜNG THPT CỦ CHI                                   THỜI  GIAN: 45 PHÚT

______________________                                      ___________________


Đề bài:

Câu 1: ( 3 điểm)

 Nêu nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.

Câu 2: (3 điểm)

- Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả của Cách mạng Tân Hợi năm 1911

- Tại sao Cách mạng Tân Hợi là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

Câu 3: ( 3 điểm)

Trình bày diễn biến Chiến tranh thế giới thứ nhất giai đoạn 1(1914-1916).

Câu 4: (1 điểm)

Từ hậu quả nặng nề của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.Theo em các nước trên thế giới phải làm gì để ngăn chặn chiến tranh ?

               -----------------------------------------HẾT------------------------------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              MÔN: LỊCH SỬ, KHỐI: 11                                                              

TRƯỜNG THPT CỦ CHI                                   THỜI  GIAN: 45 PHÚT
Câu 1:(3 điểm)  

1.Chính trị 

- Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ 

- Thành lập chính phủ mới => 0,25

- Thực hiện bình đẳng công dân

- 1889 Hiến pháp mới ra đời. => 0,25

2. Kinh tế: 

- Thống nhất tiền tệ, thị trường=> 0,25

- Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của phong kiến=> 0,25

- Tăng cường phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn=> 0,25

-  Xây dựng cơ sở hạ tầng: đường sá, cầu cống.. => 0,25

3. Quân sự: 

- Tổ chức theo kiểu phương Tây=> 0,25

- Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự=> 0,25

- Công nghiệp đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí. => 0,25

- Mời chuyên gia quân sự nước ngoài. => 0,25

4. Văn hóa - giáo dục:

-  Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc

-  Chú trọng khoa học - kỹ thuật=> 0,25

-  Cử học sinh ưu tú du học ở phương Tây. => 0,25


Câu 2: (3 điểm)

a. Nguyên nhân

- 9/5/1911, Mãn Thanh ra sắc lệnh "quốc hữu hóa đường sắt"=>(0,25)

- Nhân dân và giai cấp tư sản rất bất bình, đó là ngòi nổ của cuộc Cách mạnh Tân Hợi=>(0,25)

b. Diễn biến

- 10/10/1911 Đồng minh hội đã phát động khởi nghĩa Vũ Xương=>(0,25), cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan ra ở nhiều tỉnh ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc. =>(0,25)

- 29/12/1911 Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh =>(0,25)bầu Tôn Trung Sơn là đại tổng thống, đứng đầu chính phủ lâm thời. =>(0,25)

- Hiến pháp lâm thời được thông qua, nhưng không nói đến vấn đề ruộng đất. =>(0,25)

c. Kết quả

- vua Thanh thoái vị( Phổ Nghi) =>(0,25)

- sau đó là một đại thần nhà Thanh là Viên Thế Khải lên làm đại tổng thống =>(0,25)buộc Tôn Trung Sơn phải từ chức(2/1912). Cách mạng Tân Hợi chấm dứt=>(0,25)

d. Hạn chế 

- Đây là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để

- Không động chạm đến đế quốc=>(0,25)

- Không thủ tiêu giai cấp phong kiến

- Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. =>(0,25)

Câu: (3 điểm)

Giai đoạn 1 (1914 – 1916)

- 28-7-1914 Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi=>(0,25)

- 1- 8-1914 Đức tuyên chiến với Nga=>(0,25)

- 3-8-1914 Đức tuyên chiến với Pháp=>(0,25)

- 4-8, Anh tuyên chiến với Đức=>(0,25)

=> Chiến tranh đế quốc diễn ra nhanh chóng thành chiến tranh thế giới. =>(0,25)

- Đêm 3-8-1914, Đức tràn vào Bỉ rồi đánh thọc sanh Pháp

=> Pa ri bị uy hiếp=>(0,25)

- Cùng lúc đó ở mặt trận phía Đông, Nga tấn công Phổ. =>(0,25)

- Đức phải điều bớt quân từ phía Tây sang phía Đông chống  Nga.

-> Pa ri được cứu thoát=>(0,25)

- 1915, Đức dồn binh lực sang phía Đông đánh Nga. =>(0,25)

- Cuối 1915, 2 bên ở thế cầm cự=>(0,25)

- 1916, Đức chuyển sang phía Tây mở chiến dịch Véc – đoong=>(0,25)

- Cuối 1916 Đức- Áo- Hung chuyển sang phòng ngự cả 2 mặt trận. =>(0,25)

Câu4: (1 điểm) 

- Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, thương lượng...=>(0, 5)

- Cần lên án, trừng phạt những hành vi gây chiến... =>(0,25)

- Đấu tranh mạnh mẽ bảo vệ hòa bình nhân loại, chống nguy cơ chiến tranh. =>(0,25)


=============================HẾT==============================

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       MÔN:ĐỊA LÍ - KHỐI:11                                                                                                                    TRƯỜNG THPT CỦ CHI                    Thời gian:45 phút


Câu 1:(2 điểm) Nêu vị trí dịa lí của Hoa Kì?Với vị trí này đã mang lại thuận lợi gì cho Hoa Kì?Câu 2:(1 điểm) Nêu các thành phần dân cư của Hoa Kì?Câu 3:(2 điểm) Chứng minh EU-tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?    Câu 4:(2 điểm) Bảng số  liệu về giá trị Xuất – Nhập khẩu của Hoa Kì (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

1995

1999

2001

2004

Xuất khẩu

584743

702098

730803

818500

Nhập khẩu

77058

1059435

1179177

1525700


a. Nhận xét về giá trị xuất khẩu,nhập khẩu và rút ra kết luận về cán cân thương mại của Hoa Kì qua các năm? (1,5 điểm)                                                                                                                                                       b. Tính cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì qua các năm?  (0,5 điểm)                                                               Câu 5: (3 điểm)Bảng số liệu về cơ cấu các nhóm tuổi của dân số Hoa Kì giai đoạn 1950-2004 .

(Đơn vị:%)

Năm

Nhóm tuổi

1950

2004

Dưới tuổi lao động

27

20

Trong tuổi lao động

65

68

Quá tuổi lao động 

8

12


a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện sự thay đổi cơ cấu các nhóm tuổi của dân số Hoa Kì  năm 1950 và năm 2004.(1,5 điểm)

b. Nhận xét và rút ra kết luận về sự thay đổi cơ cấu các nhóm tuổi của dân số Hoa Kì từ năm 1950-2004. (1,5 điểm)

                             --------------------------------Hết----------------------------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020                                       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       MÔN:ĐỊA LÍKHỐI:11                                                                                                                    TRƯỜNG THPT CỦ CHI                                                    Thời gian:45 phút


Câu 1:(2 điểm) Nêu vị trí dịa lí của Hoa Kì?Với vị trí này đã mang lại thuận lợi gì cho Hoa Kì?

- Nằm ở bán cầu Tây (0,25 điểm)- Nằm giữa hai đại dương lớn: Đại tây dương phía Đông và Thái bình dương  phía Tây.(0,25 điểm)- Tiếp giáp Ca-na-davà khu vực Mĩ La tinh.(0,25 điểm)*Thuận lợi:-Tránh được 2 cuộc chiến tranh tàn phá(0,25 điểm)-Làm giàu nhờ chiến tranh(0,25 điểm)-Giao thông đường thủy thuận lợi(0,25 điểm)-Gần thị trường tiêu thụ lớn(0,25 điểm)-Tài nguyên phong phú (0,25 điểm)

Câu 2:(1 điểm) Nêu các thành phần dân cư của Hoa Kì:

- 83% nguồn gốc châu Âu.                                                                                               (0,25 điểm)

- Khoảng 33 triệu người gốc châu Phi.                                                                             (0,25 điểm)

- 3 triệu người bản địa.                                                                                                     (0,25 điểm)                                                                                                                                 - Người gốc châu Á và Mĩ La tinh gần đây có xu hướng tăng.                                       (0,25 điểm) 

 Câu 3:(2 điểm) Chứng minh EU-tổ chức thương mại hàng đầu thế giới:

- Dẫn đầu thế giới về thương mại, chiếm 37,7% xuất khẩu thế giới(0,5 điểm)- Dỡ bỏ hàng rào thuế quan buôn bán với nhau, thực hiện chung 1 mức thuế ngoài EU(0,5 điểm)  - Kinh tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu.                                                (0,5 điểm)        - Là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.                                                       (0,5 điểm)

Câu 4:(2 điểm)a. Nhận xét:(1,5 điểm)-Giá tri xuất khẩu và nhập khẩu đều tăngqua các năm.(0,25 điểm)                                                                                                                                                  - Xuất khẩu : tăng (0,25 điểm);tăng  233757 Tỉ USD   (0,25 điểm)- Nhập khẩu:tăng (0,25 điểm) ;tăng 1448642 Tỉ USD (0,25 điểm)- Kết luận:Cán cân thương mại từ 1 nước xuất siêu sang nhập siêu.(0,25 điểm).

b. Tính cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì qua các năm?  (0,5 điểm)

Năm

1995

1999

2001

2004

Xuất khẩu( %)

88,36

39,86

38,26

34,92

Nhập khẩu (%)

11,64

60,14

61,74

65,08

-Đúng chính xác(0,5 điểm),sai 1 cho (0,25điểm),đúng 1 năm không cho điểm. 

Câu 5:

a.Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu các nhóm tuổi của dân số Hoa Ki .

- Vẽ 2 vòng tròn bằng nhau,chính xác   (1,5 điểm)

- Thiếu mỗi nội dung (- 0,25 điểm)

bNhận xét:

- Có sự thay dổi qua các năm.                        (0,25 điểm)-  Dưới tuổi lao động :giảm (27- 20%  = 7 %)                                                                                           -  Trong tuổi lao động :tăng (65- 68%  = 3 %)                                                                                                                                -  Quá tuổi lao động :tăng    (8 - 12%   = 4 %) 

(Nêu tăng,giảm của 3 nhóm 0,5 điểm : DC số liệu 0,5 điểm)                                                                                                            

*Kết luận:Dân số Hoa Kì có xu hướnggià hóa .(0,25 điểm)


Sở GD&ĐT TP HồChí Minh

Trường THPT Củ Chi                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MônTiếngAnh - KHỐI 11

Nămhọc : 2019-2020

Thờigianlàmbài: 60 phút

                                                                                               ******                                                                                                           

I. Phonetics (0.8pts)

A. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

1. A. polite         B. spirit               C.silver D. limit

2. A. three                B. though           C. growth  D. earth

B. Pick out the word whose stress differently from those of the others:

3. A. agrarian             B. excitement             C. popular        D. occasion

4. A. blossom        B. lunar                    C. color            D. throughout

II. Choose the best suitable one to fill in each blanks(1.2pts)

participation        decorating         population       occasion          resources        announced

1.Vietnam has a of more than 80 million.

2. The winners of the competition will be in fifteen minutes.

3.Tet is a grandest and most important of Vietnam.

4. People in my town were busy their houses for Christmas.

5. Does the earth have enough natural to support its population.

6. Paul's sudden sickness prevented him from active    in the competition.

III. Give the correct forms of the words in brackets (0.8pts) 

1. There are many meaningful in Vietnam. (celebrate)

2. She had a stressful job as a sale     (represent)

3. Children are always about Tet holiday. (excitement)

4. The authorities tried hard to promote the familyprogram in rural areas. (plan)

IV. Supply the correct forms of the verbs in brackets: (1.6pts)

 1. John refused his address. (give)

 2. If Mary  late, we'll go without her. (be)

 3. My sister is keen on badminton. (play)

 4. If someone     her diary, she will be very angry. (read)

 5. Would you mind    the music down? (turn)

 6. If he knew her address, he   to visit her. (come)

 7. The light went out while we  dinner. (have)

 8. After he  his work, he watched TV. (finish)

V. Identify mistakes ( 1.2pts)

1. If I have a car, I would drive it to workevery day.

            A                              B            C             D

2. We are learning English since we were in grade 6.

         A                           B             C          D

3. All of these dresses look so nice that I can't decide which is the best ones to buy.

        A                            B                            C                            D

4. Everyoneknows the answer but no one raisetheir hands.

          A            B                                            C     D

5. If you read the instructions carefully, you wouldn't have made so manymistakes.

                 A                 B                                                                         C          D

6. This is the first time I am to this town.

             A        B               C                D

VI. Rewrite the sentences below beginning with the words given (0.8pts)

 1. I didn't know it was your birthday, so I didn't send you a card.

 • If    .

 1. " What will you do if you have 3 days off?" I said to him.

 • I asked him .

 1. Keep your feet warm or you'll catch a cold!

 • Unless   .

 1. " I started learning English 6 years ago.

 • I have .

VII. Choose the most suitable word A, B, C, D to complete the following passage(0.8pts)      

The world's population is the total number of human beings alive on Earth at a given time. In 2007, the world's population had (1) 6.6 billion. In line with population projections, this (2) continues to grow at rates that were unprecedented before the 21st century, (3)the rate of increase has almost halved since its peak, which was reached in 1963. Different regions have different rates of population growth, but in the 20thcentury, the worldsaw (4)biggest increase in its population in human history.

1. A. approached B. come C. gone D. reached

2. A. picture B. photograph C. figure                   D. graph

3. A. if      B. although C. as if D. due to

4. A. the    B. a C. an D.

VIII. Read the following passage and choose the answers (0.8pts)

  As Christmas evolved in the United States, new customs were adopted and many old ones were reworked. The legend of Santa Claus, for example, had origin in Europe and was brought by Dutch settlers to New York in the early 18th century. Traditionally, Santa Claus - from the Dutch Sinter Klaas - was depicted as a tall, dignified, religious figure riding a white horse through the air. Known as Saint Nicholas in Germany, he was usually accompanied by Black Peter, an elf who punished disobedient children. In North America, he eventually developed into a fat, jolly old gentleman who had neither the religious attributes of Saint Nicholas nor the strict disciplinarian character of Black Peter.

1. Who brought the legend of Santa Claus to the USA according to the passage? 

A. Sinter Klaas.  B. Saint Nicholas C. A German. D. Dutch settlers.

2. Santa Claus was traditionally described as a

A. tall man who couldn't walk through the air. B. fat, jolly, old man.

C. religious figure. D. fat man riding a white horse.

3. Santa Claus in North America was depicted as

A. a man with the strict disciplinarian character of Black Peter.

B. a good old man with less religious character.

C. one with religious attributes of Saint Nicholas.

D. a jolly man on horseback.

4. Who was Black Peter?

A. An elf accompanying Saint Nicholas. B. An elf who rode a white horse.

C. One of the disobedient children. D. A popular traditional figure.  

Note: elf (n): ngườilùn, ngườitíhon

 1. Listen and decide whether the statements are True or False (1.0 p)

 1. Only governments can help decrease the world population growth.

 2. Most Third World women want to have a lot of children

 3. Millions of women don't know  any safe way to have fewer children.

 4. According to the passage, only 20% of the earth's land can be used for farming.

 5. Some scientists say that the resources of the earth are limited.

 1. Listen and fill in the blank with the missing words: (1.0 p)

Each nation has many people who (1)……..…………………… take care of others. They read books to the people in the places. Sometimes the students just visit them, play games with them or listen to their problems. Other young volunteers work in the homes of sick or old people. They clean up their houses, do their shopping, or (2)………………………... College students take these boys to baseball games. Some high school students take part in helping (3)…………………………………… children. They give care or comfort to them and help them to overcome their (4)……………………………………………..  Young college and university students participate in helping the people who have suffered badly in wars or natural disasters. Each city has a number of clubs where boys and girls can go to play games.. Most of these clubs use a lot of high school and college students as (5)………………………………... Volunteers believe that some of the happiest people in the world are those who help to bring happiness to others.

THE END OF THE TEST


TRƯỜNG THPT CỦ CHI                             ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI

MônTiếngAnh - KHỐI 11

Nămhọc: 2019-2020

Thờigianlàmbài: 60 phút

                                                                                               ******       

I/ 0.2 đ/ câuđúng = 0.8 đ

 1. A            

 2. B            

 3. C        

 4. D

II/ 0.2 đ/ câu đúng = 1.2 đ

 1. population

 2. announced

 3. occasion

 4. decorating

 5. resources

 6. participation

III/ 0.2 đ/ từ đúng = 1.0 đ

 1. celebrations

 2. representative

 3. excited

 4. planning

IV/ 0.2 đ/ từđúng = 1.8 đ

 1. to give

 2. is

 3. playing 

 4. reads

 5. turning

 6. would come

 7. were having

 8. had finished

V/ 0.2 đ/ câu đúng = 1,2 đ

 1. A

 2. A

 3. D

 4. C

 5. A

 6. C

VI/ 0.2 đ/ câu đúng = 0.8 đ

 1. 🡪If I had known it was your birthday, I would have sent you a card

 2. 🡪I asked him what he would do if he had 3 days off

 3. 🡪 Unless you keep your feet warm, you will catch a cold.

 4. 🡪I have learned/ been learning English for 6 years.

VII/0.2 đ/ câu đúng = 0.8 đ

 1. D

 2. C          

 3. B

 4. A. 

VIII/  0.2 đ/ câuđúng = 0.8 đ

 1. D

 2. C

 3. B

 4. A

IX/   0.2 / câuđúng = 1 đ

1.false

2. false

3. true

4. false

5. true

X/ 0.2 / câuđúng = 1 đ

 1. voluntarily

 2. mow their lawn

 3. disadavntaged or handicapped

 4. difficulties

 5. volunteer


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CỦ CHI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI 11-MÔN GDCD

THỜI GIAN: 45 PHÚT

MÃ ĐỀ 163


C©u 1 : 

Giá cả có mối quan hệ như thế nào đối với cầu ?

A.

Tỉ lệ nghịch

B.

Tỉ lệ thuận

C.

Không ảnh hưởng gì tới cung cầu

D.

Vừa tỉ lệ thuận vừa tỉ lệ nghịch

C©u 2 : 

Mạng di động viettel khuyến mãi  giảm 20% giá trị thẻ nạp,một ngày sau mạng mobil cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự.Hiện tượng này phản ánh quy luật gì trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

A.

Ganh đua

B.

Cạnh tranh

C.

Cung cầu

D.

Giá trị

C©u 3 : 

Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là gì?

A.

Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

B.

Rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển

C.

Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

D.

Tạo ra năng suất lao động xã hội cao

C©u 4 : 

Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

A.

Hiện đại hóa

B.

Công nghiệp hóa

C.

Tự động hóa

D.

Công nghiệp hóa-hiện đại hóa

C©u 5 : 

Đâu là một trong những biểu hiện của mặt tích cực của cạnh tranh

A.

Tạo điều kiện người lao động nâng cao tay nghề

B.

Giúp tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn

C.

Kích thích lực lượng sản xuất,khoa học kĩ thuật phát triển

D.

Xử lí được số lượng lớn hàng tồn kho

C©u 6 : 

Thực chất của mối quan hệ cung cầu là sự tác động

A.

Giữa những người kinh doanh

B.

Giữa người sản xuất và người tiêu dùng

C.

Giữa những người mua hàng hóa

D.

Giữa những người sản xuất với nhau

C©u 7 : 

Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng  sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây:

A.

Công nghiệp hóa-hiện đại hóa

B.

Hiện đại hóa

C.

Công nghiệp hóa

D.

Tự động hóa

C©u 8 : 

Những yếu tố cơ bản nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến cầu?

A.

Giá cả,thu nhập

B.

Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu

C.

Mức giá cả, thu nhập,sở thích.

D.

Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán

C©u 9 : 

Khi giá cả giảm thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây

A.

Cung tăng, cầu giảm

B.

Cung tăng, cầu tăng

C.

Cung giảm, cầu giảm

D.

Cung giảm, cầu tăng

C©u 10 : 

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu cho nên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là một nhiệm vụ:

A.

Bình thường     

B.

Không khó khăn nhiều

C.

Cần thiết, cấp bách       

D.

Tương đối khó khăn

C©u 11 : 

Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

A.

Nhu cầu có khả năng thanh toán.

B.

Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

C.

Nhu cầu của mọi người.

D.

Nhu cầu của người tiêu dùng

C©u 12 : 

Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động nào dưới đây?

A.

Hoạt động chính trị - xã hội

B.

Hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội

C.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

D.

Hoạt động văn hóa – xã hội

C©u 13 : 

Giá cả có mối quan hệ như thế nào với cung?

A.

Giá thấp thì cung tăng

B.

Giá cao thì cung tăng

C.

Giá cao thì cung giảm

D.

Giá biến động nhưng cung không biến động.

C©u 14 : 

Cung là khối lượng hàng hóa dịch vụ…và….trên thị trường trong một thời kì xác định,tương ứng mức giá cả ,chi phí và khả năng sản xuất.

A.

Đang có/sẵn sàng

B.

Hiện có/chuẩn bi

C.

Đang có/chuẩn bị

D.

Hiện có/sắp có

C©u 15 : 

Khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO),tính chất cạnh tranh của nước ta biểu hiện?

A.

Gay gắt hơn

B.

Thuận lợi hơn

C.

Khó khăn hơn

D.

Vừa thuận lợi vừa khó khăn

C©u 16 : 

Ý  kiến nào sau đây là đúng

A.

Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

B.

Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần đầu tư  cho xây dựng.

C.

Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần tự nghiên cứu, xây dựng.

D.

Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

C©u 17 : 

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực là cạnh tranh

A.

Hợp lí

B.

Tự do

C.

Công bằng

D.

Lành mạnh

C©u 18 : 

Cầu hàng hóa là nhu cầu dành cho:

A.

Sản xuất

B.

Sản xuất và tiêu dùng

C.

Tiêu dùng

D.

Xã hội

C©u 19 : 

Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

A.

Thu hẹp sản xuất

B.

Tái cơ cấu sản xuất

C.

Giữ nguyên quy mô sản xuất

D.

Mở rộng sản xuất

C©u 20 : 

Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

A.

Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng.

B.

Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền

C.

Anh A mua xe máy 30 triệu nhưng chưa đủ tiền

D.

Học sinh K ước mơ mua một chiếc điện thoại 10 triệu.

C©u 21 : 

Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhấtứng với quá trình nào sau đây?

A.

Lao động máy móc

B.

Tự động hóa

C.

Công nghiệp hóa

D.

Hiện đại hóa

C©u 22 : 

Quan điểm nào dưới đây về nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là đúng?

A.

Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả

B.

Chuyển mạnh từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp

C.

Phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

D.

Xây dựng một nền kinh tế tri thức toàn diện gắn với tự động hóa

C©u 23 : 

Do sự biến động của giá cả thị trường giá  thịt heo tăng cao nên thời gian này mẹ Hòa chuyển sang mua cá,đậu hũ và một số món ăn khác giá cả thấp hơn.Trường hợp này mẹ Hòa đã vận dụng quy luật

A.

Cạnh tranh

B.

Giá trị

C.

Mua bán

D.

Cung cầu

C©u 24 : 

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động…và….từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến sức lao động cùng với các phương tiện tiên tiến hiện đại nhằm đạt năng suất lao động xã hội cao?

A.

Kinh tế,kinh doanh

B.

Kinh tế,đời sống sinh hoạt

C.

Kinh tế ,quản lí kinh tế xã hội

D.

Sản xuất và sinh hoạt hàng ngày

C©u 25 : 

Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A.

Tự động hóa

B.

Công nghiệp hóa

C.

Hiện đại hóa

D.

Trí thức hóa

C©u 26 : 

Cạnh tranh là sự…....giữa các chủ thể kinh tế nhằm thu được nhiều điều kiện thuận lợi .

A.

Lấn chiếm

B.

Ganh đua,đấu tranh

C.

Ganh đua,giành giật

D.

Ganh đua,đấu đá

C©u 27 : 

Đầu cơ tích trữ là hiện tượng :

A.

Thừa cơ gom hết sản phẩm nào đó đợi mặt hàng đó trở nên khan hiếm tung ra thị trường đẩy giá cả lên cao nhằm thu lợi bất chính

B.

Bọn cơ hội chọc phá gây rối loạn thị trường

C.

Bán hàng với giá rất cao

D.

Tạo cơn sốt ảo trên thị trường.

C©u 28 : 

Mục đích chính của công nghiệp hóa –hiện đại hóa là:

A.

Nâng cao đời sống nhân dân

B.

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế

C.

Tạo ra năng suất lao động xã hội cao

D.

Thúc đẩy sự phát triển của xã hội

C©u 29 : 

Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo?

A.

Cạnh tranh      

B.

Giá trị

C.

Giá trị sử dụng     

D.

Giá cả

C©u 30 : 

Giả sử lượng cầu về lượng bia trong dịp tết là 17 triệu lít,cung về lượng bia là 13 triệu lít.vận dụng quan hệ cung cầu em  hãy cho biết giá cả về mặt hàng này sẽ

A.

Giảm

B.

Rẻ

C.

Bình thường

D.

Tăng

C©u 31 : 

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?

A.

Nhật

B.

Mỹ

C.

Pháp

D.

Anh

C©u 32 : 

Cạnh tranh tích cực là loại cạnh tranh?

A.

Khai thác tối đa mọi tiềm năng của đất nước.

B.

Không vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả

C.

Luôn luôn vì sự phát triển của xã hội.

D.

Lành mạnh,đúng pháp luật,không vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội.

C©u 33 : 

Khi là người mua hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

A.

Cung=cầu

B.

Cung<cầu

C.

Cung>cầu

D.

Cung cầu tac động lẫn nhau

C©u 34 : 

Tục ngữ có câu "thương trường như chiến trường"phản ánh quy luật nào trong hoạt động kinh tế

A.

Giá trị

B.

Cạnh tranh

C.

Cung cầu

D.

Đối đầu

C©u 35 : 

Cầu là khối lượng hàng hóa-dịch vụ mà người tiêu dùng…trong một thời kì nhất định,tương ứng giá cả và thu nhập xác định.

A.

Muốn mua

B.

Cần mua

C.

Muốn có

D.

Cần có

C©u 36 : 

Mục đích chính của cạnh tranh kinh tế la?

A.

Thu nhiều lợi ích

B.

Lợi nhuận và các điều kiện kinh tế thuận lợi

C.

Thu nhiều lợi nhuận

D.

Đánh bại đối thủ

C©u 37 : 

Hành vi cạnh tranh với doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực thuộc loại cạnh tranh nào dưới đây?

A.

Cạnh tranh tự do

B.

Cạnh tranh lành mạnh

C.

Cạnh tranh không lành mạnh

D.

Cạnh tranh độc quyền

C©u 38 : 

Trong hoạt động kinh tế cạnh tranh…là cần thiết và là mặt cơ bản mang tính trội,còn mặt…sẽ được khắc phục dần dần.

A.

Tiêu cực/tích cực

B.

Lành mạnh/không lành mạnh

C.

Mặt tốt/mặt xấu

D.

Tích cực/tiêu cực

C©u 39 : 

Trong trường hợp cung<cầu vượt quá mức do thời tiết,dịch bệnh hoặc do đầu cơ,Nhà nước sẽ làm gì?

A.

Dùng chính sách kinh tế và pháp luật kinh tế để ổn định thị trường

B.

Trừng trị kẻ đầu cơ

C.

Mở kho hàng làm lượng cung tăng

D.

Dùng quỹ dự trữ quốc gia điều tiết lượng cung

C©u 40 : 

Phương pháp để tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa là:

A.

Công cụ sản xuất hiện đại

B.

Kĩ thuật cơ khí hiện đại

C.

Sức lao động và phương tiện tiên tiến hiện đại

D.

Máy móc thiết bị hiện đại


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CỦ CHI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI 11-MÔN GDCD

THỜI GIAN: 45 PHÚT

MÃ ĐỀ 164


C©u 1 : 

Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động nào dưới đây?

A.

Hoạt động chính trị - xã hội

B.

Hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội

C.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

D.

Hoạt động văn hóa – xã hội

C©u 2 : 

Khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO),tính chất cạnh tranh của nước ta biểu hiện?

A.

Gay gắt hơn

B.

Vừa thuận lợi vừa khó khăn

C.

Thuận lợi hơn

D.

Khó khăn hơn

C©u 3 : 

Đầu cơ tích trữ là hiện tượng :

A.

Tạo cơn sốt ảo trên thị trường.

B.

Bọn cơ hội chọc phá gây rối loạn thị trường

C.

Thừa cơ gom hết sản phẩm nào đó đợi mặt hàng đó trở nên khan hiếm tung ra thị trường đẩy giá cả lên cao nhằm thu lợi bất chính

D.

Bán hàng với giá rất cao

C©u 4 : 

Do sự biến động của giá cả thị trường giá  thịt heo tăng cao nên thời gian này mẹ Hòa chuyển sang mua cá,đậu hũ và một số món ăn khác giá cả thấp hơn.Trường hợp này mẹ Hòa đã vận dụng quy luật

A.

Cạnh tranh

B.

Giá trị

C.

Cung cầu

D.

Mua bán

C©u 5 : 

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực là cạnh tranh

A.

Hợp lí

B.

Lành mạnh

C.

Công bằng

D.

Tự do

C©u 6 : 

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?

A.

Nhật

B.

Mỹ

C.

Pháp

D.

Anh

C©u 7 : 

Ý  kiến nào sau đây là đúng

A.

Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

B.

Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

C.

Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần tự nghiên cứu, xây dựng.

D.

Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần đầu tư  cho xây dựng.

C©u 8 : 

Khi là người mua hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

A.

Cung=cầu

B.

Cung<cầu

C.

Cung cầu tac động lẫn nhau

D.

Cung>cầu

C©u 9 : 

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động…và….từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến sức lao động cùng với các phương tiện tiên tiến hiện đại nhằm đạt năng suất lao động xã hội cao?

A.

Kinh tế,kinh doanh

B.

Kinh tế,đời sống sinh hoạt

C.

Kinh tế ,quản lí kinh tế xã hội

D.

Sản xuất và sinh hoạt hàng ngày

C©u 10 : 

Mạng di động viettel khuyến mãi  giảm 20% giá trị thẻ nạp,một ngày sau mạng mobil cũng đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự.Hiện tượng này phản ánh quy luật gì trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

A.

Cạnh tranh

B.

Cung cầu

C.

Ganh đua

D.

Giá trị

C©u 11 : 

Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ nhấtứng với qúa trình nào sau đây?

A.

Lao động máy móc

B.

Tự động hóa

C.

Công nghiệp hóa

D.

Hiện đại hóa

C©u 12 : 

Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A.

Tự động hóa

B.

Trí thức hóa

C.

Hiện đại hóa

D.

Công nghiệp hóa

C©u 13 : 

Mục đích chính của cạnh tranh kinh tế la?

A.

Thu nhiều lợi ích

B.

Đánh bại đối thủ

C.

Thu nhiều lợi nhuận

D.

Lợi nhuận và các điều kiện kinh tế thuận lợi

C©u 14 : 

Trong hoạt động kinh tế cạnh tranh…là cần thiết và là mặt cơ bản mang tính trội,còn mặt…sẽ được khắc phục dần dần.

A.

Lành mạnh/không lành mạnh

B.

Mặt tốt/mặt xấu

C.

Tiêu cực/tích cực

D.

Tích cực/tiêu cực

C©u 15 : 

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu cho nên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là một nhiệm vụ:

A.

Cần thiết, cấp bách       

B.

Không khó khăn nhiều

C.

Bình thường     

D.

Tương đối khó khăn

C©u 16 : 

Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

A.

Giữ nguyên quy mô sản xuất

B.

Mở rộng sản xuất

C.

Tái cơ cấu sản xuất

D.

Thu hẹp sản xuất

C©u 17 : 

Giá cả có mối quan hệ như thế nào với cung?

A.

Giá thấp thì cung tăng

B.

Giá cao thì cung tăng

C.

Giá cao thì cung giảm

D.

Giá biến động nhưng cung không biến động.

C©u 18 : 

Giá cả có mối quan hệ như thế nào đối với cầu ?

A.

Tỉ lệ nghịch

B.

Tỉ lệ thuận

C.

Vừa tỉ lệ thuận vừa tỉ lệ nghịch

D.

Không ảnh hưởng gì tới cung cầu

C©u 19 : 

Quan điểm nào dưới đây về nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là đúng?

A.

Phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

B.

Chuyển mạnh từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp

C.

Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả

D.

Xây dựng một nền kinh tế tri thức toàn diện gắn với tự động hóa

C©u 20 : 

Tục ngữ có câu "thương trường như chiến trường"phản ánh quy luật nào trong hoạt động kinh tế

A.

Cung cầu

B.

Giá trị

C.

Đối đầu

D.

Cạnh tranh

C©u 21 : 

Mục đích chính của công nghiệp hóa –hiện đại hóa là:

A.

Nâng cao đời sống nhân dân

B.

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế

C.

Tạo ra năng suất lao động xã hội cao

D.

Thúc đẩy sự phát triển của xã hội

C©u 22 : 

Cầu là khối lượng hàng hóa-dịch vụ mà người tiêu dùng…trong một thời kì nhất định,tương ứng giá cả và thu nhập xác định.

A.

Muốn mua

B.

Cần có

C.

Muốn có

D.

Cần mua

C©u 23 : 

Cạnh tranh là sự…giữa các chủ thể kinh tế nhằm thu được nhiều điều kiện thuận lợi .

A.

Lấn chiếm

B.

Ganh đua,đấu đá

C.

Ganh đua,đấu tranh

D.

Ganh đua,giành giật

C©u 24 : 

Khi cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo?

A.

Cạnh tranh      

B.

Giá trị

C.

Giá cả

D.

Giá trị sử dụng     

C©u 25 : 

Thực chất của mối quan hệ cung cầu là sự tác động

A.

Giữa người sản xuất và người tiêu dùng

B.

Giữa những người sản xuất với nhau

C.

Giữa những người mua hàng hóa

D.

Giữa những người kinh doanh

C©u 26 : 

Giả sử lượng cầu về lượng bia trong dịp tết là 17 triệu lít,cung về lượng bia là 13 triệu lít.vận dụng quan hệ cung cầu em  hãy cho biết giá cả về mặt hàng này sẽ

A.

Giảm

B.

Bình thường

C.

Tăng

D.

Rẻ

C©u 27 : 

Phương pháp để tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa là:

A.

Máy móc thiết bị hiện đại

B.

Kĩ thuật cơ khí hiện đại

C.

Công cụ sản xuất hiện đại

D.

Sức lao động và phương tiện tiên tiến hiện đại

C©u 28 : 

Cạnh tranh tích cực là loại cạnh tranh?

A.

Khai thác tối đa mọi tiềm năng của đất nước.

B.

Luôn luôn vì sự phát triển của xã hội.

C.

Không vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả

D.

Lành mạnh,đúng pháp luật,không vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội.

C©u 29 : 

Trong trường hợp cung<cầu vượt quá mức do thời tiết,dịch bệnh hoặc do đầu cơ,Nhà nước sẽ làm gì?

A.

Dùng quỹ dự trữ quốc gia điều tiết lượng cung

B.

Mở kho hàng làm lượng cung tăng

C.

Trừng trị kẻ đầu cơ

D.

Dùng chính sách kinh tế và pháp luật kinh tế để ổn định thị trường

C©u 30 : 

Cung là khối lượng hàng hóa dịch vụ…và….trên thị trường trong một thời kì xác định,tương ứng mức giá cả ,chi phí và khả năng sản xuất.

A.

Đang có/chuẩn bị

B.

Hiện có/chuẩn bi

C.

Đang có/sẵn sàng

D.

Hiện có/sắp có

C©u 31 : 

Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

A.

Hiện đại hóa

B.

Công nghiệp hóa

C.

Tự động hóa

D.

Công nghiệp hóa-hiện đại hóa

C©u 32 : 

Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là gì?

A.

Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

B.

Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

C.

Rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển

D.

Tạo ra năng suất lao động xã hội cao

C©u 33 : 

Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng  sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây:

A.

Công nghiệp hóa

B.

Tự động hóa

C.

Công nghiệp hóa-hiện đại hóa

D.

Hiện đại hóa

C©u 34 : 

Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

A.

Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

B.

Nhu cầu có khả năng thanh toán.

C.

Nhu cầu của mọi người.

D.

Nhu cầu của người tiêu dùng

C©u 35 : 

Khi giá cả giảm thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây

A.

Cung giảm, cầu tăng

B.

Cung tăng, cầu tăng

C.

Cung giảm, cầu giảm

D.

Cung tăng, cầu giảm

C©u 36 : 

Hành vi cạnh tranh với doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực thuộc loại cạnh tranh nào dưới đây?

A.

Cạnh tranh tự do

B.

Cạnh tranh lành mạnh

C.

Cạnh tranh độc quyền

D.

Cạnh tranh không lành mạnh

C©u 37 : 

Cầu hàng hóa là nhu cầu dành cho:

A.

Xã hội

B.

Sản xuất và tiêu dùng

C.

Sản xuất

D.

Tiêu dùng

C©u 38 : 

Đâu là một trong những biểu hiện của mặt tích cực của cạnh tranh

A.

Kích thích lực lượng sản xuất,khoa học kĩ thuật phát triển

B.

Tạo điều kiện người lao động nâng cao tay nghề

C.

Giúp tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn

D.

Xử lí được số lượng lớn hàng tồn kho

C©u 39 : 

Những yếu tố cơ bản nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến cầu?

A.

Giá cả,thu nhập

B.

Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu

C.

Mức giá cả, thu nhập,sở thích.

D.

Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán

C©u 40 : 

Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

A.

Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền

B.

Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng.

C.

Học sinh K ước mơ mua một chiếc điện thoại 10 triệu.

D.

Anh A mua xe máy 30 triệu nhưng chưa đủ tiền

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CỦ CHI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI 11-MÔN GDCD

THỜI GIAN: 45 PHÚT

MÃ ĐỀ 165


C©u 1 : 

Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động nào dưới đây?

A.

Hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội

B.

Hoạt động văn hóa – xã hội

C.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

D.

Hoạt động chính trị - xã hội

C©u 2 : 

Mục đích chính của công nghiệp hóa –hiện đại hóa là:

A.

Nâng cao đời sống nhân dân

B.

Thúc đẩy sự phát triển của xã hội

C.

Tạo ra năng suất lao động xã hội cao

D.

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế

C©u 3 : 

Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

A.

Nhu cầu của người tiêu dùng

B.

Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

C.

Nhu cầu của mọi người.

D.

Nhu cầu có khả năng thanh toán.

C©u 4 : 

Cạnh tranh tích cực là loại cạnh tranh?

A.

Luôn luôn vì sự phát triển của xã hội.

B.

Khai thác tối đa mọi tiềm năng của đất nước.

C.

Lành mạnh,đúng pháp luật,không vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội.

D.

Không vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả

C©u 5 : 

Khi giá cả giảm thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây

A.

Cung tăng, cầu tăng

B.

Cung giảm, cầu giảm

C.

Cung tăng, cầu giảm

D.

Cung giảm, cầu tăng

C©u 6 : 

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu cho nên công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là một nhiệm vụ:

A.

Tương đối khó khăn

B.

Cần thiết, cấp bách       

C.

Bình thường     

D.

Không khó khăn nhiều

C©u 7 : 

Quan điểm nào dưới đây về nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là đúng?

A.

Xây dựng một nền kinh tế tri thức toàn diện gắn với tự động hóa

B.

Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả

C.

Phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

D.

Chuyển mạnh từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp

C©u 8 : 

Hành vi cạnh tranh với doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực thuộc loại cạnh tranh nào dưới đây?

A.

Cạnh tranh tự do

B.

Cạnh tranh lành mạnh

C.

Cạnh tranh độc quyền

D.

Cạnh tranh không lành mạnh

C©u 9 : 

Trong hoạt động kinh tế cạnh tranh…là cần thiết và là mặt cơ bản mang tính trội,còn mặt…sẽ được khắc phục dần dần.

A.

Lành mạnh/không lành mạnh

B.

Tích cực/tiêu cực

C.

Tiêu cực/tích cực

D.

Mặt tốt/mặt xấu

C©u 10 : 

Cầu là khối lượng hàng hóa-dịch vụ mà người tiêu dùng…trong một thời kì nhất định,tương ứng giá cả và thu nhập xác định.

A.

Muốn mua

B.

Muốn có

C.

Cần mua

D.

Cần có

C©u 11 : 

Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A.

Trí thức hóa

B.

Hiện đại hóa

C.

Tự động hóa

D.

Công nghiệp hóa

C©u 12 : 

Giả sử lượng cầu về lượng bia trong dịp tết là 17 triệu lít,cung về lượng bia là 13 triệu lít.vận dụng quan hệ cung cầu em  hãy cho biết giá cả về mặt hàng này sẽ

A.

Giảm

B.

Bình thường

C.

Tăng

D.

Rẻ

C©u 13 : 

Đâu là một trong những biểu hiện của mặt tích cực của cạnh tranh

A.

Tạo điều kiện người lao động nâng cao tay nghề

B.

Xử lí được số lượng lớn hàng tồn kho

C.

Giúp tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn

D.

Kích thích lực lượng sản xuất,khoa học kĩ thuật phát triển

C©u 14 : 

Khi là người mua hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

A.

Cung>cầu

B.

Cung<cầu

C.

Cung=cầu

D.

Cung cầu tac động lẫn nhau

C©u 15 : 

Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

A.

Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền

B.

Học sinh K ước mơ mua một chiếc điện thoại 10 triệu.

C.

Anh A mua xe máy 30 triệu nhưng chưa đủ tiền

D.

Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng.

C©u 16 : 

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động…và….,từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến sức lao động cùng với các phương tiện tiên tiến hiện đại nhằm đạt năng suất lao động xã hội cao?

A.

Kinh tế ,quản lí kinh tế xã hội

B.

Sản xuất và sinh hoạt hàng ngày

C.

Kinh tế,đời sống sinh hoạt

D.

Kinh tế,kinh doanh

C©u 17 : 

Phương pháp để tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa là:

A.

Máy móc thiết bị hiện đại

B.

Kĩ thuật cơ khí hiện đại

C.

Sức lao động và phương tiện tiên tiến hiện đại

D.

Công cụ sản xuất hiện đại

C©u 18 : 

Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là gì?

A.

Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

B.

Tạo ra năng suất lao động xã hội cao

C.

Rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển

D.