ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN: KHỐI 10 TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP HCM       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2019-2020   

TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN                            MÔN TOÁN: KHỐI 10

         -----------------------------                                   Thời gian làm bài: 90 phút

          ( Đề thi gồm 01 trang )                                 ( không kể thời gian phát đề )    

                                                                                         -----------------------------                

                                                                                                                    

 Câu 1 ( 3 đ ) Giải các phương  trình  sau: 

      a)                     

b)     

       c)                                       

Câu 2 (1,5đ) 

           Cho phương trình   ( với là tham số )   

 Định m để phương trình  ( 1 ) có một nghiệm . Tính nghiệm còn lại. 

Câu 3 (1 đ) Cho parabol ( P )  

          Tìm parabol ( P ) biết ( P ) luôn đi qua gốc tọa độ và trục đối xứng

Câu 4 (1 đ)  Cho parabol Biết parabol ( P ) cắt trục hoành tại hai 

           điểm  phân biệt . Tính

Câu 5 (0,5đ) Gọi   nghiệm thỏa phương trình sau:

             Tính

Câu 6  (1 đ) Cho tam giác ABC; biết và góc .

         Tính diện tích tam giác ABC.

 Câu 7  (2đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Cho tam giác ABC biết:

                             ,

a) Tính giá trị biểu thức.

b) Chứng minh rằng tam giác ABC cân.Tính diện tích tam giác ABC.

c)  Tìm tọa độ điểm trên trục tung sao cho tam giác vuông tại .


…………HẾT………….


Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………………………; Số báo danh:…………………


ĐÁP ÁN TÓAN K10A(HK1-18/12/2019)


Bài 1(3 đ) a) (*)    

b)ĐK

c)

Bài 2( 2đ ) a) (*)

Ta có  nghiệm

 

Bài 3 (1 đ)   

(P)  đi qua O và trục đối xứng 

Vậy (P) 

Bài 4 (1 đ)

Bài 5 (0.5 đ) ĐK  Bài 5(0,5 đ)  

Bài 6 ( 1 đ)     

Bài 7 ( 2 đ) A(1;1), B(-1; 2 ), C(2;-1).

a)

b)

c)

   


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu