ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN – LỚP 11Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: TOÁN – LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1: (1,0 điểm) Giải phương trình: sin3x  = .

Bài 2: (1,0 điểm) Giải phương trình: .

Bài 3: (1,0 điểm) Giải phương trình: .

Bài 4: (1,0 điểm) Có bao nhiêu cách xếp một hàng dọc cho một tiểu đội gồm mười người ?

Bài 5: (1,0 điểm) Tìm hệ số của x trong khai triển: .

Bài 6: (1,0 điểm) Từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20, chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất để 4 thẻ được chọn đều được đánh số chẵn.

Bài 7: (1,0 điểm) Tìm số hàng đầu và công sai của cấp số cộng biết:

Bài 8: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với AB // CD và AB > CD. Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC). 

Bài 9: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của AB, CD. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD.

a. Tìm giao điểm P của IG và (SAC).

b. Tìm giao tuyến của (MIG) và (SAC).

Bài 10: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi I, J, K  lần lượt là trung điểm của SA, SB, SD.

a. Chứng minh rằng: IJ  //  (SCD). 

b. Chứng minh rằng: (IJK)  //  (ABCD).


----------- HẾT ----------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: .............................

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 11 NĂM HỌC 2019 – 2020

Bài

Nội Dung

Điểm

Bài 1

sin3x  =0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 2

 


0.25

0.25

0.25

0.25

Bài 3

 


0.25


0.25


0.25


0.25

Bài 4

Câu 4. (1đ): Mỗi cách xếp một hàng dọc cho một tiểu đội gồm 10 người là một hoán vị của 10 phần tử => số cách xếp:

(0.5đx2)

Bài 5

SHTQ

 Ứng với x ta có  

Vậy hệ số cần tìm:

(0.25đ)(0.25đ)


(0.25đ)


(0.25đ)

Bài 6

  • A: "Chọn được 4 thẻ ghi số chẵn"

  • Vậy

0.25

0.25


0.25x2

Bài 7

0.25

0.25

0.25

0.25

Bài 8

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với AB // CD và AB > CD. Tìm giao tuyến của  (SAD) và (SBC)

S Є(SAD) (SBC)

Trong (ABCD), gọi I là giao điểm của AD và BC

= > I Є AD, AD (SAD)

     I Є BC, BC (SBC)

= > I Є(SAD) (SBC) = > (SAD) (SBC) = SI0,25

0,25


0,25

0,25

Bài 9

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi I, M lần lượt là trung điểm của AB, CD. Gọi G là trọng tâm tam giác SAD

     a./ Tìm giao điểm P của IG và (SAC)

     b./.Tìm giao tuyến của (MIG) và (SAC)

                                  


a./ Tìm giao điểm P của IG và (SAC)

gọi E là trung điểm AD

        IG (SIE)

       Tìm giao tuyến của (SIE) và ( SAC)

       S Є(SAC) (SIE)

Trong (ABCD), gọi H là giao điểm của AC và IE

=> H Є AC, AC (SAC)

    H Є IE, IE (SIE)

=>(SAC) (SIE) = SH

  Trong (SIE), gọi P = IG ∩ SH

=>P Є IG

  P Є SH, SH (SAC)

= > P = IG ∩ (SAC)

     b./Tìm giao tuyến của (MIG) và (SAC)

      Trong (ABCD) gọi K = IM ∩ AC

  = > K Є IM, IM (IMG)

      K Є AC, AC (SAC)

= > K Є (MIG) ∩ (SAC)

Ta có   P Є IM, IM (IMG) 

           P Є (SAC) ( cmt)

= > P Є (MIG) ∩ (SAC)

= > (MIG)  (SAC)= KP0,25
0,25

0,25
0,25Bài 10


a. (vì IJ là đường trung bình tam giác SAB)

suy ra  

b. (câu a)

(vì IK là đường trung bình tam giác SAD)

suy ra

  

Suy ra0.25x2


0.25x20.25x2


0.25


0.25

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu