ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : TOÁN Khối : 12 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆTRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH 2019-2020 

Môn : TOÁN        Khối : 12

Thời gian làm bài: 90 phút  

(30 câu trắc nghiệm - 6 câu tự luận )

  Mã đề thi 171  

PHẦN I : Trắc nghiệm ()


Câu 1. Cho tam giác vuông tại có độ dài cạnh , , quay quanh cạnh . Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay được tạo thành là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Tính đạo hàm của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hình trụ có đường kính đáy bằng và chiều cao bằng . Thể tích của khối trụ là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong các hàm số nào sau đây? 


A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 6. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Giải bất phương trình .

A. . B. . C. Vô nghiệm. D. .

Câu 8. Tập xác định của hàm số là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Hàm số đồng biến trong khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Tính thể tích của khối hộp chữ nhật biết rằng ,,.

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Một khối cầu có thể tích bằng . Diện tích mặt cầu bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn tại điểm bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Cho . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề ĐÚNG?

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Số nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. Cho hàm số . Phương trình tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Cho hàm số . Tìm tham số để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Tìm để hàm số có 2 điểm cực tiểu.

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.
Tính .


A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 20. Cho hình chóp , đáy là hình chữ nhật, , ; vuông góc với mặt đáy và . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 21. Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng , góc giữa với mặt phẳng bằng . Khi đó thể tích của khối lăng trụ trên sẽ là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau. Số nghiệm của phương trình là:


A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 23. Đồ thị hàm số và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt . Tìm tung độ trung điểm của đoạn thẳng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 24. Tập xác định của hàm số là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 25. Cho hình trụ có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông, diện tích hình vuông là . Thể tích của khối trụ bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 26. Bất phương trình có tập nghiệm là ,
tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 27. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có bán kính bằng . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 28. Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật, , . Các tam giác là tam giác đều. Tính thể tích khối lăng trụ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 29. Cho hàm số có đồ thị của hàm số như hình sau. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu ?


A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 30. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tìm để .

A. . B. . C. . D. .


PHẦN II : Tự luận  ()


Câu 1: (0,5 điểm)  Cho hàm số . Tìm tham số để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

Câu 2: (0,5 điểm)  Giải bất phương trình .

Câu 3: (1,0 điểm)  Đồ thị hàm số và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt . Tìm tung độ trung điểm của đoạn thẳng .

Câu 4: (1,0 điểm)  Tìm tập xác định của hàm số .

Câu 5: (0,5 điểm)  Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

Câu 6: (0,5 điểm)  Cho hình trụ có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông, diện tích hình vuông là . Tính thể tích của khối trụ.


−−−−−− HẾT −−−−−−

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH 2019-2020 

Môn : TOÁN        Khối : 12

Thời gian làm bài: 90 phút  

(30 câu trắc nghiệm - 6 câu tự luận )

  Mã đề thi 152  

PHẦN I : Trắc nghiệm ()


Câu 1. Giải bất phương trình .

A. . B. . C. Vô nghiệm. D. .

Câu 2. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề ĐÚNG?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Tính thể tích của khối hộp chữ nhật biết rằng , , .

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Tính đạo hàm của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn tại điểm bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Hàm số đồng biến trong khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Tập xác định của hàm số là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong các hàm số nào sau đây? 


A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 12. Một khối cầu có thể tích bằng . Diện tích mặt cầu bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Cho tam giác vuông tại có độ dài cạnh , , quay quanh cạnh . Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay được tạo thành là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Cho hình trụ có đường kính đáy bằng và chiều cao bằng . Thể tích của khối trụ là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Số nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. Cho hàm số . Phương trình tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Đồ thị hàm số và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt . Tìm tung độ trung điểm của đoạn thẳng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau. Số nghiệm của phương trình là:


A. .

B. .

C. .

D. .Câu 19. Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng , góc giữa với mặt phẳng bằng . Khi đó thể tích của khối lăng trụ trên sẽ là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 20. Tập xác định của hàm số là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 21. Tìm để hàm số có 2 điểm cực tiểu.

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Cho hàm số . Tìm tham số để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

A. . B. . C. . D. .

Câu 23. Cho hình trụ có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông, diện tích hình vuông là . Thể tích của khối trụ bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 24. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.
Tính .  


A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 25. Cho hình chóp , đáy là hình chữ nhật, , ; vuông góc với mặt đáy và . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 26. Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật , . Các tam giác là tam giác đều. Tính thể tích khối lăng trụ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 27. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tìm để .

A. . B. . C. . D. .

Câu 28. Bất phương trình có tập nghiệm là ,
tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 29. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có bán kính bằng . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Cho hàm số có đồ thị của hàm số như hình sau. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu ?


A. .

B. .

C. .

D. .PHẦN II : Tự luận  ()


Câu 1: (0,5 điểm)  Cho hàm số . Tìm tham số để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

Câu 2: (0,5 điểm)  Giải bất phương trình .

Câu 3: (1,0 điểm)  Đồ thị hàm số và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt . Tìm tung độ trung điểm của đoạn thẳng .

Câu 4: (1,0 điểm)  Tìm tập xác định của hàm số .

Câu 5: (0,5 điểm)  Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

Câu 6: (0,5 điểm)  Cho hình trụ có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông, diện tích hình vuông là . Tính thể tích của khối trụ.


−−−−−− HẾT −−−−−−


TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH 2019-2020 

Môn : TOÁN        Khối : 12

Thời gian làm bài: 90 phút  

(30 câu trắc nghiệm - 6 câu tự luận )

  Mã đề thi 193  

PHẦN I : Trắc nghiệm ()


Câu 1. Cho hình trụ có đường kính đáy bằng và chiều cao bằng . Thể tích của khối trụ là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn tại điểm bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Hàm số đồng biến trong khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho tam giác vuông tại có độ dài cạnh , , quay quanh cạnh . Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay được tạo thành là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Giải bất phương trình .

A. . B. . C. . D. Vô nghiệm.

Câu 7. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong các hàm số nào sau đây? 


A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 9. Tập xác định của hàm số là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Tính thể tích của khối hộp chữ nhật biết rằng ,,.

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Tính đạo hàm của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Một khối cầu có thể tích bằng . Diện tích mặt cầu bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Cho . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề ĐÚNG?

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Số nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. Cho hình chóp , đáy là hình chữ nhật, , ; vuông góc với mặt đáy và . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Đồ thị hàm số và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt . Tìm tung độ trung điểm của đoạn thẳng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Tập xác định của hàm số là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 19. Cho hình trụ có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông, diện tích hình vuông là . Thể tích của khối trụ bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 20. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau. Số nghiệm của phương trình là:


A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 21. Cho lăng trụ tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng , góc giữa với mặt phẳng bằng . Khi đó thể tích của khối lăng trụ trên sẽ là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Cho hàm số . Phương trình tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 23. Tìm để hàm số có 2 điểm cực tiểu.

A. . B. . C. . D. .

Câu 24. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.
Tính .  


A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 25. Cho hàm số . Tìm tham số để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

A. . B. . C. . D. .

Câu 26. Bất phương trình có tập nghiệm là ,
tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 27. Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật, , . Các tam giác là tam giác đều. Tính thể tích khối lăng trụ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 28. Cho hàm số có đồ thị của hàm số như hình sau. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu ?


A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 29. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tìm để .

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp có bán kính bằng . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. . C. . D. .


PHẦN II : Tự luận  ()


Câu 1: (0,5 điểm)  Cho hàm số . Tìm tham số để hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

Câu 2: (0,5 điểm)  Giải bất phương trình .

Câu 3: (1,0 điểm)  Đồ thị hàm số và đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt . Tìm tung độ trung điểm của đoạn thẳng .

Câu 4: (1,0 điểm)  Tìm tập xác định của hàm số .

Câu 5: (0,5 điểm)  Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

Câu 6: (0,5 điểm)  Cho hình trụ có thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông, diện tích hình vuông là . Tính thể tích của khối trụ.


−−−−−− HẾT −−−−−−


TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH 2019-2020 

Môn : TOÁN        Khối : 12

Thời gian làm bài: 90 phút  

(30 câu trắc nghiệm - 6 câu tự luận )

  Mã đề thi 164  

PHẦN I : Trắc nghiệm ()


Câu 1. Một khối cầu có thể tích bằng . Diện tích mặt cầu bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Giải bất phương trình .

A. . B. . C. Vô nghiệm. D. .

Câu 3. Tập xác định của hàm số là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Số tiệm cận của đồ thị hàm số là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Tính thể tích của khối hộp chữ nhật biết rằng , , .

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn tại điểm bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Cho . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề ĐÚNG?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Hàm số đồng biến trong khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hình trụ có đường kính đáy bằng và chiều cao bằng . Thể tích của khối trụ là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho tam giác vuông tại có độ dài cạnh , , quay quanh cạnh . Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay được tạo thành là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Tính đạo hàm của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong các hàm số nào sau đây? 


A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 15. Số nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau. Số nghiệm của phương trình là:


A.