ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN – KHỐI 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2019 – 2020)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN: TOÁN – KHỐI 10

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đềI. ĐẠI SỐ. (6,0 ĐIỂM)

Bài 1: Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P): y = x2 - 6 x + 8 và đường thẳng d: y = x - 2

Bài 2: Định tham số m để phương trình sau có tập nghiệm là R: m2(x + 1) - 1 = (4 – 3m)x

Bài 3: Định tham số m để phương trình: (m + 1)x2 + 2(m –2)x + m  = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa

Bài 4: Giải phương trình: 

a)

b)

c)


II. HÌNH HỌC. (4,0 ĐIỂM) 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A (– 2; – 2), B (3; 8), C (6; 2).

a) Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của tam giác và tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm điểm D sao cho ABCD là hình bình hành và tìm tọa độ tâm I của hình bình hành.

c) Chứng minh tam giác ABC vuông và tính diện tích của tam giác.

d) Tìm tọa độ H là chân đường cao hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền của tam giác ABC.


-----HẾT-----


ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I

MÔN: TOÁN – KHỐI 10

I. Đại Số

Nội dung

Điểm

Bài 1

(1 điểm)

Pt hoành độ giao điểm: x2 - 6x + 8 = x – 2

0,25

<= >  x = 2 v x = 5

0,25

x =2 => y = 0

x = 5 => y = 30,25

Vậy có 2 giao điểm A(2; 0) và B(5;3)

0,25

Bài 2

(1 điểm)

m2(x + 1) - 1 = (4–3m)x ⬄ (m2 + 3m –4)x =1 -  m

0,25

Pt có tập nghiệm là R

0,25

0,25

0,25

Bài3

(1 điểm)

Pt có 2 nghiệm phân biệt (*)

0,25

Theo Vi-ét:

0,25

<= > m= (**)

0,25

Từ (*) và  (**) Vậy m = thỏa đề bài

0,25

Bài4a

(1 điểm)

0,25

0,25

0,25

Vậy x=5 V x=3 là ng của pt

0,25

Bài 4b

(1 điểm)


0,25

0,25

0,25

Vậy x = 2

0,25

Bài4c

(1 điểm)

ĐK: 

Pt ghi lai :

0,25

 

0,25

0,25

KL: x= 4 

0,25

I. Hình Học

Nội dung

Điểm

Câu a

(1 điểm)

0,25

Chứng minh 2 véc tơ không cùng phương => A, B, C là 3 đỉnh tam giác

0,25

G là trọng tâm

0,25

0,25

Câu b

(1 điểm)

ABCD là hình bình hành

0,25

D(1; -8)

0,25

I là trung điểm AC

0,25

I(2; 0)

0,25

Câu c

(1 điểm)

;

0,25

=> tam giác ABC vuông tại C

0,25

     

0,25

      S= 30

0,25

Câu d

(1 điểm)

H là chân đường cao

0,25

Gọi H(x; y)

(1) 5x+10y=50

0,25

(2) 10x-5y= -10

0,25

0,25

🖎Lưu ý:  Học sinh giải bằng cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng với thang điểm của ý và câu đó.


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu