ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Toán - Khối 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

TRẦN ĐẠI NGHĨAĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2019 - 2020

Môn: Toán - Khối 12

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: …./…./2019

A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số đồng biến trên ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số . Hãy chọn khẳng định đúng.

A. Điểm là điểm cực đại của đồ thị hàm số. B. Hàm số không có cực trị.

C. là điểm cực đại của hàm số. D. là điểm cực tiểu của hàm số.

Câu 4. Cho hàm số , biết rằng hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình bên dưới.


Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên .

A. , . B. , .

C. , . D. , .

Câu 6. Một vật chuyển động theo quy luật với (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc nhỏ nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có đường tiệm cận ngang?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên dưới?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D.

Câu 11. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

2018-03-19_052309

Số nghiệm của phương trình

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc .

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực sao cho phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Cho hai số thực dương a và b, với Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 15. Cho , là các số thực dương khác , thỏa mãn . Tính giá trị của .

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực ?

A. . B. . C. . D.

Câu 17. Đạo hàm của hàm số

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Cho là một số thực dương khác . Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

  1. Hàm số có tập xác định là .

  2. Hàm số tăng trên khoảng .

  3. Đồ thị hàm số và đồ thị hàm số đối xứng nhau qua đường thẳng .

  4. Đồ thị hàm số nhận trục làm đường tiệm cận.

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Cho a và b là các số thực lớn hơn 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức

A. . B. . C. . D. 7. 

Câu 20. Tìm tích số của tất cả các nghiệm thực của phương trình .

A. . B. . C. . D. .

Câu 21. Phương trình có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Cho hình lăng trụ tam giác . Tỉ số thể tích bằng

A. 2. B. . C. . D. 1.

Câu 23. Cho hình lập phương có diện tích tam giác bằng . Tính thể tích của khối lập phương.

A. . B. . C. . D.

Câu 24. Cho hình chóp tứ giác đều có các cạnh đều bằng a. Gọi lần lượt là thể tích của khối chóp và thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 25. Cho mặt cầu có diện tích bằng . Bán kính mặt cầu bằng

A. . B. . C. . D.

Câu 26. Cho hình chóp , vuông góc với mặt phẳng và tam giác đều cạnh . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 27. Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng và chu vi đáy bằng . Tính diện tích xung quanh của hình nón.

A. . B. . C. . D. .

Câu 28. Cho hình trụ có bán kính đáy là , mặt phẳng qua trục của hình trụ cắt hình trụ theo một thiết diện có diện tích bằng . Thể tích của khối trụ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 29. Cho hình chóp tam giác đều có các cạnh đều bằng a. Thể tích V của khối nón có đỉnh là đỉnh hình chóp và đáy là đường tròn ngoại tiếp đáy của hình chóp là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Một cốc đựng nước dạng hình trụ có chiều cao 15cm, đường kính đáy 8cm và có mực nước trong cốc là 12cm. Thả vào cốc nước ba viên bi có cùng bán kính bằng 2cm. Hỏi nước dâng cao cách mép cốc bao nhiêu biết rằng ba viên bi chìm hẳn trong nước?

A. cm. B. cm. C. cm. D. cm. B. TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên .

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc .

Câu 15. Cho , là các số thực dương khác , thỏa mãn . Tính giá trị của .

Câu 20. Tìm tích số của tất cả các nghiệm thực của phương trình .

Câu 23. Cho hình lập phương có diện tích tam giác bằng . Tính thể tích của khối lập phương.

Câu 26. Cho hình chóp , vuông góc với mặt phẳng và tam giác đều cạnh . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .PHẦN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 

Tổng câu trắc nghiệm: 30 x 0.2 = 6 điểm.

706

325

371

334

1

B

D

A

D

2

B

B

B

A

3

C

C

D

A

4

C

C

A

D

5

D

A

B

B

6

D

B

A

C

7

C

A

D

D

8

A

B

C

B

9

B

A

C

A

10

D

C

D

C

11

A

D

B

C

12

A

D

C

D

13

B

A

B

A

14

B

A

B

B

15

C

B

D

C

16

D

D

C

C

17

B

C

A

B

18

D

D

C

B

19

A

D

A

A

20

B

C

B

A

21

B

B

A

D

22

D

D

D

D

23

D

A

D

C

24

A

B

B

C

25

B

D

C

B

26

D

B

D

A

27

B

D

A

D

28

A

A

D

D

29

B

B

A

A

30

B

C

B

B


ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

Câu: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên .

Giải:  (0.25)

Vậy (0.25)


Câu: Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc .

Giải:  

Gọi là tiếp điểm. Ta có: (0.25)

Phương trình tiếp tuyến:  . (0.25)

Câu: Cho , là các số thực dương khác , thỏa mãn . Tính giá trị của .

Giải: (0.25)

(0.25)

Câu: Tìm tích số của tất cả các nghiệm thực của phương trình .

Giải: Ta có (0.25)

(0.25)

Câu: Cho hình lập phương có diện tích tam giác bằng . Tính thể tích của khối lập phương.

Giải: Gọi x là cạnh hình lập phương đều có cạnh bằng (0.25)

(0.25 x 2)

(0.25)


Câu: Cho hình chóp , vuông góc với mặt phẳng và tam giác đều cạnh . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .

Giải:

Ta có tam giác đều nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác chính là trọng tâm

Từ dựng trục của mặt đáy  

Trong mặt phẳng dựng đường trung trực của cạnh bên cắt tại và cắt trục tại

Do đó chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp (0.5)

Tứ giác là hình chữ nhật có (0.25)

(0.25) 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu