KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS,THPT ĐĂNG KHOA MÔN: TOÁN – KHỐI 12 - Ban cơ bảnSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM       KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS,THPT ĐĂNG KHOA        MÔN: TOÁN – KHỐI 12  - Ban cơ bản

                                                                           Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

                   Mã đề 135  1.  PHẦN A : Trắc nghiệm ( 30 câu trắc nghiệm )  ( 6 điểm )


Câu 1: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

                          

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 2: Một kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 154m; độ dài cạnh đáy là 270m. Khi đó thể tích của khối kim tự tháp là

A. 3.545.000 m3. B. 3.742.200 m3. C. 3.500.000 m3. D. 3.640.000 m3.

Câu 3: Công thức nào sau đây đúng?

A. B.

C. D.

Câu 4: Hàm số nghịch biến trên

A. . B. R. C. R \{1}. D. .

Câu 5: Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao. Tính thể tích V của khối nón đã cho.

A. . B.V=12 . C. . D. .

Câu 6: Tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy bằng độ dài đường sinh

    A.         B.   C.       D.

Câu 7: Nghiệm của phương trình

A. . B. . C. x = 3. D. .

Câu 8: Đạo hàm của hàm số có dạng . Tính .

A. 1. B. 3. C. 7. D. 9.

Câu 9: Bất phương trình  có nghiệm là

    A. .                      B. .                       C. .                       D. .

Câu 10: Biểu thức rút gọn của (a > 0) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và thể tích bằng a3. Tính chiều cao h của khối chóp đã cho.

A. B. C. D.

Câu 12: Số nghiệm của phương trình

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 13: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

                                           

A.                                                   B.


C. D.

Câu 14: Cho , , là 2 số dương. Tìm mệnh đề đúng

A. . B. .

C. . D. .

Câu 15: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình lần lượt là

A. B. C. D.

Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình có dạng (a ; b). Tính .

A. 1. B. . C. . D. 8.

Câu 17: Cho hàm sốcó đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là

A.  . B. y = x – 3. C. y = 3x. D. y = 3x – 3.

Câu 18: Nếu   và   thì

A. . B. .

C. . D. .  

Câu 19: Một hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Một mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ. Kí hiệu lần lượt là thể tích của khối trụ và thể tích của khối cầu đó. Trong các hệ thức dưới đây, hệ thức nào đúng?

 A.   B.     C.     D.


Câu 20: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số.

                                          

A. . B. . C. D. .

Câu 21: Giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn   là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Với một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ ở mỗi góc tấm bìa một hình vuông cạnh 12cm (hình 1) rồi gấp lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Giả sử dung tích của cái hộp đó là 4800cm3 thì cạnh của tấm bìa ban đầu có độ dài là

                                    

                                         Hình 1

A. 42cm B. 36cm C. 44cm D. 38cm

Câu 23: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

                         

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Một cái cốc hình trụ cao đựng được lít nước. Hỏi bán kính đường tròn đáy của cái cốc xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng thập phân thứ hai)?

A. . B. . C. D. .

Câu 25: Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 26: Gọi là hai nghiệm của phương trình  . Tính .

A. B. C. D.

Câu 27: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng.

A. 3. B. 5 C. 2. D. 4.

Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật,. Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là

A. trung điểm cạnh SD. B. trung điểm cạnh SC.

C. giao điểm của hai đường chéo AC và BD. D. trọng tâm tam giác SAC.

Câu 29: Với giá trị nào của tham số thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt?

A. B. C. D.

Câu 30: Cho hình trụ có bán kính bằng 10 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 5. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng

A. . B. . C. . D. .


II. PHẦN B :  Tự luận ( 4 điểm)

      Câu 1 (1,5 đ): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  

      Câu 2 (1,5 đ): Giải các phương trình :

               a)        

               b)   

       Câu 3 (1,0 đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Hình chiếu của đỉnh S trên đáy là trung điểm I của AB , góc giữa cạnh bên SC và đáy bằng 450.Tính thể tích khối chóp S.AICD.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM      KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS,THPT ĐĂNG KHOA       MÔN: TOÁN – KHỐI 12 – Ban cơ bản 

                                                                       Thời gian  : 90phút ( không kể thời gian phát đề )

                   Mã đề  213  1. PHẦN A : Trắc nghiệm ( 30 câu trắc nghiệm )  ( 6 điểm )


Câu 1: Nghiệm của phương trình

A. x = 3. B. . C. . D. .

Câu 2: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình lần lượt là

A. B. C. D.

Câu 3: Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao. Tính thể tích V của khối nón đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

                                         

A. B.

C.                                                 D.

Câu 5: Với một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ ở mỗi góc tấm bìa một hình vuông cạnh 12cm (hình 1) rồi gấp lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Giả sử dung tích của cái hộp đó là 4800cm3 thì cạnh của tấm bìa ban đầu có độ dài là

                                    

                                         Hình 1

A. 42cm B. 44cm C. 36cm D. 38cm

Câu 6: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng.

A. 5 B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 7: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

                        

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Biểu thức rút gọn của (a > 0) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Hàm số nghịch biến trên

A. . B. R. C. R \{1}. D. .

Câu 10: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

                        

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 11: Cho hàm sốcó đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là

A.  . B. y = x – 3. C. y = 3x. D. y = 3x – 3.

Câu 12: Cho , , là 2 số dương. Tìm mệnh đề đúng

A. . B. .

C. . D. .

Câu 13: Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và thể tích bằng a3. Tính chiều cao h của khối chóp đã cho.

A. B. C. D.

Câu 14: Số nghiệm của phương trình

A. 1 B. 3 C. 0 D. 2

Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình có dạng (a ; b). Tính .

A. 1. B. . C. . D. 8.

Câu 16: Một kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 154m; độ dài cạnh đáy là 270m. Khi đó thể tích của khối kim tự tháp là

A. 3.500.000 m3. B. 3.640.000 m3. C. 3.545.000 m3. D. 3.742.200 m3.

Câu 17: Nếu   và   thì

A. . B. .

C. . D. .

Câu 18: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số .

                                           

A. . B. C. . D. .

Câu 19: Tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy bằng độ dài đường sinh

    A.         B. C.       D.


Câu 20: Giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn   là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Công thức nào sau đây đúng?

A. B.

C. D.

Câu 22: Một hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Một mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ. Kí hiệu lần lượt là thể tích của khối trụ và thể tích của khối cầu đó. Trong các hệ thức dưới đây, hệ thức nào đúng?

A. B.   C.   D.

Câu 23: Một cái cốc hình trụ cao đựng được lít nước. Hỏi bán kính đường tròn đáy của cái cốc xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng thập phân thứ hai)?

A. . B. . C. D. .

Câu 24: Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 25: Gọi là hai nghiệm của phương trình  . Tính .

A. B. C. D.

Câu 26: Bất phương trình  có nghiệm là

    A. .                       B. .                      C. .                       D. .

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, .Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là

A. trung điểm cạnh SD. B. trung điểm cạnh SC.

C. giao điểm của hai đường chéo AC và BD. D. trọng tâm tam giác SAC.

Câu 28: Cho hình trụ có bán kính bằng 10 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 5. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 29: Với giá trị nào của tham số thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt?

A. B. C. D.

Câu 30: Đạo hàm của hàm số có dạng . Tính .

A. 1. B. 3. C. 7. D. 9.


II.    PHẦN B : Tự luận  ( 4 điểm)

      Câu 1 (1,5 đ): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  

      Câu 2 (1,5 đ): Giải các phương trình :

               a)        

               b)   


       Câu 3 (1,0 đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Hình chiếu của đỉnh S trên đáy là trung điểm I của AB , góc giữa cạnh bên SC và đáy bằng 450.Tính thể tích khối chóp S.AICD.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------------------------------------------------------
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM      KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS,THPT ĐĂNG KHOA       MÔN: TOÁN – KHỐI 12 – Ban cơ bản

                                                                          Thời gian: 90phút ( không kể thời gian phát đề )

                   Mã đề 358  1.  PHẦN A : Trắc nghiệm ( 30 câu trắc nghiệm )  ( 6 điểm )


Câu 1: Gọi là hai nghiệm của phương trình  . Tính .

A. B. C. D.

Câu 2: Công thức nào sau đây đúng?

A. B.

C. D.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn   là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5: Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và thể tích bằng a3. Tính chiều cao h của khối chóp đã cho.

A. B. C. D.

Câu 6: Bất phương trình  có nghiệm là

    A. .                      B. .                       C. .                       D. .

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình có dạng (a ; b). Tính .

A. 1. B. 8. C. . D. .

Câu 8: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số.

                                               

A. . B. C. . D. .

Câu 9: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

                           

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 10: Với một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ ở mỗi góc tấm bìa một hình vuông cạnh 12cm (hình 1) rồi gấp lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Giả sử dung tích của cái hộp đó là 4800cm3 thì cạnh của tấm bìa ban đầu có độ dài là

                                    

                                         Hình 1

A. 38cm B. 36cm C. 42cm D. 44cm

Câu 11: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

                                      

A. B.

C.                                                 D.

Câu 12: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

                      

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Số nghiệm của phương trình

A. 1 B. 3 C. 0 D. 2

Câu 14: Một cái cốc hình trụ cao đựng được lít nước. Hỏi bán kính đường tròn đáy của cái cốc xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng thập phân thứ hai)?

A. . B. . C. D. .

Câu 15: Cho , , là 2 số dương. Tìm mệnh đề đúng

A. . B. .

C. . D. .

Câu 16: Nếu   và   thì

A. . B. .

C. . D. .

Câu 17: Nghiệm của phương trình

A. . B. x = 3. C. . D. .

Câu 18: Hàm số nghịch biến trên

A. . B. R \{1}. C. . D. R.

Câu 19: Với giá trị nào của tham số thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt?

A. B. C. D.

Câu 20: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình lần lượt là

A. B. C. D.

Câu 21: Tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy bằng độ dài đường sinh

    A.         B. C.     D.

Câu 22: Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích V của khối nón đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật,.Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là

A. trung điểm cạnh SD. B. trung điểm cạnh SC.

C. giao điểm của hai đường chéo AC và BD. D. trọng tâm tam giác SAC.

Câu 24: Một kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 154m; độ dài cạnh đáy là 270m. Khi đó thể tích của khối kim tự tháp là

A. 3.545.000 m3. B. 3.500.000 m3. C. 3.640.000 m3. D. 3.742.200 m3.

Câu 25: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng.

A. 2. B. 3. C. 5 D. 4.

Câu 26: Đạo hàm của hàm số có dạng . Tính .

A. 3. B. 1. C. 7. D. 9.

Câu 27: Cho hình trụ có bán kính bằng 10 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 5. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Biểu thức rút gọn của (a > 0) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 29: Một hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Một mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ. Kí hiệu lần lượt là thể tích của khối trụ và thể tích của khối cầu đó. Trong các hệ thức dưới đây, hệ thức nào đúng?

A. B. C.   D.

Câu 30: Cho hàm sốcó đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là

A. y = 3x. B.  . C. y = x – 3. D. y = 3x – 3.


II. PHẦN B :  Tự luận ( 4 điểm)

      Câu 1 (1,5 đ): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  

     Câu 2 (1,5 đ): Giải các phương trình :

               a)   

     

               b)   


       Câu 3 (1,0 đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Hình chiếu của đỉnh S trên đáy là trung điểm I của AB , góc giữa cạnh bên SC và đáy bằng 450.Tính thể tích khối chóp S.AICD.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM      KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG THCS,THPT ĐĂNG KHOA      MÔN : TOÁN – KHỐI 12 – Ban cơ bản

                                                                         Thời gian : 90phút ( không kể thời gian phát đề) 

                    Mã đề 486I .PHẦN A : Trắc nghiệm ( 30 câu trắc nghiệm )  ( 6 điểm )


Câu 1: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?


                                           


A.                             B.

                                                                                 

C. D.

Câu 2: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

                         

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng và thể tích bằng a3. Tính chiều cao h của khối chóp đã cho.

A. B. C. D.

Câu 4: Công thức nào sau đây đúng?

A. B.

C. D.

Câu 5: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số .

                                                    

A. . B. C. . D. .

Câu 6: Tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy bằng độ dài đường sinh

    A.         B. C.     D.


Câu 7: Gọi là hai nghiệm của phương trình  . Tính .

A. B. C. D.

Câu 8: Số nghiệm của phương trình

A. 1 B. 3 C. 0 D. 2

Câu 9: Nếu   và   thì

A. . B. .

C. . D. .

Câu 10: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng.

A. 2. B.5 C. 3. D. 4.

Câu 11: Cho khối nón có bán kính đáy   và chiều cao. Tính thể tích V của khối nón đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Nghiệm của phương trình

A. . B. x = 3. C. . D. .

Câu 13: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

                         

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 14: Cho , , là 2 số dương. Tìm mệnh đề đúng

A. . B. .

C. . D. .

Câu 15: Cho hàm sốcó đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H)với trục Ox có phương trình là

A. y = 3x. B.  . C. y = x – 3. D. y = 3x – 3.

Câu 16: Tìm tập xác định D của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 17: Hàm số nghịch biến trên

A. R \{1}. B. . C. . D. R.

Câu 18: Một kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 154m ; độ dài cạnh đáy là 270m. Khi đó thể tích của khối kim tự tháp là

A. 3.742.200 m3. B. 3.640.000 m3. C. 3.500.000 m3. D. 3.545.000 m3.

Câu 19: Với một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ ở mỗi góc tấm bìa một hình vuông cạnh 12cm (hình 1) rồi gấp lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Giả sử dung tích của cái hộp đó là 4800cm3 thì cạnh của tấm bìa ban đầu có độ dài là

                                    

                                         Hình 1

A. 36cm B. 38cm C. 42cm D. 44cm

Câu 20: Một hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông. Một mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ. Kí hiệu lần lượt là thể tích của khối trụ và thể tích của khối cầu đó. Trong các hệ thức dưới đây, hệ thức nào đúng?

A. B. C.   D.

Câu 21: Với giá trị nào của tham số thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt?

A. B. C. D.

Câu 22: Giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn   là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình có dạng (a ; b). Tính .

A. 1. B. 8. C. . D. .

Câu 24: Một cái cốc hình trụ cao đựng được lít nước. Hỏi bán kính đường tròn đáy của cái cốc xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng thập phân thứ hai)?

A. . B. . C. . D.

Câu 25: Đạo hàm của hàm số có dạng . Tính .

A. 3. B. 1. C. 7. D. 9.

Câu 26: Biểu thức rút gọn của (a > 0) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, . Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là

A. trung điểm cạnh SC. B. trọng tâm tam giác SAC.

C. trung điểm cạnh SD. D. giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Câu 28: Bất phương trình  có nghiệm là

    A. .                      B. .                       C. .                      D. .

Câu 29: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình lần lượt là

A. B. C. D.

Câu 30: Cho hình trụ có bán kính bằng 10 và khoảng cách giữa hai đáy bằng 5. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng

A. . B. . C. . D. .


II. PHẦN B : Tự luận ( 4 điểm)

      Câu 1 (1,5 đ): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  

      Câu 2 (1,5 đ): Giải các phương trình :

               a)        

               b)   

       Câu 3 (1,0 đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Hình chiếu của đỉnh S trên đáy là trung điểm I của AB , góc giữa cạnh bên SC và đáy bằng 450.Tính thể tích khối chóp S.AICD.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ---------------------------------------------------------
KIỂM TRA HỌC KỲ I  - 2019-2020  - MÔN  TOÁN 12


PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆMMã đề: 1351

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

D21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ABCD
Mã đề: 2131

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

D21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ABCD
Mã đề: 3581

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

D21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ABCD

Mã đề: 4861

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

D21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ABCD

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 . Khảo sát hàm số

TXĐ: R

                                                                                    (0,25)

BBT: 
                                                                                                                                                (0,25)

                                                                                                                             


Hàm số đồng biến trên các khoảng ( – ∞;1) và (3; + ∞),nghịch biến trên khoảng (1;3)       (0,25)

Hàm số đạt cực đại tại x = 1, y = 7/3, đạt cực tiểu tại x = 3 , y =1                                        (0,25)

Đồ thị: