ĐỀ THI HỌC KÌ I Toán Khối 12 TRƯỜNG THPT Tam PhúSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT Tam Phú


ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020 

Môn: Toán Khối 12

Thời gian làm bài: 60 phút

(28 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 473

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................


Câu 1: Hình vẽ bên dưới là đồ thị hàm số . Giá trị để phương trình có 4 nghiệm thực phân biệt là:


A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Với các số thực dương bất kì. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3: Cho là các số thực dương và khác 1. Nếu thì bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của để phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt.

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho hình chóp có  đáy là tam giác vuông cân tại A, cạnh và thể tích khối chóp bằng . Tính chiều cao của hình chóp đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Một hình nón có đường cao bằng , bán kính đáy bằng . Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.

A. . B. . C. . D. .


Câu 7: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.


Câu 8: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho . Biểu thức bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số thỏa mãn .

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho hàm số . Biết hàm số đạt cực đại tại . Khi đó giá trị của bằng

A. B. C. D.Câu 12: Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây Sai?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại . B. Giá trị cực đại của hàm số là .

C. Hàm số có một cực trị. D. Giá trị cực tiểu của hàm số là .

Câu 13: Cho hàm số . Đường thẳng cắt tại hai điểm phân biệt sao cho đạt giá trị nhỏ nhất thì tất cả giá trị của tham số thuộc tập nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 14: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , cạnh ,, góc tạo bởi hai mặt phẳng bằng . Tính thể tích khối lăng trụ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Cho ba số thực dương khác . Đồ thị các hàm số , , được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Tìm tập xác định của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Tính thể tích của khối hộp chữ nhật , , .

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho khối nón có bán kính đáy bằng 5 và diện tích xung quanh bằng . Tính thể tích của khối nón .

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Một người đem gửi tiền tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất một quý. Biết rằng cứ sau mỗi quý ( tháng) thì lãi sẽ được cộng dồn vào vốn gốc. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm thì người đó nhận lại được số tiền bao gồm cả vốn lẫn lãi gấp ba lần số tiền ban đầu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Tìm tập nghiệm của phương trình .

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Rút gọn biểu thức được kết quả

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 24: Tính thể tích của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Tính đạo hàm của hàm số

A. B.

C. D.

Câu 26: Một hình trụ có bán kính đáy bằng và có thiết diện qua trục là hình vuông. Tính diện tích xung quanh của khối trụ .

A. . B. . C. . D. .

Câu 27: Cho hình chóp tam giác đều có chiều cao bằng cạnh đáy bằng Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng vuông góc với mặt đáy, tạo với mặt phẳng một góc bằng . Tính thể tích của khối chóp .

A. . B. . C. . D. .


----------- HẾT ----------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu