ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN: TOÁN. LỚP 11. NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS – THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS – THPT

SƯƠNG NGUYỆT ANH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

MÔN: TOÁN. LỚP 11. NĂM HỌC 2019 - 2020

Thời gian làm bài: 90 phút

_______________Câu 1(3 điểm) Giải các phương trình lượng giác sau:

Câu 2: (1 điểm) Từ các chữ số có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau, trong đó chữ số ở giữa luôn là chữ số 3.

Câu 3: (1 điểm) Tìm số hạng không phụ thuộc vào biến x trong khai triển .

Câu 4: (2 điểm) Để kiểm tra chất lượng sản phẩm sữa, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 2 hộp sữa nho. Bộ phận này chọn ngẫu nhiên 3 hộp để phân tích. Tính xác suất để:

a) Ba hộp sữa được chọn có đúng một hộp sữa nho.

b) Ba hộp sữa được chọn là cùng loại.

Câu 5: (3 điểm) Cho hình chóp ,có mặt đáy là hình bình hành tâm O. 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC.

  1. Tìm giao tuyến của .

  2. Tìm giao tuyến của .

  3. Tìm giao điểm K của đường thẳng SD và .

     d. Gọi và . Chứng minh rằng 3 điểm thẳng hàng.


---------HẾT--------

TRƯỜNG THCS – THPT

SƯƠNG NGUYỆT ANH


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI (2019 – 2020)

Môn: Toán lớp 11 CB

Thời gian: 90’Câu

Đáp án

Thang điểm
Câu 1

(3đ)

 

 Vậy phương trình có nghiệm là:

⬧ TH1:

Chia 2 vế của phương trình cho ta được:                                           

                                          

   

  
0,25đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


0,25đ


0,25đ⬧ TH2:

Thay vào phương trình, được: (luôn đúng)

  là nghiệm của phương trình. 

Vậy nghiệm của phương trình là:  

Điều kiện:

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đCâu 2

(1đ)Đặt

 Gọi số cần lập có dạng: với

             b có 1 cách chọn.

             a có 5 cách chọn.

             c,d,e  có: cách

        Có: số.

Tương tự cho 2 trường hợp .

Vậy có: số thỏa yêu cầu bài toán.      0,25đ

             


   


0,25đ

    

0,25đ

0,25đ


Câu 3

(1đ)


Số hạng tổng quát trong khai triển:

               

     

            

Vậy số hạng chứa không chứa là: .0,25đ0,25đ0,25đ


0,25đ

Câu 4

(2đ)

Chọn ngẫu nhiên 3 hộp trong tổng 11 hộp

                     

  1. Gọi A:” 3 hộp sữa được chọn có đúng một hộp sữa nho”.

  1. Gọi B: “3 hộp sữa được chọn là cùng loại”

3 hộp sữa cam :

3 hộp sữa dâu :

                                                        0,25đ


     0,5đ


      0,25đ


       0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đ


Câu 5

(3đ)Có:   (1)

Trong

             (2)

Từ (1) và (2)

Có:   

   

c) Tìm

■ Chọn

■ Tìm

Trong gọi

             (4)

   

■ Trong (SBD), gọi


d) Chứng minh: B, P, Q thẳng hàng.             

Có:

       

(5)

    (6)

       Từ (5), (6)

Vậy B, P, Q thẳng hàng.

Học sinh làm cách khác đúng vẫn được điểm theo thang điểm.


Hết


0,25đ0,25đ


0,25đ


0,5đ


0,25đ0,25đ


0,25đ
0,25đ0,25đ


0,25đ0,25đ

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu