ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Môn thi : Toán . Khối 12 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ             SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH                       ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KỲ I 

          TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ                  NĂM HỌC : 2019  - 2020                Môn thi : Toán . Khối 12         

                     ĐỀ CHÍNH THỨC                                 Ngày kiểm tra :                             MÃ ĐỀ : 679

                 ( Đề gồm có 6  trang )                        Thời gian làm bài : 90 phút không kể thời gian phát đề

            

            A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm ) :

              Câu 1. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng  

                            A.   33                               B.   10                             C.    21                      D.    25

              Câu 2. Tìm khoảng đồng biến của hàm số    

                             A.                          B.                       C.              D. 

              Câu 3. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, biết góc giữa cạnh bên và đáy

                            bằng    . Thể tích V của khối chóp S.ABCD 
                      A.                        B.                 C.                D. 

             Câu 4. Cho hàm số   . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

                           A.   Hàm số không có cực trị                              B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = 1

                          C.   Hàm số có đúng một cực trị                         D. Hàm số đồng biến trên khoảng

               Câu 5. Cho hàm số (C). Tìm tọa độ giao điểm của (C) với trục hoành

                         A.                              B.                    C.                           D.        

                Câu 6.  Rút gọn biểu thức             với a > 0     

                           A.                        B.                        C.                 D.    

              Câu 7.  Tính đạo hàm y' của  hàm số    

                       A.          B.            C.        D. 

             Câu 8.  Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên và có bảng biến thiên :

                                           

x

                    2                           4               

 

       

                                                 


y


                                                   3

                                1 


                    Khẳng định nào sau đây là đúng ?

                         A.  Hàm số không có cực trị                                    B.  Hàm số có giá trị cực đại bằng 4

                         C.  Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng  1                    D.  Hàm số đạt cực tiểu tại

              Câu 9.  Đồ thị trong hình vẽ phía dưới là đồ thị của hàm số nào ?      

                                          

                           A.                                                 B.                

                           C.                                                 D.  

              Câu 10.   Phương trình có hai nghiệm . Giá trị của là:

                       

                         A.  E = 0                   B.                C.             D. E = 2

              

             Câu 11.  Hàm số   nghịch biến trên khoảng nào ?

                            A.                     B.                          C.                 D.    

               Câu 12.  Tính đạo hàm y' của hàm số:
              A.            B.          C.           D.  

               Câu 13.  Số nghiệm của phương trình: bằng

                         A.   1                     B.   2                     C.   3                           D.   4

               Câu 14.    Đặt  .Tính    theo a và b

                          A.          B.        C.         D.

             Câu 15.  Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 4a, bán kính đáy  r = 3a . Diện tích xung 

                          quanh của hình nón sẽ là :

                        A.                       B.                          C.                         D.  

              Câu 16. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a.  Tính thể tích 


                             V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

                              A.              B.                 C.                D. 

               Câu 17.  Xác định a để hàm số      đồng biến với

                     A.                       B.                           C.                    D. 

               Câu 18.   Tìm tập xác định  D   của hàm số

                            A.  D               B.  D             C.  D               D.   D

               Câu 19. Lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh 𝑎, Hình chiếu vuông góc của đỉnh 


                       A' trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm cạnh BC.Góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy

 

                              bằng 600.   Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

                      

                           A.                    B.                    C.                 D.  

            Câu 20.  Hàm số      đạt cực đại và cực tiểu khi
                A. m > 0                   B. m < 0                      C.                     D.   m ≠ 0

           Câu 21.  Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' , tam giác ABC vuông cân tại B ,  AB = a , cạnh bên

                    AA' = 2a và tạo với  mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

                          A.                   B.                    C.              D. 

           Câu 22.  Giá trị nhỏ nhất của hàm số     trên đoạn [– 2; 3]  bằng 

                            A.                                   B.                                   C.                             D.   

              Câu 23.  Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A , AB = a, SA = 2a 

                           và SA vuông góc với đáy.  Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SBC)  

                           A.                    B.                   C.                 D.  

              Câu 24.  Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y =

                            A.                           B.                        C.                          D.   

              Câu 25. Cho hàm số y = f (x) xác định trên R và hàm số y = f '(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

                          

                                                                                                 

                                                  

                   Số điểm cực trị của hàm số y = f

                                 A.                                 B.                                     C.                                D. 


            Câu 26.   Tính đạo hàm y'của hàm số  

                       A.         B.       C.       D     

                Câu 27.  Hình hộp chữ nhật có ba kích thướt lần lượt  a , 2a , 2a . Tính thể tích khối cầu ngoại         

                           tiếp hình hộp chữ nhật đó ?

                             A.                B.             C.             D.  

              Câu 28.  Tìm tập xác định  D  của hàm số     

                             A.  D             B.  D            C.  D         D.   D  

                Câu 29.  Tính đạo hàm y' của hàm số

                          A.        B.         C.           D.    

                Câu 30.  Một người gởi một số tiền vào ngân hàng theo thể thức lài kép (không rút tiền lãi trong

                             thời gian gởi tiền ) với lãi suất 8% một năm . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận 

                            được số tiền gấp đôi

                             A.  9 năm                 B.  10 năm                C.  11 năm                    D.   12 năm

                Câu 31.   Xác định các giá tri m để phương trình   có bốn nghiệm phân biệt

                              A.                   B.                   C.                      D.    

                Câu 32. Cho khối tứ diện có thể tích V . Gọi V'là thể tích khối đa diện có các đỉnh là trung điểm  


                           các cạnh của khối tứ diện đã cho. Tính tỉ số 

                              A.                    B.                  C.                D.   

                Câu 33. Cho hình trụ tròn xoay có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh 2a. Tính thể tích  

                          của khối hình trụ đã cho 

                              A.                    B.                    C.                 D.  

                  Câu 34.  Bất phương trình       có tập nghiệm là:

                           A.                           B.                       C.                  D. 

                 Câu 35. Cho hàm số .Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.


                               A.  Hàm số đồng biến trên R .                        B.   Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.

                                       

                               C.  Hàm số có điểm cực trị.                            D.  Hàm số nghịch biến trên R .


              B. PHẦN TỰ LUẬN  ( 3 điểm ) :


                      Câu 1 (2điểm):  Giải các phương trình và bất phương trình sau :

                                      a.             

                                      b .           

                                      c.           

                       Câu 2 (1 điểm ):

                                   Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , cạnh bên SA = 2a 

                                   Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD


                                                              --------------------   Hết  -----------------------         


             SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH                       ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KỲ I 

          TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ                  NĂM HỌC : 2019  - 2020                Môn thi : Toán . Khối 12         

                     ĐỀ CHÍNH THỨC                                 Ngày kiểm tra :                            MÃ ĐỀ : 123

                 ( Đề gồm có 6  trang )                        Thời gian làm bài : 90 phút không kể thời gian phát đề

            

            A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm ) :

             Câu 1.  Hàm số   nghịch biến trên khoảng nào ?

                       A.                                 B.                          C.                 D.    

              Câu 2. Tìm tập xác định   D  của hàm số

                    A.  D               B.  D             C.  D                   D.  D

            Câu 3.  Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  y =

                       A.                           B.                        C.                          D.   

            Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số     trên đoạn [– 2; 3]  bằng 

                       A.                                   B.                                   C.                             D.   

           Câu 5. Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 4a, bán kính đáy  r = 3a . Diện tích xung quanh 

                        của hình nón sẽ là :

                   A.                       B.                          C.                         D.  

           Câu 6.   Tìm tập xác định  D  của hàm số     

                     A. D                B.  D            C. D         D. D  

                Câu 7.  Tính đạo hàm y' của hàm số:
              A.            B.          C.           D.  

            Câu 8. Hàm số      đạt cực đại và cực tiểu khi
              A. m > 0                   B. m < 0                      C.                     D.   m ≠ 0

           Câu 9.   Tính đạo hàm y'của hàm số  

                    A.         B.       C.       D          

                 Câu 10.   Đồ thị trong hình vẽ phía dưới là đồ thị của hàm số nào ?      

                                           

                            A.                                                 B.                

                           C.                                                 D.  

          Câu 11.  Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên và có bảng biến thiên :

                                           

x

                    2                           4               

 

       

                                                 


y


                                                   3

                                1 


                    Khẳng định nào sau đây là đúng ?

                   A.  Hàm số không có cực trị                                    B.  Hàm số có giá trị cực đại bằng 4

                   C.  Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng  1                    D.  Hàm số đạt cực tiểu tại

               Câu 12.  Phương trình có hai nghiệm . Giá trị của là:

                         A.  E = 0                       B.                C.             D. E = 2

          Câu 13. Tính đạo hàm y' của  hàm số    

                    A.          B.            C.        D.     

             Câu 14.   Rút gọn biểu thức             với a > 0     

                        A.                        B.                        C.                 D.    

              Câu 15. Số nghiệm của phương trình: bằng

                      A.   1                     B.   2                     C.   3                           D.   4

            Câu 16.  Tính đạo hàm y' của hàm số

                        A.        B.         C.           D.    

             Câu 17.  Xác định các giá tri m để phương trình   có bốn nghiệm phân biệt

                          A.                   B.                   C.                      D.    

           Câu 18.   Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng a.  Tính thể tích V

                                của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

                              A.              B.                 C.                D. 

           Câu 19.  Cho hàm số   . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

                 A.   Hàm số không có cực trị                              B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x = 1

                 C.   Hàm số có đúng một cực trị                         D. Hàm số đồng biến trên khoảng

             Câu 20.  Cho hình trụ tròn xoay có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh 2a. Tính thể tích của

                            khối hình trụ đã cho 

                        A.                    B.                    C.                 D.  

                      


            Câu 21. Cho hàm số (C). Tìm tọa độ giao điểm của (C) với trục hoành

                       A.                              B.                    C.                           D.        

           Câu 22. Tìm khoảng đồng biến của hàm số    

                             A.                     B.                     C.              D. 

          Câu 23. Bất phương trình       có tập nghiệm là:

                      A.                           B.                       C.                  D. 

            Câu 24.  Xác định a để hàm số      đồng biến với

                 A.                       B.                           C.                    D. 

             Câu 25. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng  

                 A.   33                               B.   10                             C.    21                      D.    25

            Câu 26. Cho hàm số .Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.


                       A.  Hàm số đồng biến trên R .                        B.   Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.

                       C.  Hàm số có điểm cực trị.                            D.  Hàm số nghịch biến trên R .

            Câu 27. Lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh 𝑎, Hình chiếu vuông góc của đỉnh A' trên


                      mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm cạnh BC.Góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 600

                      

                     Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

                         A.                    B.                    C.                 D.  

           Câu 28.  Đặt  .Tính    theo a và b

                             A.          B.        C.         D.

            Câu 29.  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, biết góc giữa cạnh bên và đáy

                                bằng    . Thể tích V của khối chóp S.ABCD 
                            A.              B.                 C.                D. 

          

           Câu 30.    Hình hộp chữ nhật có ba kích thướt lần lượt  a , 2a , 2a . Tính thể tích khối cầu ngoại         

                           tiếp hình hộp chữ nhật đó ?

                             A.                B.             C.             D.  

            Câu 31. Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' , tam giác ABC vuông cân tại B ,  AB = a , cạnh bên 

                  AA' = 2a và tạo với  mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

                               A.                   B.                    C.              D.   

             Câu 32.   Cho hàm số y = f (x) xác định trên R và hàm số y = f '(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 

                          

                                                                                                 

                                                  

                   Số điểm cực trị của hàm số y = f

                       A.                                 B.                                     C.                                D. 

         

          Câu 33. Một người gởi một số tiền vào ngân hàng theo thể thức lài kép (không rút tiền lãi trong thời

                        gian gởi tiền ) với lãi suất 8% một năm . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được 

                        số tiền gấp đôi

                             A.  9 năm                 B.  10 năm                C.  11 năm                    D.   12 năm

                      Câu 34.  Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A , AB = a, SA = 2a và SA

                        vuông góc với đáy.  Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SBC)  

                           A.                    B.                   C.                 D.  

            Câu 35. Cho khối tứ diện có thể tích V . Gọi V'là thể tích khối đa diện có các đỉnh là trung điểm các


                         cạnh của khối tứ diện đã cho. Tính tỉ số 

                              A.                    B.                  C.                D.   

                        

                     B. PHẦN TỰ LUẬN  ( 3 điểm ) :


                      Câu 1 (2điểm):  Giải các phương trình và bất phương trình sau :

                                     a.            

                                     b .           

                                     c.                 

                       Câu 2 (1 điểm ):

                                   Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , cạnh bên SA = 4a 

                                   Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD


                                                              --------------------   Hết  -----------------------         

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu