KIỂM TRA HỌC KÌ I Đề thi môn: TOÁN - Khối: 10 TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆTTRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Đề thi có 01 trang) Đề thi môn: TOÁN - Khối: 10   

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Ngày kiểm tra: 17/12/2019 


Họ tên học sinh: ……………………………………………. SBD:………….. Lớp: 10C……

  1. ĐẠI SỐ: (6 điểm)

Câu 1: () Tìm tập xác định của hàm số:    

Câu 2: () Giải phương trình: 


Câu 3: () Giải phương trình:  


Câu 4: () Giải phương trình:


Câu 5: () Cho phương trình: . Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa .


Câu 6: () Chứng minh rằng: ) với m . Tìm m và n để dấu "=" xảy ra.

II. HÌNH HỌC: (4 điểm)

Câu 7: () Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(3; -2), B(6; 5), C thuộc  trục tung và trọng  tâm G thuộc trục hoành. Tìm toạ độ điểm C và điểm G.


Câu 8: () Trong mặt phẳng Oxy, cho , .Tìm toạ độ điểm M trên đoạn sao cho .


Câu 9: () Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1; 1) và B(2; 4). Tìm toạ độ điểm M thuộc trục tung Oy đồng thời M thuộc đường tròn đường kính AB. 


Câu 10: () Cho tam giác ABC có trọng tâm G, D là điểm đối xứng với A qua B và điểm E thoả: . Chứng minh:  EG // CD. 


---------HẾT--------

ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020 

KHỐI 10 - MÔN TOÁN -  THỜI GIAN 90 PHÚT 

………

I . ĐẠI SỐ ( 6 điểm )

   Câu 1 (1 điểm): Tìm tập xác định  của hàm số    

      GIẢI :   y xác định  <=>   ( 0,25đ + 0,25đ )


                                       <=>     ( 0,25đ )


                        Vậy D = [-                 ( 0,25đ )

   Câu 2 (1 điểm): Giải phương trình :  -12--6-x2+5x=-3x2


           GIẢI :   -12--6-x2+5x=-3x2 <=>  -6-x2+5x=3x2-12

                                                                               <=>( 0,25đ )


                                                                               <=>           ( 0,25đ )


                                                                              <=>               ( 0,25đ )

                            Vây T = { 2 ; -}   ( 0,25đ )

   Câu 3 (1 điểm): Giải phương trình :   2x+3x2+4x+1=31


                GIẢI :    2x+3x2+4x+1=31<=> 3x2+4x+1=31-2x

                                                                              <=> {31-2x≥0 3x2+4x+1=(31-2x)2   ( 0,25đ )

                                                                               <=> {x≤312 x2-128 x+960=0             ( 0,25đ )

                                                                               <=> {x≤312 [x=8 x=120                                   ( 0,25đ )                                                                       

                               Vậy T = 8          ( 0,25đ )


   Câu 4 (1 điểm): Giải phương trình :2-x=7-x--3-2x

               GIẢI :    Điều kiện : x ( 0,25đ )


              Phương trình   => 2-x +-3-2x=7-x                  

                                    <=> 2x2-x-6=4+x ( 0,25đ )


                                    <=> {4+x≥0 2x2-x-6=(4+x)2


                                    <=> {x≥-4 x2-9x-22=0    ( 0,25đ )


                                    <=> {x≥-4 [x=11 x=-2 


                                     Vậy T = { - 2 }                ( 0,25đ )


   Câu 5 (1điểm): Cho phương trình : x2-2m-1x+m2-3m=0   

                                 Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa x12+x22=8 .


                GIẢI :   Phương trình có hai nghiệm phân biệt

                                        <=> {a≠0 ∆ >0 <=> {1≠0  4m+4>0            

                                        <=> m>- 1                                                       ( 0,25đ )

                                              x12+x22=8  <=> (x1+x2)2-2x1x2=8  ( 0,25đ )

                                                                    <=> (2m-2)2-2(m2-3m)=8

                                                                    <=> 2m2-2m-4=0           ( 0,25đ )

<=> [ m=-1 m=2     Vậy m = 2      ( 0,25đ )


  Câu 6 (1 điểm): Chứng minh rằng : mn+n+m≥ 2(nm-2+mn-2  ) với m , n≥2

                              Tìm m và n để dấu " = " xảy ra .


                    GIẢI :      (m – 2 ) + 4 ≥24m-2  

                                =>  m +2 ≥4. m-2

                                =>  n(m +2) ≥4n m-2  (1)    ( 0,25đ )

                   Tương tự :  m(n +2) ≥4m n-2   (2)    ( 0,25đ )

       Từ (1) và (2) :   n(m+2) + m(n+2) ≥4n m-2+4m n-2

                          =>   mn+n+m≥ 2(nm-2+mn-2  ) ( 0,25đ )

        Dấu " = " xảy ra <=>       ( 0,25đ )

II . HÌNH HỌC ( 4 điểm )

Câu 7 : ,                                         (0,25)

             Vì G là trọng tâm của , ta có :     (0,25) - (0,25)

              Vậy : C(0 ; -3) và G(3 ; 0)                                   (0,25)


Câu 8 : (1 điểm )  vì                             (0,25)        

              Ta có :                     (0,25) - (0,25)                

               Vậy :           (0,25)        

Câu 9 : (1,5 đ) Ta có                                                                     (0,25)        

               và M thuộc đường tròn đường kính AB

                  M nhìn AB dưới một góc vuông  suy ra (*)  (0,25)        

                mà ,                                                       (0,25)        

                (*) .            (0,25)        

                Vậy : M(0,2)  hay  M(0, 3).

 Câu 10: (1 điểm) vì G là trọng tâm    

            Ta có :    

                      .                                    (0,25)        

                                                                         (0,25)        

                     cùng phương                     (0,25)        

                       (vì ba điểm G, C, D không thẳng hàng ) (0,25)        

------Hết------
   Câu 1: (1,5 điểm)  Xét tính chẵn, lẻ của hàm số f(x) =

    GIẢI : 

                                 D = R \ { - 4 ; 4 } ( 0,25đ )

                   Với mọi x ( 0,25đ )

                     f(-x) =     ( 0,25đ )

                               ( 0,25đ + 0,25đ )

                             = - f(x)  => f(x) lẻ trên D ( 0,25đ ) 


   Câu 2: (1,5 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số y = - x2 + 4x – 3 

           GIẢI : 

                 * D = R                         ( 0,25đ )

                 * Đỉnh I ( 2 ;  1 )           ( 0,25đ ) 

                 * Trục đối xứng : x = 2 ( 0,25đ )

                 * Bảng biến thiên :       ( 0,25đ )

x

  -                     2                   +

y

  -                    1                   -

  • Bảng giá trị :         ( 0,25đ )

x

0          1            2          3             4

y

-3         0            1          0             -3

  • Vẽ đồ thị :            ( 0,25đ )

 Câu 3: (1,5 điểm) Tìm phương trình của parabol (P): y = ax2 + bx + c (a ≠ 0), biết rằng (P) cắt 

                                  trục hoành Ox tại  điểm M có hoành độ bằng - 1 vả (P) có đỉnh I ( 1; - 4 )

              GIẢI : 

                      M(- 1 ; 0) (P) <=> a - b + c = 0 (1)          ( 0,25đ )


                                       (2)               ( 0,25đ )

                         I(1 ; - 4) (P) <=> a + b + c = - 4 (3)      ( 0,25đ )


                       Từ (1) , (2) , (3) : a = 1 , b = - 2 , c = -3      ( 0,5đ )


                               Vậy :                           ( 0,25đ )

  

Câu 4: (1,5 điểm)  Giải phương trình     ( 4 )

                    GIẢI : 

                             Đk :               ( 0,25đ )

                   ( 4 ) => x.(x+3) - (x+5) = - (x+3) – 2 ( 0,5đ )

                          <=> ( 0,25đ )  <=> ( 0,25đ )    So đk : T = ( 0,25đ )

   Câu 5:  (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho ba điểm A(-1, 2), B(3, 4) , C(5, -2) 

                               Tính tọa độ i

                     GIẢI : 

                                 ( 0,25đ )

                                ( 0,25đ )

                                  ( 0,25đ )   => ( 0,25đ )

   Câu 6: (1 điểm)   Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm M(-1, 5), N(3, - 4).

                                 Tìm tọa độ giao điểm E của đường thẳng MN với trục tung Oy .

                           GIẢI:             E Oy  <=> E ( 0 ; y ) ( 0,25đ )

                                      ( 0,25đ )

       cùng phương <=>  ( 0,25đ   <=> y =   Vậy : E ( 0 ; ( 0,25đ )

   Câu 7: (1 điểm) Cho hình bình hành ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh AD 

                               Phân tích theo   

                         GIẢI:      

                        

                   ( 0,5đ + 0,25đ + 0,25đ ) 

   Câu 8: (1 điểm) Cho hình bình hành ABCD,  hai điểm  M , N thỏa , ,

                               G là trọng tâm tam giác BMN  . Chứng minh: 18 = 5.+ 6.

          GIẢI :                 ( 0,25đ )

                                                                                             ( 0,25đ )

                                                                                (0,25đ )

                                                              18 = 5.+ 6.                               ( 0,25đ )

…Hết…

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu