ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TOÁN – LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1. (3đ): Giải các phương trình: 

                  a)

                  b)

Bài 2. (1đ): Tìm tất cả giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1; x2 sao cho:

Bài 3. (1đ): Cho . Chứng minh:  

Bài 4. (2đ): Cho tứ giác ABCD; Gọi E; F; I  lần lượt là trung điểm AB; CD; EF.

                 a) Chứng minh:

                 b) Gọi H; K lần lượt là trung điểm AD; BC. Tính:

Bài 5. (2đ): Cho tam giác ABC có AB = 3, AC = 5, . M thuộc cạnh BC sao   cho

                a) Tính diện tích S và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC.

           b) Tính và độ dài AM.

Bài 6. (1đ): Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:

                                                        ---Hết---


ĐÁP ÁN TOÁN KHỐI 10 HK 1 2019-2020


BÀI 1  (3 ĐIỂM)

a) Pt     

                

b)   

   

   pt 

                              


BÀI 2: 1(1 ĐIỂM)


      Phương trình có 2 nghiệm            

     Ycbt      

                   


BÀI 3: (1 ĐIỂM)


       

 

 

BÀI 4: (2 ĐIỂM)


 a)   

        

        

 b)    Chứng minh EKFH là hình bình hành

        I trung điểm EF I là trung điểm HK

                                      

BÀI 2: (2 ĐIỂM)


a)                                                 

b)               

BÀI 6: (1 ĐIỂM)


                                     

       Dấu “=” xãy ra khi x = -4/5        

       Giá trị NN của f(x) là 3 khi x =-4/5
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu