KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN Khối 10GIADINH2

KIỂM TRA  HỌC KỲ 1. NK 2019-2020

Môn : TOÁN.    Thời gian : 90ph

---oOo---

Khối 10

Đề chính thức


PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (6 điểm)

Câu 1: (1đ) Định m để phương trình sau có nghiệm

               

Câu 2: (1đ) Định m để hệ phương trình sau vô nghiệm

               

Câu 3: (3đ)  Giải các  phương trình sau

                        

                        

          

Câu 4:(1đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho tam giác ABC có .

          a) Chứng minh tam giác ABC là một tam giác vuông.

 b) Tìm tọa độ điểm  K là hình chiếu của đỉnh C trên cạnh AB.

PHẦN RIÊNG A (4 điểm )  (dành cho các lớp 10CT-10CL-10CH-10CTin)

 Câu 5A (2đ) Tìm  m để phương trình:  

                      có hai nghiệm thỏa

Câu 6A (2đ) Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 

                     .

  1. Tính

  2. Tính độ dài đoạn NP.

PHẦN RIÊNG B ( 4 điểm ) (dành cho các lớp 10CTin 10T,10L1,10L2,10H-S,10TNTC1, 10TNTC2,10TN1,10TN2,10TN3,10TN4)

Câu 5B (2đ) Tìm  m để phương trình:  

                      có hai nghiệm thỏa

Câu 6B (2đ) Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 

                     .

  1. Tính

  2. Tính độ dài đoạn  AP.

PHẦN RIÊNG C ( 4 điểm ) (dành cho các lớp 10CA,10CV,10XH1,10XH2,10XH3)

Câu 5C (2đ) Tìm  m để phương trình:  

                      có hai nghiệm thỏa

Câu 6C (2đ) Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 

                     .

  1. Tính

  2. Tính độ dài đoạn AP.GIADINH2

KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NK 2019-2020

Môn : TOÁN.    Thời gian : 90ph

---oOo---

Khối 10


Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

Phần chung

Định m để phương trình sau có nghiệm

               (*)

(1,0đ)


Xét

0,25


Thế vào pt (*) :  pt (*) nghiệm đúng .

0,25


Thế vào pt (*) :  pt (*) nghiệm đúng .

0,25


Vậy khi ,   thì  pt (*) nghiệm đúng .

Vậy khi , thì  pt (*) vô nghiệm  

Suy ra thì pt (*) có nghiệm.

0,25

Câu 2

Phần chung

Định m để hệ phương trình sau vô nghiệm: 

                (*)

(1,0đ)


0,25


Xét  

0,25


Thế vào hệ pt (*): 

hệ pt vô số nghiệm với

0,25


Thế   vào hệ pt (*): hệ vô nghiệm  

Vậy hệ pt vô nghiệm khi .

0,25

Câu 3

Phần chung

Giải các  phương trình  sau


(3,0đ)


              

(1,0đ)


 

0,25


0,5


 

0,25


(1,0đ)


Đặt .

Phương trình trở thành:

0,25


 

0,25


0,25


 

0,25


(*)

(1,0đ)


Điều kiện:

0,25


Đặt

.

0,25


trở thành:  

0,25


0,25

Câu 4

PHẦN CHUNG

Cho tam giác ABC có .

(1,0đ)


a) Chứng minh tam giác ABC là một tam giác vuông .

(0,5đ)


,.

0,25


Tam giác vuông tại .

0,25


b) Tìm tọa độ điểm  K là hình chiếu của đỉnh C trên cạnh AB .

(0,5đ)


nên cân tại .

Do đó chân đường cao kẻ từ là trung điểm K của .

0,25.

HS làm cách khác vẫn cho trọn điểm

0,25

Câu 5A

PHẦN RIÊNG

Tìm  m để phương trình: có hai nghiệm thỏa

(2,0đ)


Phương trình có hai nghiệm

0,25


0,25


Theo Viete:  

0,250,250,25


0,25


 


0,25


0,25

Câu 6A

PHẦN RIÊNG

Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 

.

(2,0đ)


a) Tính

(1,5đ)


0,25

+0,25

0,25

+0,250,25


Không bắt buộc HS chứng minh công thức

0,25


b) Tính độ dài  đoạn NP.

(0,5đ)


 

0,25


0,25

Câu 5B

PHẦN RIÊNG

Tìm  m để phương trình:  

có hai nghiệm thỏa

(2,0đ)


Phương trình có hai nghiệm

0,25


0,25


Theo Viete:  

0,250,25
0,25


0,25


0,25


0,25

Câu 6B

PHẦN RIÊNG

Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 

.

(2,0đ)


a) Tính

(1,5đ)


0,25

+0,25

0,25

+0,250,25


0,25


b) Tính độ dài đoạn  AP.

(0,5đ)


   

0,25


0,25

Câu 5C

PHẦN RIÊNG

Tìm  m để phương trình:  

                      có hai nghiệm thỏa

(2,0đ)


Phương trình có hai nghiệm

0,25


0,25


Theo Viete:  

0,250,25

0,25


0,250,25


0,25

Câu 6C

PHẦN RIÊNG

Cho ΔABC có .Gọi M,N,P là ba điểm thỏa 

                     .

(2,0đ)


a) Tính

(1,5đ)


0,25

+0,25

0,25

+0,250,25


0,25


b) Tính độ dài đoạn  AP.

(0,5đ)


   

0,25


0,25

  • Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng  thì cho đủ số điểm từng phần như trong đáp án.Cho điểm từng câu ,ý ,sau đó cộng điểm toàn bài và không làm tròn ( Ví dụ:7,25__ghi bảy hai lăm).Giám khảo ghi điểm toàn bài  bằng số và bằng chữ ; giám khảo nhớ ký và ghi tên vào từng tờ bài làm của học sinh
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu