GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 02.       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                               KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

        KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                               HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

 


MÔN: GIẢI TÍCH 2. ĐỀ SỐ: 02.

DÀNH CHO LỚP: DLI1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1: (3 điểm)

a)      Tính .

b)      Cho  Chứng minh rằng  

Câu 2: (3 điểm)

a)      Vẽ đường lấy tích phân và đổi thứ tự lấy tích phân của tích phân sau

b)      Áp dụng tính diện tích miền lấy tích phân ở câu a.

Câu 3:  (4 điểm)

a)      Tính thể tích của miền  với  là miền nằm bên trong ellipsoid  

b)      Tính  với  là mặt  

.....................................................................................................................................................................

HẾT

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu