GIẢI TÍCH SỐ. ĐỀ SỐ: 01 (tt)     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐỀ THI HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH SỐ. ĐỀ SỐ: 01.

DÀNH CHO LỚP: DTU1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả tính toán lấy 5 chữ số thập phân.

Câu 1 :

Cho bảng giá trị của hàm số  

x

1,43

2,65

3,12

3,79

5,2617

6,7358

7,0231

7,1189

a)     Hãy lập đa thức nội suy của hàm số  dưới dạng .

b)     Dùng đa thức nội suy nhận được tính gần đúng .

Câu 2 :

Cho tích phân

Hỏi phải chia đoạn  thành ít nhất bao nhiêu đoạn con bằng nhau để khi dùng công thức Simpson thì sai số (tuyệt đối) không vượt quá .

Câu 3 :

Cho phương trình

Dùng phương pháp Newton tìm nghiệm gần đúng của phương trình đã cho trên khoảng phân li nghiệm  với sai số không vượt quá .

Câu 4 :

Dùng phương pháp lặp đơn giải gần đúng nghiệm của hệ phương trình sau

Tính lặp hai lần, lấy xấp xỉ đầu  và đánh giá sai số.

------------------ Hết  ------------------

* Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu