Hóa 10 - Giữa Kì 1       S GD & ĐT Bình Dương                                 KIM TRA GIA HC K 1 - NĂM HC 2010-2011

Trường THPT Chuyên Hùng Vương                                            Môn thi: HÓA HC – 10KHTN 

                - - - - - - - - - - - - -                                                                 Thi gian làm bài: 60 phút                ĐỀ CHÍNH THC                                                              (Không k thi gian phát đề) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

H và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S báo danh: . . . . . . . . . . . . .Lp: . . . . . . .

 

                                                                                                                                             ĐỀ THI: 327

 

Câu 1:  Mt nguyên t thuc nhóm VIIA có tng s proton, nơtron và electron trong nguyên t bng 28. Cu hình electron nguyên t ca nguyên t đó là:

       A.  1s22s22p5                                                                 B.  1s22s22p63s23p5

       C.  1s22s22p63s23p6                                                       D.  1s22s22p6

Câu 2:  Mt oxit có công thc X2O có tng s ht p, n, e là 66, trong đó s ht mang đin nhiu hơn s ht không mang đin là 22. Oxit đã cho là:

       A.  K2O                               B.  N2O                               C.  H2O                               D.  Na2O

Câu 3:  Electron cui cùng ca nguyên t M đin vào phân lp 3d3. S electron hoá tr ca M là:

       A.  3                                   B.  4                                   C.  5                                    D.  2

Câu 4:  Hai nguyên t A và B đứng kế tiếp nhau trong mt chu k có tng s proton trong hai ht nhân nguyên t là 25. A và B thuc chu k và các nhóm:

       A.  Chu k 2 và các nhóm IIA và IIIA.                         B.  Chu k 3 và các nhóm IIA và IIIA.

       C.  Chu k 2 và các nhóm IVA và VA.                        D.  Chu k 3 và các nhóm IA và IIA.

Câu 5:  Tng s ht p, n e trong nguyên t ca mt nguyên t là 40. Biết s ht nơtron hơn s ht proton là 1. Nguyên t trên thuc loi nguyên t:

       A.  Nguyên t s                                                             B.  Nguyên t d

       C.  Nguyên t p                                                             D.  Nguyên t f

Câu 6:  Nguyên t R có cu hình electron nguyên t là 1s22s22p5, công thc hp cht vi hiđro và công thc oxit cao nht là:

       A.  RH2 và RO3                                                             B.  RH3 và R2O5

       C.  RH và R2O7                                                              D.  RH và R2O5.

Câu 7:  Dãy hiđroxit nào sau đây được sp xếp theo th t tính axit tăng dn:

       A.  H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4                                 B.  H3PO4, H2SiO3, H2SO4, HClO4

       C.  HClO4, H2SiO3, H3PO4, H2SO4                    D.  H2SiO3, H2SO4, HClO4, H3PO4

Câu 8:  Nguyên t 27X có cu hình electron 1s22s22s63s23p1. ht nhân nguyên t X có :

       A.  13p và 14e                                                              B.  13p và 14n

       C.  14n, 13p và 13e                                                      D.  13n và 14p

Câu 9:  Tng s electron trong ion [XY]- là 18, hiu s proton gia nguyên t Y và X là 15. Y có s hiu nguyên t là:

       A.  18                                 B.  16                                  C.  19                                  D.  17

Câu 10:  Nguyên t X thuc chu kì 4, nhóm IIB có s electron trong nguyên t là:

       A.  38                                 B.  26                                  C.  20                                  D.  30

Câu 11:  Hãy cho biết đại lượng nào dưới đây ca các nguyên t biến đổi tun hoàn theo chiu tăng ca đin tích ht nhân:

       A.  Nguyên t khi.                                                      B.  S electron lp ngoài cùng.

       C.  S electron trong nguyên t.                                    D.  S lp electron.

Câu 12:  Cacbon có 2 đồng v 12C và 13C, còn oxi có 3 đồng v 16O, 17O, 18O. Các công thc hoá hc có th có ca CO2 là:

       A.  6                                   B.  12                                  C.  10                                  D.  9

Câu 13:  Nguyên t Y có 15 electron. trng thái cơ bn, Y có s obitan cha electron là:

       A.  9                                   B.  11                                  C.  10                                  D.  12

Câu 14:  Dãy ion có bán hính gim dn:

       A.  O2-, F-, Ne,  Na+, Al3+                                               B.  Ne, O2-, F-, Al3+ , Na+

       C.  F-, Ne, O2-, Na+ , Al3+                                               D.  Na+, F-, O2-, Ne, Al3+

Câu 15:  Oxit cao nht ca 1 nguyên t có dng R2O5. Hp cht khí vi hiđro ca nguyên t này cha 8,82 % hiđro v khi lượng. Nguyên t R là:

       A.  P                                   B.  N                                   C.  S                                    D.  Cl

Câu 16:  Cho các nguyên t X, Y, X, T có cu hình electron nguyên t ln lượt là:

X: 1s22s22p63s2

Y: 1s22s22p63s23p63d34s2

Z: 1s22s2

T: 1s22s22p63s23p63d54s2

Các nguyên t thuc cùng mt nhóm là:

       A.  c 4 nguyên t trên.                                                 B.  X và Z

       C.  Y và T                                                                      D.  X và Y

Câu 17:  Trong 20 nguyên t đầu tiên ca bng tun hoàn, s nguyên t ca nguyên t vi 3 electron độc thân trng thái cơ bn là:

       A.  2                                   B.  1                                   C.  4                                    D.  3

Câu 18:  Cho nguyên t X có Z=11 và nguyên t Y có Z=16. Hãy chn câu sai trong các câu sau:

       A.  Bán kính nguyên t X>Y.                                       B.  Năng lượng ion hoá th nht ca X>Y

       C.                                                                                  D.  Độ âm đin X<Y

Câu 19:  Cho 6 nguyên t vi cu hình electron phân mc năng lượng cao nht là: 3s2, 3d1, 3p1, 3p6, 3d6, 4p3.

S nguyên t kim loi là:

       A.  2                                   B.  5                                   C.  3                                    D.  4

Câu 20:  Câu nào sai khi nói v lp v electron ca nguyên t Al (Z=13):

       A.  Lp L có 8 electron.                                               B.  Lp ngoài cùng có 1 electron.

       C.  Lp K có 2 electron.                                               D.  Lp M có 3 electron.

Câu 21:  Nguyên t X có electron cui cùng ca nguyên t lp th 2, phân lp p, ô lượng t th 2 (t trái sang) và thuc electron độc thân. S hiu nguyên t X là:

       A.  6                                   B.  9                                   C.  8                                    D.  7

Câu 22:  cu hình electron ca ion Fe3+(Z=26) là:

       A.  1s22s22p63s23p64s23d3                                             B.  1s22s22p63s23p63d6

       C.  1s22s22p63s23p63d5                                                  D.  1s22s22p63s23p63d64s1

Câu 23:  Ion X2+ có cu hình electron lp ngoài cùng là 2s22p6. nguyên t X thuc chu kì:

       A.  Chu kì 3, nhóm IB                                                   B.  Chu kì 2, nhóm IIA

       C.  Chu kì 3, nhóm IIA                                                 D.  Chu kì 2, nhóm VIA

Câu 24:  Nguyên t là phn t nh nht ca cht

       A.  Mang đin tích dương                                             B.  Không mang đin

       C.  Có th mang đin hoc không mang đin              D.  Mang đin tích âm      Câu 25:  X, Y, Z là các nguyên t thuc cùng chu kì trong bng tun hoàn.

Oxit ca X tan trong nước to thành mt dung dch làm qu tím hoá đỏ.

Oxit ca Y tác dng vi nước to thành mt dung dch làm qu tím hoá xanh.

Oxit ca Z phn ng được vi c dung dch axit và dung dch kim. Sp xếp th t tăng dn s hiu nguyên t ca các nguyên t là:

       A.  Z, Y, X                          B.  Y, Z, X                          C.  X, Y, Z                          D.  X, Z, Y

Câu 26:  Cho 7,5 g mt hn hp hai kim loi nm hai chu kì liên tiếp và đều thuc nhóm IIA tác dng vi dung dch axit HCl dư thì thu được 3,36 lít khí (đktc). Hai kim loi đó là :

       A.  Sr (88) và Ba (137)            B.  Mg (24) và Ca (40)        C.  Be (9) và Mg (24)                    D.  Ca (40) và Sr (88)

Câu 27:  Cho nguyên t X thuc chu k 4,nhóm IA. Phát biu nào sau đây v X là sai:

A.    Nguyên t hoá hc này là mt phi kim

B.    Nguyên t có 1 electron độc thân trng thái cơ bn.

C.    Ht nhân nguyên t này có 19 proton.

D.    S electron v nguyên t nguyên t này là 19.

Câu 28:  Oxit cao nht ca nguyên t R thuc nhóm VIIA có t l khi lượng các nguyên t : mR : mO = 10 : 7. nguyên t R là :

       A.  Br (80)                          B.  F (19)                            C.  Cl (35,5)                        D.  S (32)

Câu 29:  A và B là 2 nguyên t thuc cùng mt nhóm A, 2 chu kì liên tiếp. Tng s proton ca A và B là 46.

A và B có s hiu nguyên t là:

       A.  A:39, B: 7                                                                B.  A:32, B:14

       C.  A:16, B: 30                                                              D.  A:27, B:19

Câu 30:  Mt mol nguyên t ca mt nguyên t có cha 4,82.1024 electron. Nguyên t có s hiu nguyên t là :

       A.  2                                   B.  8                                   C.  7                                    D.  3

Câu 31:  Cho các nguyên t sau: 20Ca, 37Rb, 14Si, 13Al. Sp xếp theo th t tính kim loi gim dn:

       A.  Si, Al, Ca, Rb                                                           B.  Rb, Ca, Al, Si

       C.  Al, Si, Ca, Rb.                                                          D.  Ca, Rb, Si, Al

Câu 32:  Tng s ht cơ bn trong nguyên t nguyên t X là 13. S khi trong nguyên t nguyên t X là:

       A.  8                                   B.  10                                  C.  11                                  D.  9

Câu 33:  Nguyên t ca nguyên t Z có tng s electron trong các phân lp s là 5. Z là nguyên t nào sau đây:

       A.  Ne                                 B.  Cl                                  C.  Na                                 D.  Mg

Câu 34:  Trong nước, hiđro ch yếu tn ti 2 đồng v 1H và 2H. Biết nguyên t khi trung bình ca hiđro trong

H2O là 1,008. S nguyên t ca đồng v 2H trong 3,6 g H2O là:

       A.  1,93.1021                      B.  3,53.1020                       C.  2,41.1023                       D.  5,35.1020

Câu 35:  Tìm phát biu sai trong các phát biu sau khi nói v quy lut biến thiên tun hoàn ca các nguyên t trong mt chu kì theo chiu tăng đin tích ht nhân:

       A.  Hoá tr đối vi hiđro ca phi kim gim dn t 7 đến 1        B.  Oxit và hiđroxit có tính bazơ gim dn, tính axit tăng dn.

C.    Tính kim loi gim dn, tính phi kim tăng dn.

D.    Hoá tr cao nht đối vi oxi tăng dn t 1 đến 7   

Câu 36:  Mnh đề nào sau đây không đúng:

A.    Ch có nguyên t oxi mi có s hiu nguyên t là 8

B.    Ch có ht nhân nguyên t oxi mi có 8 proton

C.    Ch có trong nguyên t oxi mi có 8 electron        

D.    Ch có ht nhân nguyên t oxi mi có 8 nơtron

Câu 37:  Tng s ht n, p, e trong 1224Mg2+ là:

       A.  30                                 B.  36                                  C.  34                                  D.  32

Câu 38:  Trong t nhiên, nguyên t brom có 2 đồng v79Br và 81Br. Nguyên t khi trung bình ca brom là 79,91 thì phn trăm s nguyên t ca đồng v 79Br là:

       A.  37,1                              B.  62,9                               C.  54,5                               D.  45,5

Câu 39:  Cho các nguyên t sau: Na(Z=11), Mg(Z=12), Cr(Z=24), Cu(Z=29). Các nguyên t có s electron lp ngoài cùng bng nhau là:

       A.  Na, Cu                          B.  Mg, Cr, Cu                    C.  Na, Cr, Cu                     D.  Mg, Cu

Câu 40:  Nguyên t ca nguyên t X được cu to bi 25 ht cơ bn. Trong đó s ht không mang đin nhiu hơn s ht mang đin trong nhân nguyên t là 1. s nơtron trong nhân nguyên t X là :

       A.  13                                 B.  6                                   C.  9                                    D.  8

 

--------------------- HT ---------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu