Hóa lớp 10 giải theo cách lớp 9cho 2,23 zn, mg, fe, al tác dụng với oxi tạo ra hỗn hợp Y có khối lượng 2,71 g.Cho Y tác dụng với HNO3 loãng dư sinh ra 0,672 l khí NO. tính n hno3 phản ứng
giải: ở đây Thầy sẽ xét ở trường hợp tổng quát.
Khi phản ứng với kim loại:
3M+4xHNO3à3M(NO3)x+xNO+2xH2O
Ta thấy nếu 1 mol NO thì sẽ cần 4 mol HNO3.
Khi phản ứng với hợp chất, ở đây chỉ có FeO, nên Thầy xét nó luôn:
3FeO+10HNO3à3Fe(NO3)3+NO+H2O
Ta xét phản ứng trên xảy ra theo 2 quá trình:
-FeO+HNO3àFe(NỎ3)2+H2O
-3Fe(NO3)2+4HNO3à3Fe(NO3)3+NO+2H2O
Ta thấy ở dây cũng vậy, để tạo thành 1 mol NO cần 4 mol HNO3
Từ 2 dòng màu đỏ, suy ra 1 mol NOà4mol HNO3.
Số mol NO:n=0,672/22,4=0,03 mol.
=>số mol HNO3 cần: n=4.0,03=0,12 mol.
Ta cần tính them số mol HNO3 phản ứng với MxOy mà không tạo ra khí.
M2Oy+2yHNO3à2M(NO3)y+yH2O
0,03/y…0,06
Khối lượng o xi tham gia phản ứng:
mY=mhh kim loại+mo
=>2,71=2,23+mo=>mo=0,48 mol.
=>no=0,48/16=0,03 mol.
Ta lưu ý:
?+yo         àM2Oy
..0,03………0,03/y
Vậy tổng số mol HNO3 phản ứng là:

N=0,06+0,12=0,18 mol.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu