KTL_Bình DươngCâu 1. Bảng sau đây cho chuỗi thời gian về mức tiêu dùng (Y: đơn vị 100000 VNĐ) và thu nhập (X: đơn vị 100000 VNĐ). Tính theo đầu người và tính theo giá cố định năm 1980 trong thời kỳ 1971 – 1990 ở một khu vực:

 

Năm

Y

X

Năm

Y

X

1971

48,34

52,02

1981

52,17

63,36

1972

48,54

52,41

1982

60,84

67,42

1973

47,44

51,55

1983

60,73

67,86

1974

54,58

58,88

1984

76,04

83,39

1975

55,00

59,66

1985

76,42

84,26

1976

63,49

68,42

1986

69,34

77,41

1977

59,22

64,27

1987

61,75

70,08

1978

57,77

63,01

1988

68,78

77,44

1979

60,22

65,61

1989

67,07

75,79

1980

55,40

61,05

1990

72,94

81,89

 

Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

1.     Hãy ước lượng mô hình hồi quy của mức tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

2.     Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

3.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể, với độ tin cậy 95%.

4.     Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của mức tiêu dùng khi thu nhập là 8 triệu đồng, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

5.     Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết khi thu nhập thay đổi có ảnh hưởng đến mức tiêu dùng không?

 

Câu 2. Người ta cho rằng tổng vốn đầu tư (Y: tỉ đồng) không chỉ phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng (: %) mà còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng GDP (: %). Với số liệu gồm có 20 quan sát, người ta ước lượng được mô hình sau :

                    

1.     Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?

2.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%.

3.     Với mức ý nghĩa 5%, mô hình trên có phù hợp không?

 

(Cho biết )


Câu 1.

Ta có:

1.     Ta có

;

Vậy .

 

2.     Ta có

; ;

Do đó

3.      Với

Vậy .

4.     Ta có ;

;

Vậy .

5.     Đặt giả thiết     H:

đối thiết       :

ta có

Do đó bác bỏ giả thiết H.

Vậy X ảnh hưởng tới Y.

Câu 2.

1.     Lý thuyết ….

2.     Ta có ; ;

Vậy

3.     Ta có:

-        

-        

. Vậy mô hình trên phù hợp

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu