ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn Toán lớp 11ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2019 – 2020)

Môn Toán lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút


Câu 1 (2,0 điểm): Giải các phương trình sau:

a) 6cos2x + 5sinx = 2.

b) 1 + cosx + cos2x + cos3x = 0.


Câu 2 (1,0 điểm): Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có thể lập được bao
          nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau và chia hết cho 10?


Câu 3 (1,0 điểm): Tìm hệ số của x4 trong khai triển của biểu thức 

với x0.


Câu 4 (1,0 điểm): Một hộp chứa 7 viên bi trắng, 8 viên bi đỏ và 10 viên 

bi vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 6 viên bi. Tính xác suất để lấy được 6 viên bi cùng một màu.


Câu 5 (1,0 điểm): Cho một tam giác có chu vi bằng 24, hiệu của cạnh

dài nhất và cạnh ngắn nhất bằng 4, độ dài ba cạnh tạo thành một cấp số cộng. Tìm hình dạng của tam giác đó.


Câu 6 (4,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình 

hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, AB.

a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD).

b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD).

c) Tìm giao điểm K của đường thẳng SO và mặt phẳng (DMN).

d) Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với mặt phẳng   
    (SAD).

---------- Hết ----------


Họ và tên:........................................................, SBD:...............................

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu