KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 10  ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020

(Đề kiểm tra có 1 trang, Môn: TOÁN 10

gồm 6 câu tự luận) Thời gian: 90 phút


Họ, tên thí sinh: ………………...………….…… Lớp: ……… Số báo danh: …………


Câu 1 (1 điểm): Tìm m để phương trình sau nghiệm đúng với mọi x

 

Câu 2 (4 điểm): Giải các phương trình sau:

1./  

2./

3./

4./

Câu 3 (1 điểm): Giải hệ phương trình sau đây:

Câu 4 (1 điểm): Cho các số thực dương a, b và c. Chứng minh: .

Câu 5 (2 điểm): Trong mặt phẳng (Oxy), cho tam giác ABC có  

1./  Chứng minh tam giác là tam giác vuông cân.

2./  Gọi là điểm thỏa: Tính

Câu 6 (1 điểm): Cho tam giác ABD vuông tại A, có AB = 2AD = 2a. Tính .


--- HẾT ---

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu