Bài Tập Bảng Tuần Hoàn Và Các Định Luật Tuần Hoàn1)      Cho các ngtố có Z = 11, 24, 27, 35

a.   Viết sơ đồ mức năng lượng của e

b.   Viết cấu hình e v{ định vị trong BTH ( ô, CK, N)

2)      Biết rằng lưu huỳnh ở chu kì 3, nhóm VIA. H~y lập luận để viết cấ hình e của S?

3)      Dựa v{o vị trí trong BTH, dự đoán cấu tạo của các ngtố sau: 20Ca, 16S, 18Ar, 30Zn.  

4)      Dựa v{o vị trí trong BTH, dự đoán tính chất hoá học cơ bản của: 19K,  6C,  30Zn.  

5)      H~y so sánh tính chất hoá học của:

a.   Mg ( Z =12) với Na ( Z=11) v{ Al (Z=13)

b.   Ca (Z = 20) với Mg ( Z=12) v{ K (Z = 19)

c.    Cl ( Z = 17) với F ( Z = 9) v{ S ( Z = 16)

6)      Cation R2+ có cấu hình e ở ph}n lớp ngo{i cùng l{ 2p6

a.   Viết cấu hình e của R

b.   Nguyên tố R thuộc CK? Nhóm? Ô?

c.    Anion X- có cấu hình e giống R2+, X l{ ngtố gì? Viết cấu hình e của nó

7)      Oxit cao nhất của một ngtố ứng với công thức RO3, với hiđro nó tạo th{nh một hợp chất khí chứa 94,12%R. Tìm khối lượng ngtử v{ tên ngtố?

8)      Ho{ tan ho{n to{n 0,3gam hỗn hợp 2 kim loại X v{ Y ở 2 chu kì liên tiếp của nhóm IA v{o nước thu đươc 0,224 lit khí (đktc). Tìm X, Y

9)      Người ta dùng 14,6gam HCl thì vừa đủ để ho{ tan 11,6gam hiđroxit của kim loại A(II)

a.   Định tên A                                      

b.   Biết A có p = n. Cho biết số lớp e, số e mỗi lớp?

10)  Ho{ tan ho{n to{n 2,73gam một kim loại kkiềm v{o nước thu được 1 dung dịch có khối lượng lớn hơn só với khối lượng nước đ~ dùng l{ 2,66gam. Xác định tên kim loại

11)  Tỉ lệ khối lượng ph}n tử giữa hợp chất khí với hidro của ngtố R so với oxit cao nhất của ns l{ 17:40. H~y biện luận xác định R

12)  A, B l{ 2 ngtố ở cùng nhóm v{ thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Tổng số proton trong hạt nh}n của chúng l{

32. Không sử dụng BTH, cho biết vị trí của mỗi ngtố.

13)  Ho{ tan 28,4 gam một hỗn hợp hai muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl dư thu 6,72 lit khí v{ 1 dung dịch A.

a.   Tính tổng số gam 2 muối clorua có trong dung dịch A

b.   Xác định tên 2 kim loại biết chúng thuộc 2 CK liên tiếp nhóm IIA

c.    Tính % khối lượng mỗi muối

d.   Cho to{n bộ CO2 v{o 1,25lit Ba(OH)2 thu 39,4 gam kết tủa tính nồng độ Ba(OH)2.

 

 

14)                        Nguyªn tè M thuéc ph©n nhãm chÝnh, M t¹o ra ®-îc ion M3+ cã tæng sè h¹t = 37. X¸c ®Þnh M vµ vÞ trÝ cña M trong  b¶ng HTTH.

15)                        Cho nguyªn tè A cã Z = 16. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña A trong b¶ng HTTH. A lµ kim lo¹i hay phi kim, gi¶i thÝch.

16)                        Mét kim lo¹i M cã sè khèi b»ng 54, tæng sè h¹t (p,n,e) trong ion M2+ lµ 78. H·y x¸c ®Þnh sè thø tù cña M trong b¶ng HTTH vµ  cho biÕt M lµ nguyªn tè nµo trong c¸c nguyªn tè sau ®©y : 2454Cr , 2554Mn , 5426 Fe, 2754Co .

17)                        Cho biÕt cÊu h×nh electron cña A : 1s22s22p63s2, cña B : 1s22s22p63s23p64s1. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña A, B trong b¶ng HTTH;  A, B lµ c¸c nguyªn tè g× ?

18)                        Nguyªn tè X, cation Y2+, anion Z- ®Òu cã cÊu h×nh electron  1s22s22p6.

         a, X, Y, Z lµ kim lo¹i, phi kim hay khÝ hiÕm ? T¹i sao.

        b, ViÕt ph©n tö ph¶n øng minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc quan träng nhÊt cña X vµ Y.

19)                        X vµ Y lµ hai nguyªn tè thuéc cïng mét ph©n nhãm vµ ë hai chu k× liªn tiÕp trong b¶ng HTTH. Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn tÝch trong nguyªn tö X vµ Y lµ 52. X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña X, Y trong b¶ng HTTH.

20)                        Mét nguyªn tö X cña nguyªn tè R cã tæng sè h¹t b»ng 54 vµ cã sè khèi nhá h¬n 38. X¸c ®Þnh sè Z, sè khèi vµ vÞ trÝ cña X trong b¶ng HTTH.

21)                        Oxit cao nhÊt cña mét nguyªn tè øng víi c«ng thøc R2O5, hîp chÊt cña nã víi hi®ro cã %H = 17,6% vÒ khèi l-îng. X¸c ®Þnh nguyªn tè ®ã.

22)                        Oxit cao nhÊt cña nguyªn tè R thuéc nhãm VII cã %O = 61,2%. X¸c ®Þnh R.

23)                        Khi cho 5,4g mét kim lo¹i t¸c dông víi oxi kh«ng khÝ ta thu ®-îc 10,2g oxit cao nhÊt cã c«ng thøc M2O3. X¸c ®Þnh kim lo¹i vµ thÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn dïng trong ph¶n øng trªn (®ktc), biÕt kh«ng khÝ cã 20%O2.

24)                        Hai nguyªn tè A, B t¹o ra c¸c ion A3+, B+ t-¬ng øng cã sè electron b»ng nhau. Tæng sè c¸c h¹t trong 2 ion b»ng 76. X¸c ®Þnh A, B vµ vÞ trÝ cña chóng trong b¶ng HTTH, viÕt cÊu h×nh electron, obitan cña A, B.

25)                        Hçn hîp X gåm 2 muèi clorua cña hai kim lo¹i kiÒm A, B (MA<MB) ë hai chu k× liªn tiÕp. Cho 19,15g hçn hîp X t¸c dông võa ®ñ víi 300g dung dÞch AgNO3, sau ph¶n øng thu ®-îc 43,05g kÕt tña vµ dung dÞch D.

            a, X¸c ®Þnh C% dung dÞch AgNO3.        b, C« c¹n dung dÞch D ta thu ®-îc bao nhiªu gam muèi khan.             c, X¸c ®Þnh A, B.   

26)                        Hîp chÊt M ®-îc t¹o ra tõ cation X+ vµ anion Y2--. Mçi ion ®Òu do 5 nguyªn tö cña hai nguyªn tè t¹o nªn. Tæng sè proton trong X+ lµ 11, cßn tæng sè electron trong Y- lµ 50. H·y x¸c ®Þnh CTPT cvµ gäi tªn M. BiÕt r»ng 2 nguªn tè trong Y- thuéc cïng ph©n nhãm vµ ë hai chu k× liªn tiÕp.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu