Hóa - Tai Lê DinhCho 29,4 gam H3PO4 vào dung dịch có chứa 16 gam NaOH, thêm nước vào thu được dung dịch A có thể tích là 400 ml. Tính nồng độ mol/lít của các muối trong dung dịch A?
giai dum e với nha
Giải:
Số mol H3PO4: n=29,4/98=0,3 mol.
Số mol NaOH=16/40=0,4 mol.
Số mol NaOH: 0,3<0,4<0,3.2 nên tạo ra 2 muối như sau:
3H3PO4+ 4NaOHà2NaH2PO4+Na2HPO4+4H2O
0,3……….0,4……….0,2…………0,1
CM NaH2PO4=0,2/0,4=0,5 (M)
CM Na2HPO4=0,1/0,4=0,25 (M)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu