Công Thức Hóa Đại CươngCông Thức Hóa Đại Cương

1.     Biểu thức nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học:

·        Dãn nở khí: U=Q-PV

·        Quá trình đẳng tích: U=QV.

·        Quá trình đẳng áp: U=QP-PV

=>QP=U+PV=H với(  H=U+PV là Enthalpy)

·        Quá trình đẳng nhiệt: T=0=> U=0=> A=-Q

·        Quá trình đoạn nhiệt: Q=0=>U=A

Một số công thức lien quan:

: là khối lượng của 1 mol chất=số khối.

C: là nhiệt dung phân tử

2.     Định luật Hess:

H3=H1+H2

·        Hệ quả:

-tính hiệu ứng nhiệt dựa vào nhiệt sinh:

H=HS(sản phẩm)-HS (tham gia)=cuối –đầu

-tính hiệu ứng nhiệt dựa vào nhiệt cháy:

H=HC (tham gia)-HC (sản phẩm)=đầu-Cuối

-tính hiệu ứng nhiệt theo năng lượng liên kết:

H==đầu-cuối.

-sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt d0o65 phản ứng: (định luật Kricsoft)

H2=H1+CP(T2-T1)

3.     Entropy:

S=S2-S1

S=

S>

Đối với phản ứng hóa học:

S=Ssản phẩm-Stham gia=cuối-đầu

SKhí>SLỏng>SRắn

4.     Năng lượng tự do-năng lượng Gibbs-thế đẳng áp:

G=H+TS

G<0 quá trình tự diễn biến=>phản ứng theo chiều thuận

G>0 quá trình không tự sảy ra=>phản ứng theo chiều nghịch

5.     Trong đẳng tích:

F=U-TS

6.     Cách tính G:

-tính theo H và S:

G=H-TS

-Tính theo GS của các chất:

G=

-Tính theo thế oxi - hóa khử chuẩn

E=E+-E-

=>G=-nFE

n là số mol hệ trao đổi, F là hằng số Faraday.

          -tính theo hằng số cân bằng K:

Go=-RTlnK

7.     Sự phụ thuộc của G và T:

 

 

 

 
10 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu