ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 DKEĐỀ KIỂM TRA LẦN 2

MÔN : KINH TẾ LƯỢNG

ThỜI gian làm bài: 60 phút, từ 12h30' đến 13h30'

Câu 1. Khảo sát doanh số bán của một loại hàng Y (triệu đồng/tháng) và chi phí quảng cáo X ( triệu đồng/tháng) ở một khu vực, người ta thu được bảng số liệu sau :

Y

52

53

55

56

56

58

60

64

68

70

X

3

3

4

5

5

6

7

7

6

8

      Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính

a.               Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được.

b.              Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy tổng thể , với độ tin cậy 95%.

c.               Dự báo giá trị trung bình của doanh số bán khi chi phí quảng cáo là 9 triệu đồng/tháng, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

d.              Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết chi phí quảng cáo ảnh hưởng đến doanh số bán hay không?

Câu 2:Hãy lập mô hình hồi quy diễn tả điều sau:

Lượng cam bán phụ thuộc: giá cam, giá quýt, nơi bán (chợ bà chiểu, chợ cầu muối), người bán (bà già, trung niên, thiếu nữ), trình độ (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ)

Hết

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu