ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
VÀ TNGV

                         Thời gian làm bài: 90 phú

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Môn thi: KINH TẾ LƯỢNG  

Lớp : DKE 31106                     ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài : 90 phút.                                                                                                                                                                                                                                              Lớp

Sinh viên không được tham khảo tài liệu để làm bài.

 

Câu 1:  (6 điêm)

Bảng sau cho biết về lãi suất ngân hàng (Y-đơn vị %) và tỷ lệ lạm phát (X-đơn vị %) trong năm 1988 ở 9 nước:

X

7.2

4.0

3.1

1.6

4.8

51.0

2.0

6.6

4.4

Y

11.9

9.4

7.5

4.0

11.3

66.3

2.2

10.3

7.6

Giả sử sự phụ thuộc E(Y|X) là tuyến tính

a.        Lập mô hình hồi quy của lãi suất ngân hàng phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy tìm được.

b.       Tính hệ số xác định mô hình và giải thích ý nghĩa.

c.        Tìm khoảng tin cậy của hệ số hồi quy tổng thể , với độ tin cậy 95% và giải thích ý nghĩa.

d.        Dự báo giá trị trung bình của lãi suất ngân hàng khi tỷ lệ lạm phát là 5%, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

e.        Dự báo giá trị cá biệt của lãi suất ngân hàng khi tỷ lệ lạm phát là 5%, với độ tin cậy 95%. Giải thích kết quả.

f.         Theo bạn, tỷ lệ lạm phát thay đổi có ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng ? Kết luận với mức ý nghĩa 5%.

Câu 2. (4điểm) Người ta cho rằng tổng vốn đầu tư (Y : tỉ đồng) không chỉ phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng ( : %) mà còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng GDP ( : %). Với số liệu gồm có 20 quan sát, người ta ước lượng được mô hình sau :

                    

a.     Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?

b.     Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95%.

c.      Với mức ý nghĩa 5%, mô hình trên có phù hợp không?

d.     Tính hệ số xác định mô hình có hiệu chỉnh.

Hết

Cho biết

Đáp án

Đề thi học phần : Kinh Tế Lượng. Đề số 1

Dành cho lớp : DKE 31106.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

 

 

6.0đ

a)

Từ bảng số liệu ta tính được

(1.0đ)

 

0.25đ

 

0.25đ

 

 

0.25đ

 

Giải thích đúng ý nghĩa hệ số hồi quy

0.25đ

b)

 

 

TSS= . ESS =

RSS= TSS – ESS =  20,82819406

 

0.5đ

 

 

0,5đ

c)

 

 

C=

 

0.5đ

 

 

Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy là

0.5đ

d)

 

1 đ

 

Khi X0 = 5 thì

 

 

0.5đ

 

Khoảng ước lượng cho tổng vốn đầu tư trung bình là:

0.5đ

e)

 

 

Khi X0 = 5 thì

0.25đ

 

 

 

0.25đ

 

 

Khoảng ước lượng cho tổng vốn đầu tư cá biệt là:

0.5đ

 

f)

 

 

Ta kiểm định giả thuyết

0.25đ

 

.

Theo đề bài ta có

0,25d

 

Vì F > C nên ta bác bỏ giả thiết H.Vậy tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng.

0,5đ

Câu 2

 

a)       

Nêu ý nghĩa đúng 2 ý.

(1.0đ)

b)       

Áp dụng công thức tính

(1.0đ)

c)       

Kiểm định giả thiết H0: R2=0;H1: R2>0. Theo đề bài ta có

.Với mức ý nghĩa 5%, phân phối Fisher với (k-1;n-k) = (2;17) cho C= 3.592.  Vì  nên ta bác bỏ giả thiết H0.

Vậy : Mô hình phù hợp.

0.25đ

0.25đ

 

 

0.25đ

0.25đ

d)      c)

Hệ só xác định điều chỉnh:

0.5đ

0.5đ

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu