GIẢI TÍCH 2. b      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                               KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

       KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                            HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013


ĐỀ THI HỌC PHẦN MÔN: GIẢI TÍCH 2.                                                          ĐỀ SỐ: 01.

DÀNH CHO LỚP: CKM1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1:

        Tính các tích phân sau:

a)     .

b)    .

Câu 2
        Xét sự hội tụ các tích phân sau:

a)     .

b)    .

Câu 3:
        Xét sự hội tụ các chuỗi số sau:

a)     .

b)    .

Câu4 :
        Tìm miền hội tụ các chuỗi hàm sau: 

a)     .

b)    .

HẾT

                                               Tp.HCM, ngày …… tháng ……năm 2013.

Duyệt của Bộ môn Toán- Giải tích                    Người ra đề

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu