GIẢI TÍCH 2. cTRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                                     KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                                      HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013


ĐỀ THI HỌC PHẦN : GIẢI TÍCH 2.                                                                    ĐỀ SỐ: 01.

DÀNH CHO LỚP: CLI1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

 

Câu 1: Tính các tích phân bội sau:

a)     .

b)     .  

Câu 2:  Tính tích phân đường và tích phân mặt sau :

a)      trong đó L là đường elip có phương trình  lấy theo chiều dương.

b)      trong đó S là phần mặt cầu .

Câu 3:  Giải các phương trình vi phân sau:

a)     .

b)     .

.....................................................................................................................................................................

HẾT


                                               Tp.HCM, ngày …… tháng ……năm 2013.

Duyệt của Bộ môn Toán- Giải tích                    Người ra đề

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu