Giải tích 2 đề số 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                            KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

          KHOA: Toán-Ứng dụng                                        Học kỳ 2. Năm học 2012-2013

ĐỀ THI HỌC PHẦN: Giải tích 2.                                                                          ĐỀ SỐ : 1

DÀNH CHO LỚP: DCT1121

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

Sinh viên không được sử dụng tài liệu


Bài 1
( 3 điểm )

Tính các tích phân

a)     .                                                     b) .

Bài 2 ( 3 điểm )

Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng

a)     .                                                              b) .

Bài 3 ( 2 điểm )

Xét sự hội tụ của các chuỗi

a)     .                                                                b) .

Bài 4 ( 2 điểm )

Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

.

HẾT

                                               Tp.HCM, ngày …… tháng ……năm 2013.

Duyệt của Bộ môn Toán- Giải tích                    Người ra đề

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu