GIẢI TÍCH 2.a       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                               KÌ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

        KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG                               HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2012 - 2013

 


ĐỀ THI HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 2.                                                                      ĐỀ SỐ: 02.

DÀNH CHO LỚP: CKM1121.

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Câu 1:  

Tính các tích phân sau:

.

Câu 2

Xét sự hội tụ các tích phân sau:

.

Câu 3:

Xét sự hội tụ các chuỗi số sau:

.

Câu 4 :

Tìm miền hội tụ các chuỗi hàm sau:

.

.....................................................................................................................................................................

HẾT

 

 

                                               Tp.HCM, ngày …… tháng ……năm 2013.

Duyệt của Bộ môn Toán- Giải tích                    Người ra đề

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu