Hóa 10 HKI - truong 218 

CÔ SÔÛ BOÀI DÖÔÕNG VAÊN HOÙA

218 LYÙ TÖÏ TROÏNG, Q.1 ÑT: 38 243 243

Hoïc sinh khoâng ñöôïc söû duïng Baûng tuaàn hoaøn. 

Cho 73Li , 2311Na , 3919K, 3785Rb, 126C, 168O, 147N , 199F,2412Mg, 2713Al , 3065Zn , 5626Fe,2040Ca, 1531P, 1632S

4018Ar ,10847Ag, 8035Br .

HỌC SINH LÀM 40 CÂU: GỒM 34 CÂU PHẦN CHUNG VÀ 6 CÂU PHẦN TỰ CHỌN

  NẾU LÀM PHẦN CHUNG + PHẦN TỰCHỌN B1: THÌ GHI MÃ ĐỀ:   202

  NẾU LÀM PHẦN CHUNG + PHẦN TỰ CHỌN B2: THÌ GHI MÃ ĐỀ:  844

 

A. PHẦN CHUNG (34 CÂU)


CAÂU 1.     Möùc ñoä phaân cöïc cuûa lieân keát hoaù hoïc trong caùc phaân töû ñöôïc saép xeáp theo thöù töï giaûm daàn töø C traùi sang phaûi laø:

                        A. HBr, HI, HCl.        B. HI, HBr, HCl.              C. HCl, HBr, HI.            D. HI, HCl, HBr.  


CAÂU 2.       Hoãn hôïp X goàm Mg vaø Al coù khoái löôïng laø 20,4 g. Chia X laøm 2 phaàn baèng nhau: 

                          Phaàn 1 cho taùc duïng vôùi 400ml dd H2SO4 1M thu ñöôïc Vlít H2 ôû ñkc.

                          Phaàn 2 cho taùc duïng vôùi 600ml dd H2SO4 1M thu ñöôïc 11,2 lít H2 ôû ñkc.

 Theå tích V (lít) vaø % khoái löôïng Mg trong hoãn hôïp X laàn löôït laø:

                         A. 8,96 vaø 47,06%.     B. 8,96 vaø 46,15%.           C. 6,72 vaø 58,35%.          D. Keát quaû khaùc.


CAÂU 3. Cho 0,88 g hoãn hôïp goàm 2 kim loaïi X, Y thuoäc hai chu kì lieân tieáp cuûa nhoùm IIA taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng vöøa ñuû thu ñöôïc 0,672 lít khí ôû ñkc vaø dd B. Coâ caïn dd B ñöôïc m (g) muoái khan. Gía trò cuûa m laø:

                        A. 3,76.                       B.3,08.                              C.4,0.                              D. 4,2.


CAÂU 4.             Cho caùc hôïp chaát sau: Na2O, CO2, NH3, CaCl2, MgF2, HNO3, H2S, NH4NO3. Soá hôïp chaát coù

lieân keát ion laø:

                        A. 2                             B. 3                                   C. 4                                           D. 5


CAÂU 5.         Nguyeân toá X coù soá hieäu nguyeân töû laø 33. Vò trí cuûa X trong baûng tuaàn hoaøn laø:

A. Chu kì 3, nhoùm IIIA.         B. Chu kì 4, nhoùm VA.          C. Chu kì 4, nhoùm IIIV.          D. Chu kì 3, nhoùm VA.


CAÂU 6.     X thuoäc nhoùm VA . Tæ leä phaân töû khoái cuûa hôïp chaát khí vôùi hiñroâ vaø oâxit cao nhaát cuûa noù baèng 0,1574. X laø:

                        A. Asen.                      B. Phoât pho.                      C. Nitô .                          D. Atimon.


CAÂU 7. Hiñroâxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá R coù daïng HRO4. R coù hôïp chaát khí vôùi hiñroâ chöùa 2,74% hiñroâ theo khoái löôïng. R laø :

                        A. Broâm.                     B. Clo.                               C.Ioât.                               D. Löu huyønh.


CAÂU 8. Clo coù hai ñoàng vò laø 35Cl vaø 37Cl . Nguyeân töû khoái trung bình cuûa clo baèng 35,5. Thaønh phaàn % khoái löôïng cuûa 35Cl coù trong CaOCl2 laø:

                        A. 31,34%.               B. 20,67%                      C. 41,34%.                   D. Keát quaû khaùc


CAÂU 9.       Soá obitan vaø soá electron toái ña cuûa lôùp L( n=2) thöù töï laø :

                        A. 2 vaø 4.                    B. 3 vaø 6.                          C. 4 vaø 8.                        D. 2 vaø 8.


CAÂU 10. Mg coù 3 ñoàng vò vôùi % soá nguyeân töû töông öùng laø: 1224Mg (78,6%), 1225Mg (10%),coøn laïi laø

1226Mg. Vaäy moãi khi coù 50 nguyeân töû 1225Mg thì soá nguyeân töû 1224Mg vaø 1226Mg töông öùng laø:

                        A. 393 vaø 57.              B. 57 vaø 393.                    C. 393 vaø 124.                D. 339 vaø 57.

CAÂU 11. Ion X2- coù caáu hình sau choùt laø 3p6. Vò trí cuûa X trong heä thoáng tuaàn hoaøn laø:

                          A. OÂ soá 20, chu kì 4, nhoùm IIA.                           B. OÂ soá 16, chu kì 3, nhoùm IVA.

C.   OÂ soá 16, chu kì 3, nhoùm VIA.      D. OÂ soá 16, chu kì 4, nhoùm IVA.

CAÂU 12. Daõy goàm caùc ion X+, Y- vaø nguyeân töû Z ñeàu coù caáu hình electron 1s22s22p63s23p6 laø:

                        A. Li+, F-, Ne.             B. Na+, F-, Ne.              C. K+, Cl-, Ar.               D. K+, F-, Ar.

CAÂU 13. Caâu phaùt bieåu khoâng chính xaùc veà Baûng Heä thoáâng tuaàn hoaøn laø:                                                         D

                                    A. Trong Baûng heä thoáng tuaàn hoaøn coù 8 nhoùm A vaø 8 nhoùm B taïo thaønh 18 coät vì nhoùm

VIIIB chieám 3 coät.

                                       B.Trong moät chu kì, theo chieàu ñieän mtích haït nhaân taêng, baùn kính nguyeân töû cuûa caùc

nguyeân toá giaûm daàn.

                                     C.Trong moät chu kì theo chieàu ñieän tích haït nhaân taêng, tính kim loaïi cuûa caùc nguyeân toá

giaûm daàn, ñoàng thôøi tính phi kim taêng daàn.

                                    D.Trong caùc nhoùm A ñi töø treân xuoáng döôùi theo chieàu ñieän tích haït nhaân taêng, tính bazô

cuûa caùc oxit vaø hiñroâxít töông öùng giaûm daàn ñoàng thôøi tính axit taêng daàn.

CAÂU 14. Hoaø tan hoaøn toaøn 6,645g hoãn hôïp muoái clorua cuûa hai kim loaïi kieàm thuoäc hai chu kì lieân B

tieáp vaøo nöôùc ñöôïc dd X. Cho dd X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dd AgNO3 dö thu ñöôïc 18,655 g

keát tuûa. Hai kim loaïi kieàm ñoù laø:

                        A. Na vaø K.                B. Li vaø Na.                      C. K vaø Rb.                     D. Rb vaø Cs.

CAÂU 15. Daõy naøo sau ñaây saép theo chieàu tính phi kim taêng daàn :      B        

A. F < O < P < Al.                  B. Al < P < O < F.

                        C. P < Al < O < F.                                                D. Al <  O < P < F.

CAÂU 16. Cho phaûn öùng:   FeSO4  +  KMnO4  + H2SO4    Fe2(SO4)3  +  MnSO4  + K2SO4  + H2O.                 B

  Heä soá caân baèng vôùi soá nguyeân toái giaûn cuûa H2SO4 laø:

                       A. 4.                             B. 8.                                  C. 16.                                        D. 20.

CAÂU 17. Cho caùc nguyeân töû coù caáu hình sau:                                                                                                       D

(1)1s2, (2)1s22s22p5, (3) 1s22s1, (4) 1s22s22p63s2, (5) 1s22s22p63s23p1, (6)1s22s22p63s23p2.

                         Caùc nguyeân töû coù tính kim loaïi laø:

                        A. 1, 3, 4,5.                 B. 3, 4, 5, 6.                      C. 1, 2, 5, 6.                    D. 3, 4, 5.

CAÂU 18. Daõy naøo sau ñaây saép theo chieàu tính axít taêng daàn:             A       

A. H2SiO3 < H2CO3 < HNO3.            B. HNO3 < H2CO3 < H2SiO3.

                        C. H2SiO3< HNO3 < H2CO3.                                D. H2CO3 < H2SiO3 < HNO3

CAÂU 19. Lieân keát coäng hoaù trò :                                                                                                                             B

A.  Ñöôïc hình thaønh do löïc huùt tónh ñieän cuûa caùc ion traùi daáu.

B.   Laø lieân keát giöõa hai nguyeân töû baèng moät hay nhieàu caëp electron chung.

C.   Laø lieân keát giöõa kim loaïi ñieån hình vaø phi kim ñieån hình.

D.  A vaø C ñeàu ñuùng.

CAÂU 20. Caâu naøo sau ñaây sai:                                                                                                                               D

A.                Ñoä aâm ñieäân cuûa moät nguyeân töû ñaëc tröng cho khaû naêng huùt electron cuûa nguyeân töû ñoù trong phaân töû.

B.                 Naêng löôïng ion hoaù thöù nhaát cuûa nguyeân töû laø naêng löôïng toái thieåu caàn thieát ñeå taùch electron thöù nhaát ra khoûi nguyeân töû ôû traïng thaùi cô baûn.

C.                  Ñoàng vò laø nhöõng nguyeân töû coù cuøng soá proâton nhöng khaùc soá nôtron.

D.                Trong một chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng, ñoä âm điện của các nguyên tố giảm dần.

CAÂU 21. Ion X2+ coù caáu hình electron [Ar]3d7. Vò trí cuûa nguyeân toá X trong baûng tuaàn hoaøn laø:      C        

A. OÂ soá 25, chu kì 3, nhoùm VII          B.        B. OÂ soá 27, chu kì 3, nhoùm VIII A.

                         C. OÂ soá 27, chu kì 4, nhoùm VIII B.                      D. OÂ soá 27, chu kì 4, nhoùm VIII A.

 

CAÂU 22. Nguyeân töû X coù soá hieäu nguyeân töû laø 37. Vaäy X coù theå taïo thaønh ion naøo sau ñaây:                             B

                        A. X2+.                        B.X+.                                 C. X2– .                            D. X.

CAÂU 23. Moät anion Xn- coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø 3p6. Vaäy caáu hình electron ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû X coù theå laø:

                         A. 3s1 hoaëc 3s2.           B. 4p1.                               C. 3p4 hoaëc 3p5.              D. Taát caû ñeàu sai.

CAÂU 24. Cho Na vaøo dd MgCl2, hieän töôïng xaûy ra laø:                                                                                         B

A.  Xuaát hieän keát tuûa Mg maøu traéng.

B.   Coù khí bay leân vaø xuaát hieän keát tuûa traéng.

C.   Coù khí bay leân vaø xuaát hieän keát tuûa xanh lam.

D.  Khoâng coù hieän töôïng gì xaûy ra.

CAÂU 25. Cho 15,6 g moät kim loaïi kieàm X tan hoaøn toaøn trong nöôùc ñöôïc dd Y. Ñeå trung hoaø dd Y caàn 200 g dd HCl 7,3%. Kim loaïi X laø:

                        A. Rubiñi.                   B. Kali.                             C. Natri.                          D. Liti.

CAÂU 26. X coù caáu hình electron laø 1s22s22p2, Y coù caáu hình electron 1s22s22p63s23p5.Lieân keát giöõa X vaø Y laøloaïi kieân keát:

                        A. Coäng hoaù trò.          B. Ion.                               C. Cho nhaän.                     D. Khoâng xaùc ñònh.

CAÂU 27. OÂxítcao nhaát cuûa R coù daïng R2O7. Hôïp chaát khí vôùi hiñroâ cuûa noù coù chöùa 1,235% hiñroâ veà khoái löôïng. R laø:

                        A. Broâm.                     B. Clo.                               C. Nitô.                            D. Phoát pho.

CAÂU 28. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá X coù caáu hình electron ngoaøi cuøng laø ns2np3. OÂâxít cao nhaát cuûa noù coù chöùa 56,34% oâxi veà khoái löôïng. Thaønh phaàn % cuûa hiñroâ trong hôïp chaát khí vôùi hiñroâ cuûa noù laø:

                        A.  8,82%.               B. 8,28%.                       C. 8,18%.                     D. Keát quaû khaùc.

CAÂU 29. Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng phaûi laø phaûn öùng oâxihoaù khöû : C

                        A. 2Na  + 2 HCl → 2NaCl  +  H2.                       B. 2Na  +  2H2O  → 2NaOH  +  H2.

                        C. Na2O  +  2HCl → 2NaCl  + H2O.                    D. 2Na  + H2SO4  → Na2SO4 +  H2.

CAÂU 30. Soá oâxihoaù cuûa Mn, Cr, Cl vaø P trong caùc hôïp chaát KMnO4, Na2Cr2O7, KClO3, H3PO4 laàn löôït laø: 

                        A. +7, +3, +5, +5.       B. +7, +6, +5, +5.             C. +7, +3, +7, +5.           D. +7, +3, +5, +3.

CAÂU 31. Daõy goàm caùc chaát ñeàu coù lieân keát ba laø:                                                                                                 A

                        A. N2, C2H2.                B. C2H4, PCl3.                   C. SiO2, H2S.                  D. CO2, C2H4.

CAÂU 32. Moät oâxít coù coâng thöùc X2O coù toång soá caùc haït proâton, nôtron, electron trong phaân töû laø 92 trong ñoù soá haït mang ñieän nhieàu hôn khoâng mang ñieän laø 28 haït. OÂxít ñoù laø:

                        A. Na2O.                     B. K2O.                             C. Cl2O.                          D. H2O.

CAÂU 33. Nguyeân töû naøo sau ñaây coù baùn kính lôùn nhaát:            A      

A. Na( Z=11).             B. Al (Z=13). C. P (Z=15).    D. Cl (Z=17).

CAÂU 34. ÔÛ traïng thaùi cô baûn, nguyeân töû naøo sau ñaây coù soá electron ñoäc thaân ít nhaát:                                         D

A.  Cr (Z =24).             B. C (Z=6).     C. S (Z=16).    D. Cl (Z=17).

 

B.   PHAÀN TÖÏ CHOÏN: Hoïc sinh choïn moät trong hai phaàn sau:

Phaàn B1:

CAÂU 35. Trong caùc hôïp chaát sau: H3PO4, K2SO4, NH4NO3, NH4Cl, KCl, Ca(OH)2.Soá hôïp chaát coù chöùa ion ña nguyeân töû laø:

                        A. 6.                            B.5.                                   C. 4.                                D.3.

CAÂU 36. Theå tích moät mol Ca tinh theå baèng 25,87 cm3. Trong tinh theå nguyeân töû Ca chæ chieám 74% tinh theå, coøn laïi laø khe troáng. Baùn kính gaàn ñuùng cuûa nguyeân töû Ca laø:

                        A. 0,196nm.                B. 0,168nm                       C. 0,155nm.                    D. 0,185nm.

CAÂU 37. Cho phaûn öùng: KMnO4  + HCl    Cl2  +  MnCl2  +  KCl  +  H2O. Sau khi ñaõ caân baèng, tæ leä giöõa soá phaân töû axit HCl laø chaát khöû vaø soá phaân töû HCl laø moâi tröôøng laø:

                        A. 2/3.                         B. 3/1.                               C. 5/3.                             D.7/3.

CAÂU 38. Soá proâton, nôtron vaø electron töông öùng trong ion 2656Fe 2+ laø:                                                               B

                        A. 26p, 30n, 26e.        B. 26p, 30n, 24e.              C. 26p, 30n, 23e.            D. 26P, 30n, 18e.

CAÂU 39. Kí hieäu nguyeân töû naøo sau ñaây sai:                                                                                                        D

                        A. 1123Na.                    B. 20782Pb.                         C. 13756Ba .                       D. 8035Br.

CAÂU 40. Caâu naøo sau ñaây khoâng chính xaùc:                                                                                                         A

A.  Phaûn öùng keát hôïp luoân luoân laø phaûn öùng oâxihoaù khöû.

B.   Phaûn öùng theá luoân luoân laø phaûn öùng oâxihoaù khöû.

C.   Phaûn öùng trao ñoåi luoân luoân khoâng phaûi laø phaûn öùng oâxihoaù khöû.

D.                Phaûn öùng phaân huyû coù theå laø phaûn öùng oâxihoaù khöû, cuõng coù theå khoâng phaûi laø phaûn öùng oxi hoaù khöû.

 

Phaàn B2: 

CAÂU 35. Moät nguyeân toá X coø caáu hình electron nhö sau: 1s22s22p63s23p63d104s2. X laø:                                      D

                         A. Nguyeân toá nhoùm IIA.                                       B. Nguyeân toá phi kim.

                         C. Nguyeân toá nhoùm VIIIB.                                   D. Nguyeân toá nhoùm IIB.

CAÂU 36. Hôïp chaát vôùi hiñroâ cuûa moät nguyeân toá R coù chöùa 95,24%R veà khoái löôïng. R laø:                                  B

                        A. Löu huyønh.             B. Canxi.                           C. Natri.                          D. Clo.

CAÂU 37. Daõy naøo goàm caùc chaát maø nguyeân töû trung taâm ñeàu ôû traïng thaùi lai hoaù sp3:                                         D

                          A. H2S, H2O, C2H4. B.H2O, NH3, BH3.              C. H2S, NH3, BCl3.         D. H2O, NH3, CH4.

CAÂU 38. Cho phaûn öùng: Al  +  HNO3    Al(NO3)3  + N2  + NO  +  N2O  + H2O. Vôùi tæ leä nN2: nNO : nN2O = 2: 1: 2.Heä soá caân baèng vôùi soá nguyeân toái giaûn cuûa HNO3 laø:

                        A. 48.                          B. 24.                                C.26.                                D. Keát quaû khaùc.

CAÂU 39. Nguyeân töû cuûa nguyeân toá X coù 9 electron naèm treân phaân lôùp p, nguyeân töû cuûa nguyeân toá Y coù D

2 electron naèm treân phaân lôùp 3d.Soá electron hoaù trò cuûa X vaø Y laàn löôït laø:

                        A. 5 vaø 2.                    B. 3 vaø 2.                          C. 3 vaø 4.                        D. 5 vaø 4.

CAÂU 40. Moät hoãn hôïp X goàm M vaø MO. X tan vöøa ñuû trong 0,2 lít dd H2SO4 0,5M cho ra 1,12 lít khí H2(ñkc).  Khoái löôïng cuûa M trong hoãn hôïp X baèng 0,6 laàn khoái löôïng cuûa MO. M laø:

                        A. Ca.                         B. Ba.                                C. Zn.                              D. Mg.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu