Hóa - Huy Phanhoa tan hoan toan 40 g kim loai gom mg,cu,fe,zn, al trong dung dich hno3, ket thuc phan ung thu duoc 0,15 mol no2, 0,1 mol no, 0,05 mol n2o va dung dich X. tinh mx on Đặt Câu Hỏi
giải:
ta có: MàMx++xe [M(NO3)x]
ta thấy M bỏ ra bao nhiêu e thì nó nhận bấy nhiên NO3 . do đó, số mol NO3 trong muối bằng số mol e.
N+5+  eà    N+4.
……..0,15…0,15
N+5+3eàN+2.
…….0,3….0,1
N+5+  4eà  N+1.
………0,2….0,05
Áp dụng bảo toàn mol e: x=0,15+0,3+0,2=0,65 mol.
Khối lượng muối:
m=mkl+mNO3=40+0,65.62=80,3 g.

lưu ý: khi có Al co thể tạo NH4NO3. Nhưng  bài này không tính được. chỉ làm được vậy thôi. Đề phải thêm là không có sản phẩm khử khác.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu