QHTT - SGUĐáp án đề sô 1

Câu 1:

1) Baøi toaùn ôû daïng chuaån:

 

F(x) =  10000x1 + 20000x2 => MAX   

 

Caùc raøng buoäc:

 

            5x1      + 2x2    + x3      = 9

            3x1      + 4x2    + x4      = 11

 

Trong ñoù:

 

            x3, x4 laø bieán phuï

            x1 >=0, x2 >=0, x3 >=0, x4 >=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Baùi toaùn ñoái ngaãu laø:

 

F(x) =  9x1 + 11x2 => MIN      

 

Caùc raøng buoäc:

 

            5x1      + 3x2    >= 10000

            2x1      + 4x2    >= 20000

 

Trong ñoù:

 

            x1 >=0, x2 >=0

câu 2:

Baøi toaùn ôû daïng chuaån:

 

F(x) =  2x1 - 5x2 - 4x3 + 2x4 + Mx8 => MIN      

 

Caùc raøng buoäc:

 

            2x1      + x3      -3x4      - x5       = 12

            x2        + x3      + 2x4    = 14

            4x1      + x3      -9x4      + x6      = 36

            3x1      + 2x3    -5x4      + x7      = 23

 

Trong ñoù:

 

            x5, x6, x7 laø bieán phuï

            x8 laø bieán giaû

            x1 >=0, x2 >=0, x3 >=0, x4 >=0, x5 >=0, x6 >=0, x7 >=0

 

Ci

Xi

Yi

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Lamda

M

X8

12

2

0

1

-3

-1

0

0

6

-5

X2

14

0

1

1

2

0

0

0

-

0

X6

36

4

0

1

-9

0

1

0

9

0

X7

23

3

0

2

-5

0

0

1

23/3

 

 F(x)

-70

-2

0

-1

-12

0

0

0

 

 

12

2

0

1

-3

-1

0

0

 

Do coøn toàn taïi giaù trò Delta lôùn hôn 0 neân chöa coù phöông aùn toái öu ta caàn tìm bieán ñöa vaøo 

 Coät coù giaù lôùn nhoû nhaát öùng vôùi x1 vaäy bieán ñöa vaøo laø : x1

 Haøng coù giaù trò Lamda nhoû nhaát öùng vôùi coät ñoù laø haøng 1

 

Ci

Xi

Yi

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Lamda

2

X1

6

1

0

1/2

-3/2

-1/2

0

0

-

-5

X2

14

0

1

1

2

0

0

0

-

0

X6

12

0

0

-1

-3

2

1

0

-

0

X7

5

0

0

1/2

-1/2

3/2

0

1

-

 

 F(x)

-58

0

0

0

-15

-1

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Phöông aùn toái öu cuûa baøi toaùn môû roäng laø : (6,14,0,0,0,12,5,0)

Giaù trò haøm muïc tieâu ñaït ñöôïc laø : F(x) = -58

 

Câu 3:

f(x) = 730;

u1=0;u2=6;u3=8

v1=10;v2=9;v3=2

20

40

20

0

30

0

20

0

0

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu