Toán 6Tìm số tự nhiên n để a, 2^m - 2^n=2048
b, 10^m : 5^m=20^n
c,2^n+1 : 3^n = 12^n
Giải:
a. 2m-2n=2048=211
=>2n(2m-n-1)=211.
Nếu như m-n1 thì 2m-n-1 là số lẻ, vế trái số lẽ vế phải số chằn nên vô nghiệm.
=>m-n=1=>2m-n-1=21-1=1
=>2n=211=>n=11=>m=n+1=11+1=12.
b. 10^m : 5^m=20^n
=>5m.2m:5m=20n
=>2m=20n
Chỉ có nghiệm nguyên duy nhất m=0 và n=0.
c. 2^n+1 : 3^n = 12^n
=>2n+1=12n.3n=36n
=>2.2n=36n=>2=36n:2n=18n

Vô nghiệm nguyên.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu