Yahoo hỏi đápCho 12g hh Fe và Cu vào 200ml dd HNO3 2M thu được khí NO duy nhất và có một kim loại dư. Sau đó cho thêm tiếp?
33,33ml dd H2SO4 2M để hoà tan vừa hết kim loai dư thì khí NO duy nhất tiếp tục thoát ra. Khối lượng Fe trong hh là:
A.5,6g B.2,8g C.8,4g D.6,72g
Cho mình hỏi tại sao kim loại dư lại là Cu ????
Giải:
Do Cu dư nên tạo ra Fe2+.
FeàFe2++2e.
x…………….2x
CuàCu2++2e.
y……………..2y
N+5+3eàN+2.
z……3z
ta có:
2x+2y=3z
2x+2y+z=0,4 (áp dụng bảo toàn nguyên tố N)
3Cu   +        8H++2NO3-à3Cu2++2NO+4H2O
0,05…………0,1332
Số mol H2SO4 n=2.0,03333=0,06666 mol
ð Số mol H+=2.0,06666=0,1332 mol
Vậy ta có:
x.56+y.64+0,05.64=12
=>56x+64y=8,8
Giải 3 phương trinh2 màu xanh ta được:
X=0,1 , y=0,05, z=0,1.
Vậy khối lượng Fe: mFe=0,1.56=5,6 g.

Đáp án A.
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu