Toán 9 - Bùi Bảo Anh 

Đề sai rồi, Thầy sữa lại tí thì đề sẽ đúng

Bài tập:

Cho (O;R) và tam giác ABC nội tiếp và các góc đều nhọn, vẽ dây Ad vuông BC tại M. vẽ đường cao BN cắt AD tại H.

a.     Chứng minh BH.BN=BM.BC

b.    Chứng minh tam giác DBH cân tại B

Giải:

Xét 2 tam giác vuông BHM và BCN

Có gốc B chung

=>BMHBNC (tam giác vuông có 1 gốc bằng nhau thì đồng dạng)

=>BH.BN=BM.BC (điều phải chứng minh)

b. ta có:

=>

=>BDH cân tại B.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu