Hóa Học Hayhỗn hợp 3 KL Al,Fe,Cu . Hòa tan a (g) hỗn hợp bằng H2SO4 đặc nóng vừa đủ thì thoát ra 15,68 l So2( đktc) và dd X . Chia đôi dd X , một nửa đem cô cạn nhận đc 45,1 g muối khan , còn một nửa thêm NaOh dư rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 12 g . Tìm a và khối lượng mỗi KL
giải:
2Al+6H2SO4àAl2(SO4)3+3SO2+6H2O.
x………………x/2………3x/2
2Fe+6H2SO4àFe2(SO4)3+3SO2+6H2O.
y………………y/2…………3y/2
Cu+2H2SO4àCuSO4+SO2+2H2O
z……………..z………..z
a.
số mol SO2:n=15,68/22,4=0,7 mol.
S+6+2eàS+4.
…..1,4…0,7
SO42-=2e=>số mol SO4=1,4/2=0,7
ð Khối lượng kim loại trong muối:
mmuối=mkl+mSO4
=>a=mkl=mmuối-mSO4=2.45,1-0,7.96=23 g.
b.
CuSO4+2NaOHàCu(OH)2+Na2SO4.
a………..2a………..a
Fe2(SO4)+6NaOHà2Fe(OH)3+3Na2SO4.
b………….6b…………2b
Cu(OH)2àCuO+H2O
a………….a
2Fe(OH)3àFe2O3+3H2O
2b…………..b.
Nếu như ta biết nó hết thành oxit:
Cu,Fe,AlàCuO, Fe2O3, Al2O3.
Thì khối lượng oxit là: moxit=mkl+mO (lưu ý nO=nSO4)
=> moxit=23+0,7.16=34,2 g.
=>mAl2O3= moxit-(mCuO+mFe2O3)
=> mAl2O3=34,2-2.12=10,2
=>nAl2O3=10,2:102=0,1
=>khôi lượng nhôm: mAl=2.0,1.27=5,4 g.
Ta có hệ:
=>a=0,1, b=0,1
=>mCu=0,1.64=6,4 g.
=>mFe=56.2.0,1=11,2

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu