Xác Suất Thống Kê BTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN

KYØ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN

HEÄ CAO ÑAÚNG CHÍNH QUY

Hoïc kyø III- Naêm hoïc 2009-2010

Moân thi: XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ B

Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt


Caâu 1: Coù 8 bình ñöïng bi, trong ñoù coù:

2 bình loaïi 1: moãi bình ñöïng 6 bi traéng 3 bi ñoû

3 bình loaïi 2: moãi bình ñöïng 5 bi traéng 4 bi ñoû

3 bình loaïi 3: moãi bình ñöïng 2 bi traéng 7 bi ñoû

Laáy ngaãu nhieân moät bình vaø töø ñoù laáy ngaãu nhieân 1 bi.

1)      Tính xaùc suaát ñeå bi laáy ra laø bi ñoû

2)      Bieát raèng bi laáy ra laø bi ñoû. Tính xaùc suaát ñeå bi laáy ra laø bình loaïi 1

Caâu 2: Moät hoäp chöùa 10 vieân phaán traéng vaø 6 vieân phaán maøu. Choïn ngaãu nhieân ra 3 vieân phaán.

1)      Laäp baûng phaân phoái xaùc suaát cuûa soá vieân phaán maøu laáy ñöôïc.

2)      Tính kì voïng, phöông sai, ñoä leäch cuûa soá vieân phaán maøu

Caâu 3: Caân thöû 100 traùi caây cuûa moät noâng tröôøng, ta coù keát quaû sau ñaây

Khoái löôïng (g)

Soá traùi

35-55

3

55-75

10

75-95

25

95-115

35

115-135

20

135-155

20

155-175

1

1)      Haõy öôùc löôïng khoái löôïng trung bình cuûa traùi caây trong noâng tröôøng vôùi ñoä tin caäy 90,106%

2)      Xem caùc traùi caây coù khoái löôïng khoâng quaù 95 gam laø traùi caây loaïi hai. Haõy öôùc löôïng tæ leä traùi caây loaïi hai vôùi ñoä tin caäy 95,45%

3)      Neáu muoán öôùc löôïng trung bình cuûa traùi caây treân vôùi ñoä tin caäy 99% vaø ñoä chính xaùc 1,5 g thì caàn phaûi khaûo saùt theâm bao nhieâu traùi nöõa?

4)      Tröôùc ñaây troïng löôïng trung bình cuûa loaøi traùi caây naøy ôû noâng tröôøng laø 77g. soá lieäu cuûa maãu treân thu thaäp ñöôïc sau khi noâng tröôøng söû duïng moät loaïi thuoác môùi. Haõy cho bieát taùc duïng cuûa loaïi thuoác ñoù vôùi möùc yù nghóa 1%.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu