XSTKCaâu 1: Trong moät hoäp phaán coù 10 vieân phaán maøu vaø 40 vieân phaán traéng. Laáy ngaãu nhieân 5 vieân phaán. Tính xaùc suaát laáy ñöôïc

1)      4 vieân phaán traéng

2)      toaøn phaán traéng

3)      nhieàu nhaát 1 vieân phaán maøu.

Caâu 2: Moät sinh vieân thi ba moân Toaùn, Lyù, Hoaù vôùi xaùc suaát ñaäu laàn löôït laø 0,6; 0,7; 0,8. Haõy tìm haøm phaân phoái xaùc suaát cuûa soá moân anh ta ñaäu trong ba moân ñoù.

Caâu 3: Ñieàu tra veà naêng suaát luùa ôû moät vuøng, ngöôøi ta thu ñöôïc caùc soá lieäu sau:

Naêng suaát (taán/ha)

Dieän tích (ha)

Naêng suaát (taán/ha)

Dieän tích (ha)

3-4

5

5,5-6

28

4-4,5

10

6-6,5

12

4,5-5

26

6,5-7

6

5-5,5

30

7-8

4

1)      Haõy öôùc löôïng naêng suaát luùa trung bình trong vuï luùa naøy, vôùi ñoä tin caäy 99%.

2)      Naêng suaát luùa trung bình trong vuï tröôùc ôû vuøng naøy laø 5 taán/ha. Vuï luùa naêm nay ngöôøi ta aùp duïng bieän phaùp kó thuaät môùi cho toaøn boä dieän tích troàng luùa trong vuøng. Haõy cho nhaän xeùt veà taùc duïng cuûa bieän phaùp kó thuaät môùi, vôùi möùc yù nghóa 5%.

3)      Nhöõng thöûa ruoäng coù naêng suaát treân 6 taán/ha laø nhöõng thöûa ruoäng coù naêng suaát cao. Öôùc löôïng dieän tích luùa coù naêng suaát cao ôû vuøng naøy, vôùi ñoä tin caäy 96%? (bieát dieän tích luùa gieo troàng ôû vuøng naøy laø 8000ha)

Heát

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu