ĐỀ KIỂM TRA HKI Lớp 11 Trường THPT Bình Phú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              ĐỀ KIỂM TRA  HKI                           Lớp 11       

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Năm học: 2019-2020

Trường THPT Bình Phú                      Môn: Toán        

                                                              Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                 


Bài 1: (3đ) Giải các phương trình sau:

              a)                                       b)  

                 c)  


Bài 2: (1đ) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển


Bài 3: (1đ)   Cho cấp số cộng thỏa 

                a) Tìm số hạng đầu và công sai d của cấp số cộng trên .

                  b) Tính tổng 12 số hạng đầu của cấp số cộng trên.

            

Bài 4: (1đ) Một lớp học có 36 học sinh trong đó có 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 13 học sinh trung bình. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi dự đại hội. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn sao cho trong đó có ít nhất 2 học sinh giỏi và phải có đúng 1 học sinh khá.


       

Bài 5: (1đ) Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau.Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên 2 phần tử của X rồi cộng chúng lại với nhau để tổng có được là 1 số chẵn.


Bài 6: (3đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành.Gọi G là trọng tâm

                  tam giác SBC, M là trung điểm SD.

a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SDC).

     b) Tìm giao điểm K của đường thẳng MG và mp (SAC).

     c) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (CMG).-----Hết-----

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu