ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN – Khối 10 TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN Môn: TOÁN – Khối 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian phát đề).


Họ và tên học sinh: ………………………………………SBD – Mã số HS: ……………………...

Câu 1 (1,0 điểm). 

Tìm tập xác định của các hàm số:

a)                                 b)

Câu 2 (2,0 điểm). 

  1. Viết phương trình Parabol (P): , biết (P) có  đỉnh I(–2:–1) và cắt trục tung tại  điểm có tung độ bằng 3.

  2. Lập bảng biến thiên và vẽ Parabol (P): .

Câu 3 (3,0 điểm). 

  1. Tìm  tham số m để phương trình:   x(m2 +2) = 2 + m(3x –1) có nghiệm với mọi x.

  2. Giải các  phương trình  sau: 

b.1)

b.2)

b.3)    

Câu 4 (2,5 điểm).  

Trong mặt phẳng  tọa độ Oxy cho ba điểm : A(1;3), B(5;1), C(4;–1)

a) Chứng minh  tam giác ABC vuông.

b) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục hoành để  3 điểm A, B, M thẳng hàng.

c) Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ đỉnh B của tam giác ABC.

Câu 5 (1,5 điểm). 

  1.  Cho tam giác ABC có AB=8, BC=7, góc BAC =600.  Tính độ dài cạnh AC .

  2. Cho tam giác ABC, M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho  .  Chứng minh rằng:

-Hết-
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu