ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TP.HCM             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 ( 2019-2020 )

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN


          Mã đề  101

MÔN TOÁN LỚP 12


(Phần trắc nghiệm gồm 35 câu, thời gian làm bài: 70 phút) Họ, tên thí sinh:........................................................................... Lớp : ..................

Câu 1: Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích của khối nón đã cho

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Đạo hàm của hàm số

A.

B. .

C.

D.

Câu 3: Đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

A.

B.

C.

D.

Câu 4: Nguyên hàm của hàm số là :

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Cho hàm số   có bảng biến thiên như sau:

Description: Description: C:\Users\SV\AppData\Local\Temp\geogebra.png

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

B.

C.

D.

Câu 7: Hàm số nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 8: Tập xác định của hàm số

A.

B.

C.

D. .

Câu 9: Tính thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 10: Rút gọn biểu thức với

A.

B.

C.

D.

Câu 11: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

A.

B.

C.

D.

Câu 12: Biết rằng đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại điểm duy nhất; kí hiệu là tọa độ của điểm đó. Tìm .

A.

B.

C.

D.

Câu 13: Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

Câu 14: Cho khối nón có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng . Thể tích khối nón bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 15: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng, cạnh bên bằng . Tính thể tích của khối chóp đã cho.

A.

B.

C.

D.

Câu 16: Tích tất cả các nghiệm của phương trình bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 17: Cho mặt cầu có diện tích bằng . Khi đó bán kính mặt cầu bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 18: Một hình trụ có bán kính đáy , thiết diện qua trục là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 19: Đường cong trong hình vẽ  là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào? 

                                                 

A.

B.

C.

D.

Câu 20: Giá trị cực đại của hàm số   bằng

A.

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 21: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

                                                      

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 22: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

Câu 23: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , cạnh bên   vuông góc 

với đáy. . Thể tích V của khối chóp

A.

B.

C.

D.

Câu 24: Cho hình chóp có đáy là hình vuông, tam giác vuông cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, . Thể tích   của khối chóp

A.

B.

C.

D.

Câu 25: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thực của phương trình

A.

B.

C.

D.

Câu 26: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với , góc giữa bằng .Tính thể tích khối lăng trụ

A.

B.

C.

D.

Câu 27: Cho a, b, c là ba số thực dương, khác . Biết , và 

        . Khi đó, giá trị của bằng bao nhiêu?

A.

B.

C.

D.

Câu 28: Cho hàm số .Tìm tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng .

A.

B.

C.

D.

Câu 29: Cho hàm số có đồ thị (C) và đường thẳng (d) : . Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị (C)

A.

B.

C.

D.

Câu 30: Tìm giá trị thực của tham số để hàm số đạt cực đại tại

A.

B.

C.

D.

Câu 31: Cho hàm số với là tham số. Gọi là tập hợp các giá trị nguyên dương của để hàm số đồng biến trên khoảng . Tìm số phần tử của .

A.

B.

C.

D.

Câu 32: Cho hình chóp tứ giác đều có góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng . Biết rằng mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó có bán kính Tính độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều nói trên

A.

B.

C.

D.

Câu 33: Cho hình chóp có đáy là hình vuông với . Cạnh bên vuông góc với mặt đáy, hợp với đáy một góc . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo

A.

B.

C.

D.

Câu 34: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B nằm về hai phía của trục hoành ?

A.

B.

C.

D.

Câu 35: Ông dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất một năm. Biết rằng, cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu mà ông gửi vào ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ để mua một chiếc xe gắn máy trị giá triệu đồng

A. triệu đồng.

B. triệu đồng.

C. triệu đồng.

D. triệu đồng.


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu