ĐỀ THI HỌC KỲ I Toán – Lớp 10 TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG



TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG

TỔ TOÁN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC KỲ I_NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Toán – Lớp 10


Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:……………………………………………………………………………………………………...................................................

Số báo danh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Câu 1 (1 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .

Câu 2 (3 điểm). Giải các phương trình sau:

a) .

b) .

c) .

Câu 3 (2 điểm). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để

a) Phương trình có một nghiệm và tìm nghiệm còn lại của phương trình nếu có.

b) Phương trình vô nghiệm.

Câu 4 (1 điểm). Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm kép.

Câu 5 (3 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho ba điểm.

a) Chứng minh ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm E, biêt E nằm trên trục Oy và tam giác ACE vuông tại E.

c) Tìm tọa độ điểm H, biết rằng H thuộc đường thẳng  d: y = x và độ dài đoạn BH bằng .



----- Hết -----








ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I_NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN TOÁN 10


Câu

Đáp án

Thang điểm

Câu 1 

(1 đ).

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số .

* TXĐ: D = R.

* Đỉnh  

* Bảng biến thiên:

Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng .

* Đồ thị:

 






0,25




0,25



0,25








0,25

Câu 2a 

(1 đ).



0,25





0,25+0,25+0,25

Câu 2b 

(1 đ).


0,25




0,25+0,25+0,25

Câu 2c 

(1 đ).




0,25+0,25




0,25+0,25


Câu 3a 

(1 đ).

phương trình có một nghiệm và tìm nghiệm còn lại của phương trình nếu có.

* PT có nghiệm .

* Với ta có phương trình nghiệm còn lại .





0,25+0,25


0,25+0,25


Câu 3b 

(1 đ).

Phương trình vô nghiệm.

 







0,25+0,25







0,25+0,25

Câu 4 

(1 đ).

Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm kép.  

*  TH1: Phương trình (1) có nghiệm kép khác 1 và – 3 

 

* TH2: Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt và đồng thời có 1 nghiệm bằng 1 hoặc bằng – 3.

Vậy .






0,25








0,25









0,25








0,25

Câu 5a

(1 đ)

 

Ta có:     không cùng phương ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác.

G là trọng tâm tam giác ABC  


0,25



0,25+0,25



0,25

Câu 5b

(1 đ)

 




0,25

0,25

0,25



0,25

Câu 5c

(1 đ)

 

0,25



0,25



0,25+0,25









No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu