KIỂM TRA HỌC KỲ I "Toán 11" TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNGTRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG                  KIỂM TRA HỌC KỲ I-NH 2019-2010

                                                          Môn: Toán 11

`                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút

              Mã đề:123                                                                                                        


Câu 1. (1đ)  Giải các phương trình 

  1. b.

Câu 2.(1đ) Khai triển nhị thức:   

Câu 3.(1đ) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển:

Câu 4. (1đ) Cho .Hỏi từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm bốn chữ số khác nhau đôi một?

Câu 5. (1đ) Một hộp chứa trứng có 20 quả trứng gà và 15 quả trứng vịt.Lấy ngẫu nhiên 10 quả trứng.

           a. Tính số phần tử của khô ng gian mẫu .

           b. Tính xác suất để lấy được 10 quả trứng vịt.

Câu 6. (1đ)Tính u1 và công bội q của cấp số nhân (un) .Biết: .

Câu 7. (1đ) Cho cấp số cộng (un).Biết u1=-10 và công sai d=2.Tính số hạng thứ 10 của cấp số cộng.

Câu 8. (3đ)Cho hình chóp S.ABCD,đáy là hình thang(AD//BC),O là giao điểm hai đường chéo.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,SD.

a. Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).

b.  Tìm giao điểm của MC và (SBD).

c.  Chứng minh MN song song với (SBC).

d. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNC).

TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG                  KIỂM TRA HỌC KỲ I-NH 2019-2010

                                                          Môn: Toán 11

`                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút

              Mã đề:321                                                                                                       


Câu 1. (1đ) Giải các phương trình 

  1. b.

Câu 2. (1đ) Khai triển nhị thức:   

Câu 3.(1đ) Tìm hệ  số của số hạng chứa x16  trong khai triển của 

Câu 4. (1đ) Cho .Hỏi từ A có thể lập được bao nhiêu số sự nhiên chẵn gồm bốn chữ số khác nhau đôi một?

Câu 5. (1đ) Lớp 11A có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ.Giáo viên chủ nhiệm chọn  ngẫu nhiên 10 học sinh để tập văn nghệ.

a.  Tính số phần tử của khô ng gian mẫu .

b. Tính xác suất để chọn được 10 học sinh nữ.

Câu 6. (1đ) Tính u1 và công bội q của cấp số nhân (un) .Biết: .

Câu 7. (1đ) Cho cấp số cộng (un). Biết u1=-5 và công sai d=2. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

Câu 8. (3đ) Cho hình chóp S.ABCD,đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M  là trung điểm của SA.

a. Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).

b. Tìm giao điểm của SO và (MCD).

c. Chứng minh OM song song với (SBC).

d. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi (MCD).

ĐÁP ÁN

NỘI DUNG(mã đề 123)

ĐIỂM

NỘI DUNG(mã đề 321)

Câu 1

a.b.

 

0,25


0,25


0,250,25

Câu 1

a.


b.

 

Câu 2

0,50
0,50

Câu 2

Câu 3

Tk+1 không chứa x
0,25

0,5


0,25

Câu 3


-Tk+1 chứa x16


-Hệ số của số hạng chứa x16


Câu 4

-Số cách chọn d: 4

-Số cách chọn 3 chữ số a,b,c:

-Số cách lập X: 4.120=480

0.25


0.25


0.25

0.25

Câu 4

-Số cách chọn d: 3

-Số cách chọn 3 chữ số a,b,c:

-Số cách lập X: 3.60=180


Câu 5

a.

b.A:"Lấy được đúng 10 quả trứng vịt"

 


0,500,25


0,25Câu 5

a.

b.A:"Chọn được đúng 10 bạn nữ"

 
Câu 6
0,25


0,50


0,25

Câu 6

Câu 7
0,25


0,75Câu 7Câu 8

a.


b.Trong mặt phẳng (SAC),gọi E là giao điểm của MC và SO.


c.

AD//BC( 2 đáy của hình thang)d.


 


Thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNC) là hình thang BMNC(MN//BC vì cùng //AD)

0,50
0,50


0,25


0,50


0,25


0,50

0,25
0,25


a.


b.Trong mặt phẳng (SAC),gọi E là giao điểm của MC và SO.


c.

O là trung điểm của AC

M là trung điểm của SA

=> OM là đường trung bình của tam giác SAC

=> OM//SCd.

 


Thiết diện của hình chóp cắt bởi (MCD) là hình thang MNCD(MN//CD vì cùng //AB)

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu