KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Môn : TOÁN. Khối 12 Thời gian : 90phGIADINH2

KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NK 2019-2020

Môn : TOÁN.   Khối 12   Thời gian : 90ph

( Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm-Thời gian:60 phút 

và 2 bài tự luận-Thời gian 30 phút)

---oOo---

Mã đề thi 

101

(Chính thức)A.TRẮC NGHIỆM ( 30 câu 6đ- Thời gian:60 phút)

Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A.  B.   C.   D.  

Câu 2. Gọi là hai nghiệm của phương trình . Tính

A.   B.   C.  D.  

Câu 3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 4. Nếu tăng tất cả các cạnh của một khối lập phương lên thì thể tích của khối lập phương tăng lên . Diện tích toàn phần của hình lập phương là

A.  B.  C.  D. 

Câu 5. Trong không gian cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có SA,SB,SC đôi một vuông góc và có . Thể tích khối chóp S.ABC là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình

A.   B.  C.   D.  

Câu 8. Giải bất phương trình sau .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 9. Cho tam giác vuông tại Quay tam giác quanh trục đường gấp khúc tạo ra một hình nón tròn xoay. Tính diện tích toàn phần của hình nón đó.

A.  B. 

C.  D. 

Câu 10. Gọi là hai giao điểm của đường thẳng và đồ thị .  Hoành độ trung điểm của

A.   B.  C.   D.  

Câu 11. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 12. Tính đạo hàm của hàm số .

A.  . B.  . C.  D.  

Câu 13. Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết rằng tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

A.   B.  

C.   D. 

Câu 14. Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .

A.  . B.  Vô số. C.  . D.  .

Câu 16. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh bên góc giữa mặt bên và đáy bằng . Tính thể tích khối chóp .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 17. Phương trình có hai nghiệm .Khi đó tổng bằng

A.  0. B.  3. C.  2. D.  5.

Câu 18. Cho hàm số . Đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 3 điểm phân biệt khi

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 19. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên cạnh bên tạo với đáy một góc Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 20. Cho hàm số . Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 21. Tìm để đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 2 điểm phân biệt.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 22. Trong không gian,cho hình chữ nhật ABCD có . Thể tích của khối trụ,nhận được khi quay chữ nhật ABCD xung quanh trục AD là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 23. Tìm tất cả các giá trị của để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 24. Cho hình lăng trụ đều có cạnh đáy bằng ,cạnh bên bằng . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ

A.  . B.  . C.   D. 

Câu 25. Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với đáy và cạnh hợp với đáy góc . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .

A.   B.  C.   D.  

Câu 26. Phương trình

có hai nghiệm .Khi đó tích bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 27. Phương trình có đúng ba nghiệm khi

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 28. Cho hình hộp chữ nhật . Tính bán kính R của mặt cầu đi qua 6 điểm .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 29. Cho . Tỉ số bằng

A.  B.  C.  D. 

Câu 30. Biết .Tính .

A.  . B.  . C.  . D.  .


B.TỰ LUẬN (  4đ- Thời gian 30 phút)


Câu 31.  Giải các phương trình :

    

    

Câu 32.  Cho hình lăng trụ đứng   có đáy ABCD là hình chữ nhật  với ,.Góc giữa và mặt phẳng bằng 450 . Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A1.ABC.

  1. Tính thể tích khối lăng trụ  theo a.

  2. Tính diện tích mặt cầu (S) và thể tích khối cầu (S) theo a.


------ HẾT ------


GIADINH2

KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NK 2019-2020

Môn : TOÁN.   Khối 12   Thời gian : 90ph

( Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm-Thời gian:60 phút 

và 2 bài tự luận-Thời gian 30 phút)

---oOo---

Mã đề thi 

102

(Chính thức)A.TRẮC NGHIỆM ( 30 câu 6đ- Thời gian:60 phút)


Câu 1. Tìm tất cả các giá trị của để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 2. Cho hàm số . Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 3. Cho hình lăng trụ đều có cạnh đáy bằng ,cạnh bên bằng . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ

A.  . B.  C.   D.  

Câu 4. Gọi là hai nghiệm của phương trình . Tính .

A.   B.   C.  D.  

Câu 5. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên cạnh bên tạo với đáy một góc Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có SA,SB,SC đôi một vuông góc và có . Thể tích khối chóp S.ABC là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 7. Phương trình có hai nghiệm . Khi đó tổng bằng

A.  2. B.  5. C.  0. D.  3.
Câu 8. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh bên góc giữa mặt bên và đáy bằng . Tính thể tích khối chóp .

A.  . B.  C.  D.  .

Câu 9. Cho hàm số. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 3 điểm phân biệt khi

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10. Tính đạo hàm của hàm số .

A.   B.  . C.  . D. 

Câu 11. Giải bất phương trình sau .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 12. Nếu tăng tất cả các cạnh của một khối lập phương lên thì thể tích của khối lập phương tăng lên . Diện tích toàn phần của hình lập phương là

A.  B.  C.  D. 

Câu 13. Trong không gian cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 14. Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết rằng tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

A.  B.   C.   D.  

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .

A.  Vô số. B.  . C.  . D.  .

Câu 16. Cho tam giác vuông tại Quay tam giác quanh trục đường gấp khúc tạo ra một hình nón tròn xoay. Tính diện tích toàn phần của hình nón đó.

A.  B.  C.  D. 

Câu 17. Trong không gian,cho hình chữ nhật ABCD có . Thể tích của khối trụ,nhận được khi quay chữ nhật ABCD xung quanh trục AD là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình

A.   B.  

C.   D. 

Câu 19. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 20. Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 21. Gọi là hai giao điểm của đường thẳng và đồ thị . Hoành độ trung điểm của

A.   B.  C.   D.  

Câu 22. Tìm để đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 2 điểm phân biệt.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 23. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A.  B.   C.   D.  

Câu 24. Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với đáy và cạnh hợp với đáy góc . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .

A.   B.  C.   D.  

Câu 25. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng

A.  . B.  .

C.  . D.  .Câu 26. Cho hình hộp chữ nhật . Tính bán kính R của mặt cầu đi qua 6 điểm .

A.  . B.  . C.  . D. 

Câu 27. Biết .Tính .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 28. Phương trình có đúng ba nghiệm khi

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 29. Cho . Tỉ số bằng

A.  B.  C.  D. 

Câu 30. Phương trình  

có hai nghiệm .Khi đó tích bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .


B.TỰ LUẬN (  4đ- Thời gian 30 phút)


Câu 31.  Giải các phương trình :

    

    

Câu 32.  Cho hình lăng trụ đứng   có đáy ABCD là hình chữ nhật  với ,.Góc giữa và mặt phẳng bằng 450 . Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A1.ABC.

  1. Tính thể tích khối lăng trụ  theo a.

  2. Tính diện tích mặt cầu (S) và thể tích khối cầu (S) theo a.


------ HẾT ------


GIADINH2

KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NK 2019-2020

Môn : TOÁN.   Khối 12   Thời gian : 90ph

( Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm-Thời gian:60 phút 

và 2 bài tự luận-Thời gian 30 phút)

---oOo---

Mã đề thi 

103

(Chính thức)A.TRẮC NGHIỆM ( 30 câu 6đ- Thời gian:60 phút)


Câu 1. Gọi là hai nghiệm của phương trình . Tính

A.   B.   C.   D. 

Câu 2. Cho hàm số . Đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 3 điểm phân biệt khi

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3. Tìm để đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 2 điểm phân biệt.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 4. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh bên góc giữa mặt bên và đáy bằng . Tính thể tích khối chóp

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 5. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên cạnh bên tạo với đáy một góc Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình

A.   B.  

C.  D.  

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm.

A.  . B.  . C.  . D.  .Câu 8. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A.  B.   C.   D.  

Câu 10. Cho hình lăng trụ đều có cạnh đáy bằng ,cạnh bên bằng . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ

A.  B.  . C.   D.  

Câu 11. Cho tam giác vuông tại Quay tam giác quanh trục đường gấp khúc tạo ra một hình nón tròn xoay. Tính diện tích toàn phần của hình nón đó.

A.  B.  C.  D. 

Câu 12. Gọi là hai giao điểm của đường thẳng và đồ thị . Hoành độ trung điểm của

A.  B.   C.   D.  

Câu 13. Phương trình có hai nghiệm .Khi đó tổng bằng

A.  5. B.  2. C.  3. D.  0.

Câu 14. Giải bất phương trình sau .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 15. Tính đạo hàm của hàm số .

A.  B.  . C.  . D.  

Câu 16. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 17. Nếu tăng tất cả các cạnh của một khối lập phương lên thì thể tích của khối lập phương tăng lên . Diện tích toàn phần của hình lập phương là

A.  B.  C.  D. 

Câu 18. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .

A.  Vô số. B.  . C.  . D.  .

Câu 19. Trong không gian,cho hình chữ nhật ABCD có . Thể tích của khối trụ,nhận được khi quay chữ nhật ABCD xung quanh trục AD là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 20. Cho hình chóp S.ABC có SA,SB,SC đôi một vuông góc và có . Thể tích khối chóp S.ABC là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 21. Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết rằng tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

A.   B.  

C.   D. 

Câu 22. Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 23. Trong không gian cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 24. Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với đáy và cạnh hợp với đáy góc . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .

A.   B.  C.   D.  

Câu 25. Cho hàm số . Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là:

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 26. Phương trình có đúng ba nghiệm khi

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 27. Biết .Tính .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 28. Cho hình hộp chữ nhật . Tính bán kính R của mặt cầu đi qua 6 điểm .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 29. Cho . Tỉ số bằng

A.  B.  C.  D. 

Câu 30. Phương trình   

có hai nghiệm .Khi đó tích bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .


B.TỰ LUẬN (  4đ- Thời gian 30 phút)


Câu 31.  Giải các phương trình :

    

    

Câu 32.  Cho hình lăng trụ đứng   có đáy ABCD là hình chữ nhật  với ,.Góc giữa và mặt phẳng bằng 450 . Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A1.ABC.

  1. Tính thể tích khối lăng trụ  theo a.

  2. Tính diện tích mặt cầu (S) và thể tích khối cầu (S) theo a.


------ HẾT ------


GIADINH2

KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NK 2019-2020

Môn : TOÁN.   Khối 12   Thời gian : 90ph

( Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm-Thời gian:60 phút 

và 2 bài tự luận-Thời gian 30 phút)

---oOo---

Mã đề thi 

104

(Chính thức)


A.TRẮC NGHIỆM ( 30 câu 6đ- Thời gian:60 phút)

Câu 1. Cho tam giác vuông tại Quay tam giác quanh trục đường gấp khúc tạo ra một hình nón tròn xoay. Tính diện tích toàn phần của hình nón đó.

A.  B.  C.  D. 

Câu 2. Cho hình chóp S.ABC có SA,SB,SC đôi một vuông góc và có . Thể tích khối chóp S.ABC là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3. Phương trình có hai nghiệm .Khi đó tổng bằng

A.  5. B.  3. C.  0. D.  2.

Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .

A.   B.  C.   D.  

Câu 5. Cho hàm số . Đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 3 điểm phân biệt khi

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với đáy và cạnh hợp với đáy góc . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .

A.   B.   C.   D. 

Câu 7. Tìm để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .


Câu 8. Tìm để đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 2 điểm phân biệt.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 9. Giải bất phương trình sau .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 10. Tìm tất cả các giá trị của để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm.

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 11. Trong không gian,cho hình chữ nhật ABCD có . Thể tích của khối trụ,nhận được khi quay chữ nhật ABCD xung quanh trục AD là

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình

A.   B.  C.   D.  

Câu 13. Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết rằng tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

A.   B.  

C.  D.  

Câu 14. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh bên cạnh bên tạo với đáy một góc Tính thể tích khối chóp S.ABC

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 15. Nếu tăng tất cả các cạnh của một khối lập phương lên thì thể tích của khối lập phương tăng lên . Diện tích toàn phần của hình lập phương là

A.  B.  C.  D. 

Câu 16. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng

A.  . B.  .

C.  . D.  .Câu 17. Trong không gian cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 18. Gọi là hai nghiệm của phương trình . Tính .

A.   B.  C.   D.  

Câu 19. Gọi là hai giao điểm của đường thẳng và đồ thị . Hoành độ trung điểm của

A.   B.   C.  D.  

Câu 20. Tính đạo hàm của hàm số .

A.  . B.  C.  . D.  

Câu 21. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng .

A.  . B.  Vô số. C.  . D.  .