KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THCS-THPH HAI BÀ TRƯNG SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS-THPH HAI BÀ TRƯNG  

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÃ ĐỀ 209

MÔN TOÁN LỚP 12

Thời gian: 90 phút

Họ tên học sinh: …………………………………………………… Lớp: …………………………….

Câu 1: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hàm số này đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là

A. B. C. D.

Câu 3: Cho hình tứ diện đều có cạnh bằng 3. Tính diện tích xung quanh của hình nón ngoại tiếp hình tứ diện đã cho.

A. B. C. D.

Câu 4: Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Đặt , khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho hàm số Tính giá trị biểu thức

A. B. C. 3 D.

Câu 7: Nghiệm của phương trình có dạng . Khi đó

A. B. C. D.

Câu 8: Khối chóp đều S.ABCD có mặt đáy là

A. Hình vuông B. Hình thoi C. Hình chữ nhật D. Hình bình hành

Câu 9: Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

A. B. C. D.

Câu 10: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là thỏa mãn (tham khảo hình vẽ bên dưới).

Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng . Thể tích khối trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h

A. B. C. D.

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng và bán kính đáy bằng . Thể tích của khối nón đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số trên là:

A. 2 B. 0 C. D.

Câu 17: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Tính hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ .

A. ln5 + 2 B. ln3 + 2 C. ln5 – 2 D. ln3 – 2

Câu 19: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

A. B. C. D.

Câu 21: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có . Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho.

A. B.   C.   D.

Câu 22: Tập nghiệm của phương trình

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Tính đạo hàm của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 24: Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là

A. B. C. D.  

Câu 25: Tập nghiệm của bất phương trình   là

A. B. C. D.

Câu 26: Tính hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2.

A. 2 B.   C. 1 D.

Câu 27: Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Số nghiệm của phương trình

A. 1 B. 0 C. 3 D. 2

Câu 29: Với , là hai số thực dương tuỳ ý, bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 30: Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số   là   

A. (2; 1) B. (1; –2) C. (1; 2) D. (2; –1)


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu